BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Treća knjiga Mojsijeva - 14. glava

 1. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
 2. Ovo je zakon za gubavca kad se čisti: neka se dovede k svešteniku,Jer. 15, 19. Jezek. 44, 23. Luka 5, 12. Luka 5, 14. Luka 17, 14.
 3. A sveštenik neka izađe iza okola; i ako vidi da je izliječena guba na gubavcu, Mar. 1, 44.
 4. Onda će zapovjediti sveštenik onome koji se čisti da uzme dvije ptice žive čiste, i drvo kedrovo i crvca i isopa. 2.Moj. 12, 22. 4.Moj. 19, 6. 4.Moj. 19, 18. Psal. 51, 7. Jevr. 9, 19.
 5. I neka zapovjedi sveštenik da se jedna ptica zakolje nad sudom zemljanim nad vodom živom.
 6. Pa neka uzme živu pticu i drvo kedrovo i crvac i isop, i sve to zajedno sa živom pticom neka zamoči u krv od ptice zaklane nad vodom živom.
 7. I neka pokropi sedam puta onoga koji se čisti od gube, i neka ga proglasi da je čist, i neka pusti živu pticu u polje. 3.Moj. 8, 11. 2.Car. 5, 10. 2.Car. 5, 14. Jezek. 36, 25. Jevr. 9, 13. Jevr. 10, 22.
 8. Tada koji se čisti neka opere haljine svoje i obrije sve dlake svoje, i neka se okupa u vodi, i biće čist; potom neka uđe u oko, ali da stoji napolju ne ulazeći u svoj šator sedam dana. 3.Moj. 11, 25. 3.Moj. 13, 6. 4.Moj. 5, 2. 4.Moj. 12, 15. 2.Dnev. 26, 20.
 9. A u sedmi dan neka obrije sve dlake svoje, glavu i bradu i obrve nad očima, i sve dlake svoje neka obrije, i neka opere haljine svoje, pa neka se okupa u vodi i biće čist.
 10. A u osmi dan neka uzme dva jagnjeta zdrava i jednu ovcu od godine zdravu i tri desetine efe bijeloga brašna zamiješena s uljem za dar, i jedan log ulja. 3.Moj. 2, 1. 4.Moj. 15, 4. 4.Moj. 15, 15. Luka 5, 14.
 11. A sveštenik koji ga čisti neka postavi onoga koji se čisti zajedno s tijem stvarima pred Gospodom na vratima šatora od sastanka.
 12. I uzevši sveštenik jedno jagnje neka ga prinese na žrtvu za prijestup zajedno s logom ulja, i neka obrne tamo i amo pred Gospodom na žrtvu obrtanu. 2.Moj. 29, 24. 3.Moj. 5, 2. 3.Moj. 5, 6. 3.Moj. 5, 18. 3.Moj. 6, 6.
 13. A poslije neka zakolje jagnje na mjestu gdje se kolje žrtva za grijeh i žrtva paljenica na svetom mjestu, jer žrtva za prijestup pripada svešteniku kao i žrtva za grijeh; svetinja je nad svetinjama. 2.Moj. 29, 11. 3.Moj. 1, 5. 3.Moj. 1, 11. 3.Moj. 2, 3. 3.Moj. 7, 6. 3.Moj. 7, 7. Isa. 53, 7. Jovan 1, 29. 1.Pet. 1, 19. Otkr. 5, 6.
 14. Tada neka sveštenik uzme krvi od žrtve za prijestup i pomaže kraj desnoga uha onome koji se čisti i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove. 2.Moj. 29, 20. 3.Moj. 8, 23. Rim. 12, 1. 2.Kor. 7, 1. Ef. 1, 7. Kol. 1, 14. Jevr. 9, 9. Otkr. 12, 11.
 15. Potom neka uzme sveštenik od loga ulja i nalije na dlan svoj lijevi.
 16. Pa neka zamoči sveštenik prst od desne ruke svoje u ulje što mu je na lijevom dlanu, i neka pokropi uljem s prsta svojega sedam puta pred Gospodom.
 17. A ostalijem uljem što mu je na dlanu neka pomaže sveštenik kraj desnoga uha onome koji se čisti, i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove po krvi od žrtve za prijestup. Rim. 6, 13. Rim. 12, 1. 1.Kor. 6, 20.
 18. A što još ostane ulja na dlanu svešteniku, onijem neka namaže glavu onome koji se čisti, i tako će ga očistiti sveštenik pred Gospodom.3.Moj. 4, 26. 4.Moj. 15, 28. Dan. 9, 24. Rim. 5, 11. 2.Kor. 5, 18. Ef. 2, 12. Ef. 2, 20. Jevr. 2, 17. 1.Jov. 1, 7.
 19. Potom neka sveštenik prinese žrtvu za grijeh, i očistiće onoga koji se čisti od svoje nečistote; a poslije neka zakolje žrtvu paljenicu.
 20. I neka prinese sveštenik žrtvu paljenicu zajedno s darom na oltaru; i tako će ga očistiti, i biće čist.
 21. Ali ako je siromah te ne može donijeti toliko, onda neka uzme jedno jagnje za žrtvu radi prijestupa da se prinese žrtva obrtana za očišćenje njegovo, i jednu desetinu efe bijeloga brašna zamiješena s uljem za dar, i log ulja. 3.Moj. 5, 7. 3.Moj. 12, 8. Jov 34, 19. Prič. 17, 5. Prič. 22, 2. Jezek. 46, 5. Luka 6, 20. 1.Jov. 5, 3.
 22. I dvije grlice ili dva golubića, koje može priskrbiti, da bude jedno žrtva za grijeh a drugo žrtva paljenica. 3.Moj. 12, 8. 3.Moj. 15, 14. Luka 2, 24.
 23. I to neka donese u osmi dan svojega čišćenja svešteniku na vrata šatora od sastanka pred Gospodom.
 24. Tada sveštenik neka uzme jagnje za prijestup i log ulja, i to neka sveštenik obrne pred Gospodom za žrtvu obrtanu.
 25. I neka zakolje jagnje za žrtvu radi prijestupa, i uzevši sveštenik krvi od žrtve za prijestup neka pomaže kraj desnoga uha onome koji se čisti i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove. 1.Sol. 5, 23. 1.Jov. 1, 7. Otkr. 1, 5.
 26. I ulja neka nalije sveštenik na dlan svoj lijevi,
 27. Pa neka zamoči prst od desne ruke svoje u ulje što mu je na lijevom dlanu, i pokropi njim sedam puta pred Gospodom.
 28. I uljem što mu je na dlanu neka pomaže sveštenik kraj desnoga uha onome koji se čisti, i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove po mjestu gdje je krv od žrtve za prijestup. 1.Kor. 6, 11.
 29. A što ostane ulja na dlanu svešteniku, onijem neka namaže glavu onome koji se čisti; i tako će ga očistiti pred Gospodom.
 30. Tako neka učini i s jednom grlicom ili golupčetom od onijeh koje priskrbi. 3.Moj. 5, 11. 3.Moj. 15, 15. Rim. 8, 3.
 31. Što je priskrbio, jedno će biti žrtva za grijeh a drugo žrtva paljenica s darom; i tako će sveštenik očistiti pred Gospodom onoga koji se čisti.
 32. To je zakon za gubavca koji ne može priskrbiti svega što treba za očišćenje.
 33. I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
 34. Kad dođete u zemlju Hanansku, koju ću vam ja dati da je vaša, pa kad pustim gubu na koju kuću u zemlji koju ćete držati, 1.Moj. 17, 8. 4.Moj. 32, 22. 5.Moj. 7, 1. 5.Moj. 19, 1. 5.Moj. 32, 39. Isa. 45, 7. Amos 3, 6.
 35. Onda onaj čija je kuća neka dođe i javi svešteniku govoreći: čini mi se kao da je guba na kući. Psal. 91, 10. Prič. 3, 33. Zah. 5, 4.
 36. A sveštenik neka zapovjedi da se isprazni kuća prije nego on dođe da vidi gubu, da se ne bi oskvrnilo što je u kući; potom neka dođe sveštenik da vidi kuću. 4.Moj. 19, 18. Psal. 51, 7. Isa. 52, 11. 1.Kor. 5, 6. 2.Kor. 6, 17. 2.Sol. 3, 6. 1.Tim. 5, 22. Otkr. 18, 4.
 37. Pa kad vidi bolest, ako bude bolest na zidovima kućnim kao rupice zelenkaste ili crvenkaste i na oči niže od zida,
 38. Neka izađe sveštenik iz kuće one na vrata kućna, i zatvori kuću za sedam dana.
 39. Poslije opet neka dođe sveštenik u sedmi dan, pa ako vidi da se bolest dalje razišla po zidovima kućnim,
 40. Zapovjediće sveštenik da povade kamenje na kom je bolest i da ga bace iza grada na mjesto nečisto. Jer. 15, 19. Jezek. 22, 26. Jezek. 44, 23.
 41. A kuću zapovjediće da ostružu iznutra svuda unaokolo, i prah što sastružu da prospu iza grada na mjesto nečisto,
 42. I da uzmu drugo kamenje i uglave na mjesto gdje je bilo pređašnje kamenje; tako i blato drugo uzevši da olijepe kuću.
 43. Ako se povrati bolest i opet izraste po kući, pošto se povadi kamenje i ostruže kuća i nanovo olijepi,
 44. Tada došav sveštenik ako vidi da se bolest razišla po kući, ljuta je guba na kući, nečista je. 3.Moj. 13, 51. Zah. 5, 4.
 45. Neka se razruši ona kuća, kamenje i drva i sav lijep od one kuće, i neka se iznese iza grada na mjesto nečisto.
 46. A ko bi ušao u kuću onu dok je zatvorena, da je nečist do večera. 3.Moj. 17, 15. 3.Moj. 22, 6. 4.Moj. 19, 7. 4.Moj. 21, 1. 4.Moj. 21, 22. 1.Kor. 15, 33.
 47. I ko bi spavao u onoj kući, neka opere haljine svoje; tako i ko bi jeo u onoj kući, neka opere haljine svoje.
 48. Ako li sveštenik došav vidi da se nije bolest razišla po kući pošto je kuća nanovo olijepljena, neka proglasi sveštenik da je čista, jer se izliječila bolest. 5.Moj. 32, 39. Jov 5, 18. Os. 6, 1. Luka 7, 21.
 49. I neka uzme da bi se kuća očistila dvije ptice i drvo kedrovo i crvca i isopa,
 50. I neka zakolje jednu pticu nad sudom zemljanim nad vodom živom.
 51. Pa neka uzme drvo kedrovo i isop i crvac i drugu pticu živu, i neka zamoči u krv od zaklane ptice i u vodu živu, i pokropi kuću sedam puta. 1.Car. 4, 33. Psal. 51, 7.
 52. I tako će očistiti kuću onu krvlju ptičijom i vodom živom i pticom živom i drvetom kedrovijem i isopom i crvcem.
 53. Pa onda neka pusti pticu živu iza grada u polje; i očistiće kuću, i biće čista. 3.Moj. 16, 21.
 54. Ovo je zakon za svaku gubu i za ospu, 3.Moj. 13, 30.
 55. Za gubu na haljini i na kući, 3.Moj. 13, 47.
 56. I za otok i za krastu i za bubuljicu, 3.Moj. 13, 2.
 57. Da se zna kad je ko nečist i kad je ko čist. To je zakon za gubu. 2.Moj. 15, 26. 5.Moj. 4, 6. 5.Moj. 24, 8. Psal. 78, 5. Psal. 119, 96. Prič. 6, 23. Prič. 13, 13. Prop. 8, 5. Jezek. 44, 23.