BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Treća knjiga Mojsijeva - 12. glava

  1. I reče Gospod Mojsiju govoreći:
  2. Kaži sinovima Izrailjevijem, i reci: kad žena zatrudni i rodi muško, nečista da je sedam dana; kao u dane kad se odvaja radi nemoći svoje, biće nečista. 3.Moj. 15, 19. Luka 2, 22.
  3. A u osmi dan neka se obreže dijete. 1.Moj. 17, 12. Luka 1, 59. Luka 2, 22. Jovan 7, 22.
  4. A ona još trideset i tri dana neka ostane čisteći se od krvi; nijedne svete stvari da se ne dodijeva i u svetinju da ne ide dok se ne navrše dani čišćenja njezina.Luka 2, 22.
  5. A kad rodi žensko, onda da je nečista dvije nedjelje dana, kao kad se odvaja radi nemoći svoje, i šezdeset i šest dana neka ostane čisteći se od krvi.
  6. A kad se navrše dani čišćenja njezina radi sina ili radi kćeri, neka donese svešteniku na vrata šatora od sastanka jagnje od godine za žrtvu paljenicu, i golupče ili grlicu za žrtvu radi grijeha. Isa. 53, 7. Luka 2, 22. Luka 24, 26. Jovan 1, 29. Jovan 1, 36. 1.Pet. 1, 18. Otkr. 5, 6.
  7. I sveštenik će prinijeti žrtvu pred Gospodom, i očistiće je od grijeha njezina; i tako će se očistiti od tečenja krvi svoje. To je zakon za ženu kad rodi muško ili žensko. Jevr. 9, 9. Jevr. 9, 26. Jevr. 10, 1. Jevr. 10, 10.
  8. Ako li ne može dati jagnjeta, onda neka uzme dvije grlice ili dva golubića, jedno za žrtvu paljenicu a drugo za žrtvu radi grijeha; i očistiće je sveštenik od grijeha njezina i biće čista. 3.Moj. 4, 26. 3.Moj. 5, 7. 3.Moj. 13, 1. 3.Moj. 13, 57. Luka 2, 24. 2.Kor. 8, 9.