BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Treća knjiga Mojsijeva - 11. glava

 1. I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći im:
 2. Kažite sinovima Izrailjevim i recite: ovo su životinje koje ćete jesti između svijeh životinja na zemlji: 5.Moj. 14, 4. Jezek. 4, 4. Dan. 1, 8. Dela. 10, 12. Rim. 14, 2. 1.Kor. 8, 8. Kol. 2, 16.
 3. Što god ima papke i papci su mu razdvojeni i preživa između životinja, to jedite.
 4. Ali onijeh što samo preživaju ili što samo imaju papke razdvojene, ne jedite, kao što je kamila, jer preživa ali nema papaka razdvojenih; da vam je nečista;
 5. I pitomi zec, jer preživa ali nema papaka razdvojenih; nečist da vam je;
 6. I zec divlji, jer preživa ali nema papaka razdvojenih; nečist da vam je; 1.Tim. 4, 4.
 7. I svinja, jer ima papke razdvojene ali ne preživa; nečista da vam je; Isa. 65, 4. Isa. 66, 3. Isa. 66, 17.
 8. Mesa od njih ne jedite niti se strva njihova dodijevajte; jer vam je nečisto. Isa. 52, 11. Dela. 10, 14. Dela. 15, 29. Rim. 14, 14. Rim. 14, 17. 1.Kor. 8, 8. Kol. 2, 16. Kol. 2, 21. Jevr. 9, 10.
 9. A između svega što je u vodi ovo jedite: što god ima pera i ljusku u vodi, po moru i po rijekama, jedite. 5.Moj. 14, 9.
 10. A što nema pera i ljuske u moru i u rijekama između svega što se miče po vodi i živi u vodi, da vam je gadno.3.Moj. 7, 18. 5.Moj. 14, 3.
 11. Gadno da vam je; mesa da im ne jedete, i na strv njihov da se gadite.
 12. Što god nema pera i ljuske u vodi, to da vam je gadno.
 13. A između ptica ove da su vam gadne i da ih ne jedete: orao i jastrijeb i morski orao, 5.Moj. 14, 12. Rim. 14, 1. Rim. 14, 21.
 14. Eja i kraguj po svojim vrstama,
 15. I svaki gavran po svojim vrstama,
 16. I sovuljaga i ćuk i liska i kobac po svojim vrstama,
 17. I buljina i gnjurac i ušara,
 18. I labud i gem i svraka, Psal. 102, 6. Sof. 2, 14.
 19. I roda i čaplja po svojim vrstama, i pupavac i ljiljak.
 20. Što god gamiže a ima krila i ide na četiri noge, da vam je gadno.
 21. Ali između svega što gamiže a ima krila i ide na četiri noge jedite što ima stegna na nogama svojim, kojima skače po zemlji.
 22. Između njih jedite ove: arba po vrstama njegovim, salema po vrstama njegovim, argola po vrstama njegovim i agava po vrstama njegovim. Sud. 6, 5. Jer. 46, 23. Naum 3, 17. Mat. 3, 4.
 23. A što još gamiže a ima krila i četiri noge, da vam je gadno.
 24. I o njih ćete se oskvrniti; ko se god dotakne mrtva tijela njihova, da je nečist do večera. 3.Moj. 22, 5.
 25. I ko bi god nosio mrtva tijela njihova, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera. 3.Moj. 14, 8. 3.Moj. 15, 5. 4.Moj. 19, 10. 4.Moj. 19, 22.
 26. Svaka životinja koja ima papke ali nerazdvojene i ne preživa, da vam je nečista; ko ih se god dotakne, da je nečist.
 27. I što god ide na šapama između svijeh životinja četvoronogih, da vam je nečisto; ko bi se dotakao strva njihova, da je nečist do večera.
 28. I ko bi nosio strv njihov, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera; to da vam je nečisto.
 29. I između životinja koje pužu po zemlji da su vam nečiste: lasica i miš i kornjača po svojim vrstama, Isa. 66, 17. Dela. 10, 14. Jevr. 9, 10.
 30. I jež i gušter i tvor i puž i krtica. Psal. 58, 8. Isa. 2, 20. Dela. 10, 14.
 31. To vam je nečisto između životinja koje pužu; ko ih se dotakne mrtvijeh, da je nečist do večera.
 32. I svaka stvar na koju padne koje od njih mrtvo biće nečista, bila sprava drvena ili haljina ili koža ili torba, i svaka stvar koja treba za kakav posao, neka se metne u vodu, i da je nečista do večera, poslije da je čista. 3.Moj. 15, 12. 4.Moj. 19, 15.
 33. A svaki sud zemljani, u koji padne što od toga, i što god u njemu bude, biće nečist, i razbijte ga. 3.Moj. 6, 28. 3.Moj. 15, 12.
 34. I svako jelo što se jede, ako na njega dođe onaka voda, da je nečisto, i svako piće što se pije u svakom takom sudu, da je nečisto.
 35. I na što bi palo što od tijela njihova mrtva sve da je nečisto, i peć i ognjište neka se razvali, jer je nečisto i neka vam je nečisto.
 36. A studenac i ubao, gdje se voda skuplja, biće čist; ali što se dotakne strva njihova, biće nečisto.
 37. Ako li što od strva njihova padne na sjeme, koje se sije, ono će biti čisto.
 38. Ali ako bude polito sjeme vodom, pa onda padne što od strva njihova na sjeme, da vam je nečisto.
 39. I kad ugine životinja od onijeh koje jedete, ko se dotakne strva njezina, da je nečist do večera.
 40. A ko bi jeo od strva njezina, neka opere haljine svoje i da je nečist do večera; i ko bi odnio strv njezin, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera. 3.Moj. 17, 15. 3.Moj. 22, 8. 5.Moj. 14, 21. Jezek. 4, 14.
 41. I sve što puže po zemlji, da vam je gadno, da se ne jede.
 42. Što god ide na trbuhu i što god ide na četiri noge ili ima više noga između svega što puže po zemlji, to ne jedite, jer je gad.
 43. Nemojte se poganiti ničim što gamiže i nemojte se skvrniti njima, da ne budete nečisti s njih. 3.Moj. 20, 25.
 44. Jer ja sam Gospod Bog vaš; zato se osvećujte i budite sveti, jer sam ja svet; i nemojte se skvrniti ničim što puže po zemlji. 2.Moj. 19, 6. 3.Moj. 19, 2. Isa. 43, 3. Isa. 51, 15. 1.Sol. 4, 7. 1.Pet. 1, 15.
 45. Jer ja sam Gospod, koji sam vas izveo iz zemlje Misirske da vam budem Bog; budite dakle sveti, jer sam ja svet. 1.Moj. 35, 1. 2.Moj. 6, 7. Rim. 12, 1. Rim. 14, 17. 1.Kor. 6, 11.
 46. Ovo je zakon za zvijeri i za ptice, i za sve životinje što se miču po vodi, i za svaku dušu živu koja puže po zemlji,
 47. Da se raspoznaje nečisto od čistoga i životinja koja se jede od životinje koja se ne jede. 3.Moj. 10, 10. Jer. 15, 19. Jezek. 22, 26.