BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Osije - 4. glava

HAC logo
 1. Čujte riječ Gospodnju, sinovi Izrailjevi, jer Gospod ima parbu sa stanovnicima zemaljskim; jer nema istine ni milosti ni znanja za Boga u zemlji;Jov 10, 2. Jer. 4, 22. Jer. 25, 31. Os. 12, 3. Mih. 6, 2.
 2. Zaklinju se krivo i lažu i ubijaju i kradu i čine preljubu, zastraniše, i jedna krv stiže drugu. Jezek. 22, 2.
 3. Zato će tužiti zemlja, i što god živi na njoj prenemoći će, i zvijeri poljske i ptice nebeske; i ribe će morske pomrijeti. Jer. 4, 28. Jer. 12, 4. Joil 1, 18. Amos 8, 8. Sof. 1, 3.
 4. Ali niko da se ne prepire ni da koga kori, jer je narod tvoj kao oni koji se prepiru sa sveštenikom. 5.Moj. 17, 12. Os. 4, 17.
 5. Zato ćeš pasti danju, i s tobom će prorok pasti noću, i pogubiću mater tvoju. Jer. 6, 4.
 6. Izgibe moj narod, jer je bez znanja; kad si ti odbacio znanje, i ja ću tebe odbaciti da mi ne vršiš službe svešteničke; kad si zaboravio Boga svojega, i ja ću zaboraviti sinove tvoje.
 7. Što se više množiše, to mi više griješiše; slavu njihovu pretvoriću u sramotu. Psal. 4, 2.
 8. Od grijeha naroda mojega hrane se, i lakome se na bezakonje njihovo.
 9. Zato će biti svešteniku kao narodu; pohodiću ga za putove njegove i platiću mu za djela njegova. Isa. 24, 2.
 10. I oni će jesti, a neće se nasititi; kurvaće se, a neće se množiti; jer prestaše služiti Gospodu. Mih. 6, 14. Agej 1, 6.
 11. Kurvarstvo i vino i mast oduzima srce. Isa. 28, 7.
 12. Narod moj pita drvo svoje, i palica mu njegova odgovara; jer duh kurvarski zavodi ih da se kurvaju otstupivši od Boga svojega. 2.Dnev. 18, 21. Isa. 44, 20. Jer. 2, 27. Otkr. 17, 2.
 13. Navrh gora prinose žrtve, i na humovima kade pod hrastovima, topolama i brijestovima, jer im je sjen dobar; zato se kurvaju kćeri vaše i snahe vaše čine preljubu. Jov 31, 9. Amos 7, 17. Rim. 1, 28.
 14. Neću karati kćeri vaših kad se kurvaju, ni snaha vaših kad čine preljubu; jer se oni odvajaju s kurvama i prinose žrtve s nevaljalijem ženama; i narod nerazumni propašće. Amos 2, 7.
 15. Ako se ti kurvaš, Izrailju, neka ne griješi Juda; i ne idite u Galgal niti idite u Vetaven, i ne kunite se: tako da je živ Gospod. Os. 9, 15. Amos 4, 4. Amos 5, 5. Amos 7, 14.
 16. Jer je Izrailj uporan kao uporna junica; sada će ih pasti Gospod kao jagnje na prostranu mjestu.
 17. Jefrem se udružio s lažnijem bogovima; ostavi ga. Jezek. 3, 26. Mat. 15, 14. Dela. 7, 42.
 18. Piće se njihovo prevrnu, jednako se kurvaju; milo im je: dajte. Braniči su njegovi sramota.
 19. Vjetar će ih stegnuti krilima svojim, i oni će se posramiti od žrtava svojih.