BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Osije - 14. glava

  1. Obrati se, Izrailju, ka Gospodu Bogu svojemu, jer si pao svojega radi bezakonja. 1.Sam. 7, 3. Isa. 55, 6. Os. 12, 7.
  2. Uzmite sa sobom riječi, i obratite se ka Gospodu; recite mu: oprosti sve bezakonje, i primi dobro; i daćemo žrtve usana svojih. Joil 2, 17. Rim. 8, 26. Jevr. 13, 15.
  3. Asirac nas ne može izbaviti, nećemo jahati na konjma, niti ćemo više govoriti djelu ruku svojih: Bože naš; jer u tebe nalazi milost sirota.
  4. Iscijeliću otpad njihov, ljubiću ih drage volje; jer će se gnjev moj odvratiti od njega.
  5. Biću kao rosa Izrailju, procvjetaće kao ljiljan i pustiće žile svoje kao drveta Livanska. Psal. 80, 9.
  6. Raširiće se grane njegove, i ljepota će mu biti kao u masline i miris kao Livanski.
  7. Oni će se vratiti i sjedjeti pod sjenom njegovijem, rađaće kao žito i cvjetaće kao vinova loza; spomen će mu biti kao vino Livansko.
  8. Jefreme, šta će mi više idoli? Ja ću ga uslišiti i gledati; ja ću mu biti kao jela zelena; od mene je tvoj plod. Jer. 31, 18. Jak. 1, 17.
  9. Ko je mudar, neka razumije ovo; i razuman neka pozna ovo; jer su pravi putovi Gospodnji, i pravednici će hoditi po njima, a prestupnici će pasti na njima. Mat. 11, 19. Jovan 18, 37.