BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Osije - 12. glava

 1. Opkolio me je Jefrem lažju i dom Izrailjev prijevarom; ali Juda još vlada s Bogom i vjeran je sa svetima.
 2. Jefrem se hrani vjetrom, i ide za ustokom; svaki dan množi laž i pogibao; i hvataju vjeru s Asircem i nose ulje u Misir. 2.Car. 17, 4. Isa. 30, 6.
 3. I s Judom ima Gospod parbu i pohodiće Jakova prema putovima njegovijem, platiće mu po djelima njegovijem. Amos 2, 4. Mih. 6, 2.
 4. U utrobi uhvati za petu brata svojega, i u sili svojoj bori se s Bogom;
 5. Bori se s anđelom, i nadjača; plaka, i moli mu se; nađe ga u Vetilju, i ondje govori s nama. 1.Moj. 28, 12. 1.Moj. 32, 26.
 6. Ali je Gospod Bog nad vojskama, Gospod mu je spomen.
 7. Ti dakle obrati se k Bogu svojemu, čuvaj milost i pravdu, i uzdaj se vazda u Boga svojega.
 8. Trgovac je Jefrem, u ruci su mu mjerila lažna, milo mu je da čini krivo. Zah. 5, 8.
 9. I govori Jefrem: baš se obogatih, stekoh blago, ni u kom trudu mom neće mi naći nepravde koja bi bila grijeh.
 10. A ja sam Gospod Bog tvoj od zemlje Misirske, još ću ti dati da sjediš u šatorima kao o praznicima.
 11. I govoriću preko proroka, i umnožiću utvare, i davaću priču preko proroka. Gal. 4, 24.
 12. Doista je Galad bezakonje, postaše sama taština; u Galgalu prinose junce na žrtvu, i oltari su im kao gomile kamenja po brazdama na njivi mojoj. Amos 4, 4.
 13. I Jakov pobježe u zemlju Sirsku, i Izrailj služi za ženu, i za ženu čuva ovce. 5.Moj. 26, 5.
 14. I prorokom izvede Gospod Izrailja iz Misira, i prorokom čuva ga.
 15. Jefrem ga ljuto razgnjevi; zato će ostaviti na njemu krv njegovu, i vratiće mu sramotu njegovu Gospod njegov. 5.Moj. 28, 37. Dan. 11, 18.