BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Osije - 1. glava

 1. Riječ Gospodnja koja dođe Osiji sinu Veirijevu za vremena Ozije, Joatama, Ahaza i Jezekije careva Judinijeh i za vremena Jerovoama sina Joasova cara Izrailjeva. 2.Pet. 1, 21.
 2. Kad Gospod poče govoriti Osiji, reče Gospod Osiji: idi, oženi se kurvom, i rodi kopilad, jer se zemlja prokurva otstupivši od Gospoda. 5.Moj. 31, 16. Sud. 2, 17. Psal. 73, 27. Jezek. 24, 24.
 3. I otide, i uze Gomeru kćer Divlaimsku, koja zatrudnje i rodi mu sina. Os. 1, 8.
 4. Tada mu reče Gospod: nadjeni mu ime Jezrael; jer još malo, pa ću pohoditi krv Jezraelsku na domu Jujevu i ukinuću carstvo doma Izrailjeva.
 5. I u to ću vrijeme slomiti luk Izrailjev u dolini Jezraelskoj. Jezek. 39, 3.
 6. I ona opet zatrudnje i rodi kćer; i Gospod mu reče: nadjeni joj ime Loruhama; jer se više neću smilovati na dom Izrailjev, nego ću ih ukinuti sasvijem.
 7. A na dom Judin smilovaću se, i izbaviću ih Gospodom Bogom njihovijem, a neću ih izbaviti lukom ni mačem ni ratom ni konjma ni konjicima. Psal. 147, 10. Zah. 4, 6.
 8. Potom odbivši od sise Loruhamu opet zatrudnje i rodi sina.
 9. I reče Gospod: nadjeni mu ime Loamija; jer vi nijeste moj narod, niti ću ja biti vaš.
 10. Ali će ipak broj sinova Izrailjevijeh biti kao pijesak morski, koji se ne može izmjeriti ni izbrojiti; i mjesto da im se reče: nijeste moj narod, reći će im se: sinovi Boga živoga. 1.Moj. 26, 4. 2.Moj. 32, 13. 4.Moj. 23, 10. 5.Moj. 1, 10. 1.Car. 3, 8. 1.Dnev. 27, 23. Jovan 1, 12. Rim. 9, 26. Rim. 9, 27.
 11. I sabraće se sinovi Judini i sinovi Izrailjevi ujedno, i postaviće sebi jednoga poglavara i otići će iz zemlje, jer će biti velik dan Jezraelski.