BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 6. glava

 1. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 2. Sine čovječji, okreni lice svoje prema gorama Izrailjevijem, i prorokuj protiv njih, Jezek. 25, 1. Jezek. 33, 28. Jezek. 36, 1.
 3. I reci: gore Izrailjeve, čujte riječ Gospoda Gospoda, ovako veli Gospod Gospod gorama i humovima, potocima i dolinama: evo me, ja ću pustiti na vas mač i oboriću visine vaše.3.Moj. 26, 30.
 4. I vaši će se oltari raskopati, i sunčani likovi vaši izlomiće se, i povaljaću pobijene vaše pred gadnijem bogovima vašim. 3.Moj. 26, 30.
 5. I pobacaću mrtva tjelesa sinova Izrailjevijeh pred gadne bogove njihove, i razmetnuću kosti vaše oko oltara vaših. Jezek. 43, 7.
 6. Svuda gdje nastavate gradovi će se opustošiti i visine će opustjeti, i oltari će se vaši raskopati i opustjeti, i gadni bogovi vaši izlomiće se i neće ih više biti, i sunčani likovi vaši isjeći će se, i djela će se vaša uništiti.
 7. I pobijeni će padati usred vas, i poznaćete da sam ja Gospod.
 8. Ali ću vas ostaviti nekoliko koji bi utekli od mača među narodima kad se rasijete po zemljama. Jer. 44, 28. Jezek. 5, 2. Jezek. 5, 12.
 9. I koji vas uteku, opomenuće se mene među narodima, gdje budu u ropstvu, kako mi dotužaše srcem svojim kurvarskim koje otstupi od mene, i očima svojim kurvarskim, kojima idoše za gadnijem bogovima svojim, i sami će sebi biti mrski za zla koja činiše u svijem gradovima svojim.3.Moj. 26, 39. 4.Moj. 15, 39. Jov 32, 6. Psal. 78, 40. Isa. 7, 13. Jezek. 20, 7. Jezek. 20, 43. Jezek. 36, 31.
 10. I poznaće da sam ja Gospod i da nijesam govorio uzalud da ću im učiniti to zlo.
 11. Ovako veli Gospod Gospod: pljesni rukama i lupi nogom, i reci: jaoh! radi svijeh gadnijeh zala doma Izrailjeva, jer će pasti od mača, od gladi i od pomora. 3.Moj. 26, 36. Jezek. 5, 12. Jezek. 7, 12. Jezek. 12, 16.
 12. Ko bude daleko, umrijeće od pomora; a ko bude blizu, pašće od mača; a ko ostane i bude opkoljen, umrijeće od gladi; tako ću navršiti gnjev svoj na njima.
 13. I poznaćete da sam ja Gospod kad budu pobijeni njihovi među gadnijem bogovima njihovijem, oko oltara njihovijeh, na svakom visokom humu i na svijem vrhovima gorskim i pod svakim zelenijem drvetom i pod svakim granatijem hrastom, svuda gdje su kadili ugodnijem mirisima svijem gadnijem bogovima svojim.Isa. 57, 5. Jer. 2, 20. Jer. 15, 2. Jezek. 5, 12. Jezek. 43, 7. Os. 4, 13.
 14. Jer ću zamahnuti rukom svojom na njih, i obratiću zemlju njihovu u pustoš goru od pustinje Divlate po svijem stanovima njihovijem; i poznaće da sam ja Gospod. 4.Moj. 33, 46. Isa. 5, 25.