BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 48. glava

 1. A ovo su imena plemenima. Od kraja prema sjeveru, uz put Etlonski kako se ide u Emat i Asarenan, na među Damaštansku na sjever pokraj Emata, od istočne strane do zapadne, Danovo, jedno. 4.Moj. 34, 7. Jezek. 47, 15.
 2. A uz među Danovu, od istočne strane do zapadne, Asirovo, jedno.
 3. A uz među Asirovu, od istočne strane do zapadne, Neftalimovo, jedno.
 4. A uz među Neftalimovu, od istočne strane do zapadne, Manasijino, jedno.
 5. A uz među Manasijinu, od istočne strane do zapadne, Jefremovo, jedno. Jezek. 48, 18.
 6. A uz među Jefremovu, od istočne strane do zapadne, Ruvimovo, jedno.
 7. A uz među Ruvimovu, od istočne strane do zapadne, Judino, jedno.
 8. A uz među Judinu, od istočne strane do zapadne, neka bude prinos što ćete prinijeti, dvadeset i pet tisuća lakata u širinu, a u dužinu kao koji drugi dio, od istočne strane do zapadne, i svetinja da bude usred njega. Jezek. 45, 1. Jezek. 48, 21.
 9. Prinos koji ćete prinijeti Gospodu, neka bude od dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i od deset tisuća u širinu. Jezek. 45, 1.
 10. I taj će sveti prinos biti sveštenicima, sa sjevera dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, a sa zapada deset tisuća u širinu, i s istoka deset tisuća u širinu, a s juga dvadeset i pet tisuća u dužinu; i svetinja Gospodnja da bude usred njega. Jezek. 45, 3.
 11. To će biti sveštenicima posvećenijem između sinova Sadokovijeh koji držaše što sam naredio da se drži i ne zađoše kao drugi Leviti, kad zađoše sinovi Izrailjevi. 2.Dnev. 29, 4. Nem. 9, 34. Jer. 23, 11. Jezek. 22, 26. Jezek. 44, 10. Sof. 3, 4. Mal. 2, 7.
 12. Njihov će biti sveti prinos od zemlje, svetinja nad svetinjama, uz međe Levitske.
 13. A Leviti da imaju uz međe svešteničke dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, i deset tisuća u širinu; sva dužina da bude dvadeset i pet tisuća, a širina deset tisuća. Jezek. 45, 5.
 14. A od toga ništa da ne prodaju ni promjenjuju, ni da prenose prvina zemaljskih, jer je svetinja Gospodu.2.Moj. 22, 29. 3.Moj. 27, 10. 3.Moj. 27, 28. 3.Moj. 27, 33.
 15. A pet tisuća lakata što ostaje u širinu prema dvadeset i pet tisuća biće mjesto posvećeno, za grad, za naselje, i za podgrađa, i grad da bude usred njega. 5.Moj. 20, 5. Jezek. 42, 20. Jezek. 44, 23. Jezek. 45, 6.
 16. A ovo da mu je mjera: sa sjeverne strane četiri tisuće i pet stotina lakata, i s južne strane četiri tisuće i pet stotina, i s istočne strane četiri tisuće i pet stotina, i sa zapadne strane četiri tisuće i pet stotina.
 17. I podgrađe će biti dvjesta i pedeset lakata sa sjevera, i dvjesta i pedeset s juga, i dvjesta i pedeset s istoka, i dvjesta i pedeset sa zapada.
 18. A što ostane u dužinu prema svetom prinosu, deset tisuća lakata na istok i deset tisuća na zapad prema svetom prinosu, od toga dohodak neka bude hrana slugama gradskim.
 19. A sluge koje će služiti gradu biće iz svijeh plemena Izrailjevijeh. Otkr. 7, 5.
 20. Sav ovaj prinos, dvadeset i pet tisuća lakata uz dvadeset i pet tisuća, četvrtast, prinijeće u prinos sveti za dostojanje gradu. 4.Moj. 24, 5. Isa. 33, 20. Otkr. 21, 16.
 21. A što ostane s obje strane svetom prinosu i dostojanju gradskom, prema dvadeset i pet tisuća lakata prinosa do međe istočne, i sa zapada prema dvadeset i pet tisuća lakata duž zapadne međe prema dijelovima, to da je kneževo; tako će sveti prinos i svetinja doma biti u srijedi.Isu. 18, 1. Isa. 2, 2. Isa. 11, 10. Jezek. 45, 7. Os. 1, 11. Agej 2, 7. Agej 2, 9. Mat. 11, 28. Mat. 13, 16. Jovan 12, 32. Rim. 15, 7. Rim. 15, 12. Otkr. 2, 1. Otkr. 21, 3.
 22. A od dostojanja Levitskoga i od dostojanja gradskoga, usred onoga što je kneževo, između međe Judine i međe Venijaminove, da je kneževo.
 23. A ostala plemena biće: od istočne strane do zapadne strane, Venijaminovo, jedno;
 24. A uz među Venijaminovu, od istočne strane do zapadne, Simeunovo, jedno;
 25. A uz među Simeunovu, od istočne strane do zapadne, Isaharovo, jedno;
 26. A uz među Isaharovu, od istočne strane do zapadne, Zavulonovo, jedno;
 27. A uz među Zavulonovu, od istočne strane do zapadne, Gadovo, jedno;
 28. A uz među Gadovu s južne strane, na jug, međa je od Tamara do vode Merive u Kadisu, duž potoka do velikoga mora. 1.Moj. 15, 18. 4.Moj. 34, 15. Isu. 15, 47. 2.Dnev. 20, 2. Isa. 27, 12. Jezek. 47, 19.
 29. To je zemlja koju ćete ždrijebom razdijeliti plemenima Izrailjevijem u našljedstvo, i to su im dijelovi, govori Gospod Gospod. Jezek. 47, 14.
 30. A ovo su krajevi gradu: sa sjeverne strane četiri tisuće i pet stotina lakata da bude mjera;
 31. A vrata gradska da se nazovu imenima plemena Izrailjevijeh, troja vrata sa sjevera; jedna vrata Ruvimova, jedna vrata Judina, jedna vrata Levijeva; Isa. 60, 18. Otkr. 21, 12.
 32. I s istočne strane četiri tisuće i pet stotina lakata, i troja vrata: jedna vrata Josifova, jedna vrata Venijaminova, jedna vrata Danova;
 33. I s južne strane četiri tisuće i pet stotina lakata da bude mjera, i troja vrata: jedna vrata Simeunova, jedna vrata Isaharova, jedna vrata Zavulonova;
 34. Sa zapadne strane četiri tisuće i pet stotina lakata, i troja vrata: jedna vrata Gadova, jedna vrata Asirova, jedna vrata Neftalimova.
 35. Unaokolo će biti osamnaest tisuća lakata, a ime će gradu od toga dana biti: Gospod je tu. Psal. 72, 8. Isa. 2, 2. Mal. 1, 11.