BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 45. glava

 1. A kad stanete dijeliti zemlju u našljedstvo, prinesite prinos Gospodu, svet dio od zemlje, u dužinu dvadeset i pet tisuća lakata, i u širinu deset tisuća, to neka bude sveto po svijem međama svojim unaokolo. Prič. 3, 9. Jezek. 48, 8.
 2. Od toga neka bude za svetinju pet stotina lakata u dužinu i pet stotina u širinu, četvrtasto otsvuda, i pedeset lakata unaokolo za podgrađa. Jezek. 42, 20. Jezek. 48, 17.
 3. Po toj mjeri izmjeri u dužinu dvadeset i pet tisuća i u širinu deset tisuća, i tu neka bude svetinja i svetinja nad svetinjama. Jezek. 48, 8. Jezek. 48, 13.
 4. To neka bude svet dio od zemlje sveštenicima, koji služe u svetinji, koji pristupaju da služe Gospodu, i neka im bude mjesto za kuće i sveto mjesto za svetinju. Jezek. 44, 15.
 5. A dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća u širinu neka bude Levitima koji služe u domu u državu s dvadeset klijeti. Jezek. 40, 17. Jezek. 48, 13.
 6. I gradu podajte dostojanje pet tisuća lakata u širinu i dvadeset i pet tisuća u dužinu prema svetom dijelu; to neka je za sav dom Izrailjev. Jezek. 48, 15.
 7. A knezu neka bude s obje strane svetoga dijela i dostojanja gradskoga pred svetijem dijelom i pred gradskim dostojanjem, sa zapadne strane na zapad i s istočne strane na istok, a dužina da bude prema svakom od tijeh dijelova od zapadne međe do istočne međe.Psal. 2, 8. Jezek. 34, 24. Jezek. 46, 16. Jezek. 48, 21.
 8. Ta zemlja da mu je dostojanje u Izrailju, da više ne otimaju knezovi moji od naroda mojega, nego ostalu zemlju da dadu domu Izrailjevu po plemenima njihovijem. Jer. 22, 17. Jezek. 22, 27. Jezek. 46, 18.
 9. Ovako veli Gospod Gospod: dosta je, knezovi Izrailjevi; prođite se nasilja i otimanja, i tvorite sud i pravdu, i skinite teške poslove svoje s mojega naroda, govori Gospod Gospod. Jer. 22, 3. Jezek. 44, 6.
 10. Mjerila da su vam prava, i efa prava, i vat prav. 3.Moj. 19, 35. Prič. 11, 1.
 11. Efa i vat da su jedne mjere, da vat bere desetinu homora, i efa desetinu homora; mjera da im je prema homoru.
 12. I sikal da je dvadeset gera, a mina da vam je dvadeset sikala, dvadeset i pet sikala, i petnaest sikala. 2.Moj. 30, 13. 3.Moj. 27, 25. Jezek. 4, 10.
 13. Ovo je prinos što ćete prinositi: šestina efe od homora pšenice, tako i od ječma dajite šestinu efe od homora.
 14. A za ulje je uredba ova: vat je mjera za ulje; desetina vata od jednoga kora, koji je homor od deset vata, jer je deset vata homor.
 15. A od sitne stoke jedno od dvije stotine s dobrijeh pasišta sinova Izrailjevijeh za dar i za žrtvu paljenicu i za žrtvu zahvalnu, da se čini očišćenje za njih, govori Gospod Gospod.3.Moj. 1, 4. Rim. 5, 10. 2.Kor. 5, 18. Ef. 2, 16. Kol. 1, 21. Tit. 2, 14.
 16. Sav narod zemaljski da daje ovaj prinos knezu Izrailjevu.
 17. A knez je dužan davati žrtve paljenice s darom i naljevom na praznike i na mladine i u subote, o svijem svetkovinama doma Izrailjeva; on neka prinosi žrtvu za grijeh s darom i žrtvu paljenicu i zahvalnu da čini očišćenje za dom Izrailjev. Jezek. 46, 4. Jovan 6, 51. 2.Kor. 5, 21. Gal. 3, 13. Kol. 1, 20. 1.Pet. 2, 24.
 18. Ovako veli Gospod Gospod: prvoga dana prvoga mjeseca uzmi junca zdrava, i očisti svetinju njim. 3.Moj. 16, 16. Jezek. 43, 22. Jezek. 43, 23. Jezek. 43, 26. Jevr. 9, 22.
 19. I neka sveštenik uzme krvi od te žrtve za grijeh, i pomaže njom dovratnike na domu i četiri ugla od pojasa na oltaru i dovratnike od vrata na unutrašnjem trijemu. Jezek. 43, 14. Jezek. 44, 20. Jezek. 46, 1.
 20. Tako učini i sedmoga dana istoga mjeseca za svakoga koji zgriješi iz neznanja i za prostoga; tako ćete očistiti dom. 3.Moj. 4, 27. Psal. 19, 12. Rim. 16, 18. Jevr. 5, 2.
 21. Prvoga mjeseca četrnaestoga dana da vam je pasha, praznik sedam dana, hljebovi prijesni da se jedu. 2.Moj. 12, 18. 3.Moj. 23, 5.
 22. I taj dan neka prinese knez za se i za sav narod zemaljski junca na žrtvu za grijeh. 3.Moj. 4, 14. Mat. 20, 28. 1.Pet. 2, 24.
 23. A za sedam dana praznika neka prinosi na žrtvu paljenicu Gospodu po sedam junaca i sedam ovnova zdravijeh na dan, za onijeh sedam dana, i na žrtvu za grijeh jarca na dan. 3.Moj. 23, 8. 4.Moj. 28, 15.
 24. I za dar po efu na junca i efu na ovna neka prinosi, i in ulja na svaku efu. Jezek. 46, 5. Jezek. 46, 7.
 25. Sedmoga mjeseca petnaestoga dana na praznik neka prinosi isto tako za sedam dana i žrtvu za grijeh i žrtvu paljenicu i dar i ulje. 3.Moj. 23, 34. 4.Moj. 29, 12. 5.Moj. 16, 13.