BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 44. glava

HAC logo
 1. I odvede me opet k vratima spoljašnjim od svetinje, koja gledaju na istok, a ona bjehu zatvorena. Jezek. 43, 1. Jezek. 46, 1.
 2. I reče mi Gospod: ova vrata neka budu zatvorena i da se ne otvoraju, i niko da ne ulazi na njih, jer je Gospod Bog Izrailjev ušao na njih; zato neka budu zatvorena.
 3. Za kneza su; sam knez neka sjeda na njima da jede hljeb pred Gospodom; kroz trijem od ovijeh vrata neka ulazi i istijem putem neka izlazi. 1.Moj. 31, 54. Jezek. 46, 2. Jezek. 46, 8. Zah. 6, 12. Filim. 1, 2. Filim. 1, 8.
 4. I odvede me k sjevernijem vratima pred dom; i vidjeh, i gle, dom Gospodnji bješe pun slave Gospodnje, i padoh na lice svoje. Jezek. 1, 28. Jezek. 3, 23.
 5. I reče mi Gospod: sine čovječji, pazi srcem svojim i vidi očima svojim i slušaj ušima svojim, što ću ti kazati za sve uredbe doma Gospodnjega i za sve zakone njegove; pazi srcem svojim na sve ulaze u dom i na sve izlaze iz svetinje. 5.Moj. 32, 46. Jezek. 40, 4. Jezek. 42, 8.
 6. I reci odmetničkom domu Izrailjevu: ovako veli Gospod Gospod: dosta je gadova vaših, dome Izrailjev, Jezek. 2, 5. 1.Pet. 4, 3.
 7. Što uvodiste tuđince neobrezana srca i neobrezana tijela da budu u mojoj svetinji da skvrne dom moj, i prinosiste moj hljeb, pretilinu i krv, i tako prestupaše moj zavjet osim svijeh gadova vaših;3.Moj. 3, 16. 3.Moj. 21, 6. 3.Moj. 26, 41. Jezek. 7, 20. Dela. 21, 28.
 8. I ne izvršivaste što treba za moju svetinju, nego postaviste ljude po svojoj volji da izvršuju što treba u mojoj svetinji. 3.Moj. 22, 2. 4.Moj. 18, 3. 2.Tim. 4, 1.
 9. Ovako veli Gospod Gospod: nijedan tuđin neobrezana srca i neobrezana tijela da ne dolazi u moju svetinju, nijedan od svijeh tuđinaca koji su među sinovima Izrailjevijem. Psal. 50, 16.
 10. A Leviti koji otstupiše od mene kad zađe Izrailj, koji zađoše od mene za gadnijem bogovima svojim, nosiće bezakonje svoje. 2.Car. 23, 8. Nem. 9, 34. Jer. 23, 11. Jezek. 22, 26. Jezek. 48, 11.
 11. I biće sluge u mojoj svetinji u službi na vratima od doma služeći domu; oni će klati žrtve paljenice i druge žrtve narodu, i stajaće pred njima služeći im. 4.Moj. 16, 9. 1.Dnev. 26, 1. Jezek. 46, 24.
 12. Što im služiše pred gadnijem bogovima njihovijem i biše domu Izrailjevu spoticanje na bezakonje, zato podigoh ruku svoju na njih, govori Gospod Gospod, da će nositi bezakonje svoje, Psal. 106, 26.
 13. I neće pristupati k meni da mi vrše svešteničku službu, niti kojoj svetinji mojoj, ni svetinji nad svetinjama neće pristupati, nego će nositi sramotu svoju i gadove svoje, koje činiše. 4.Moj. 18, 3. Jezek. 32, 30.
 14. Nego ću ih postaviti za čuvare domu na svaku službu njegovu i na sve što biva u njemu. 1.Dnev. 23, 28. 1.Dnev. 23, 32.
 15. A sveštenici Leviti sinovi Sadokovi, koji izvršivahu što treba u mojoj svetinji, kad sinovi Izrailjevi zađoše od mene, oni će pristupati k meni da mi služe, i stajaće preda mnom prinoseći mi pretilinu i krv, govori Gospod Gospod. 5.Moj. 10, 8. 1.Sam. 2, 35. Jezek. 40, 46.
 16. Oni neka ulaze u moju svetinju i oni neka pristupaju k stolu mojemu da mi služe i neka izvršuju što sam zapovjedio da se izvršuje. Jezek. 23, 41. Jezek. 41, 22. Mal. 2, 7.
 17. I kad ulaze na vrata unutrašnjega trijema, neka obuku lanene haljine, i ništa da ne bude na njima vuneno kad služe na vratima unutrašnjega trijema i u njemu. 2.Moj. 28, 39. Jezek. 44, 27.
 18. Na glavama neka im budu kape lanene i gaće lanene po bedrima, i da se ne pašu ničim oda šta bi se znojili.
 19. A kad izlaze u trijem spoljašnji, u spoljašnji trijem k narodu, neka svuku sa sebe haljine u kojima služe, i ostave ih u klijetima svetijem, pa neka obuku druge haljine, da ne osvećuju naroda haljinama svojim. 2.Moj. 29, 37. 3.Moj. 16, 23. Jezek. 42, 14. Jezek. 46, 20.
 20. I glave svoje da ne briju, a ni kose da ne ostavljaju, nego neka strigu glave svoje. Isa. 28, 7. Jezek. 5, 1. Jezek. 46, 24.
 21. I vina da ne pije nijedan sveštenik kad hoće da uđe u unutrašnji trijem.3.Moj. 10, 9. Luka 1, 15. 1.Tim. 3, 3.
 22. I udovicom ni puštenicom da se ne žene, nego djevojkom od sjemena doma Izrailjeva ili udovicom svešteničkom neka se žene. 3.Moj. 21, 7.
 23. I narod moj neka uče što je sveto što li nije sveto, i neka ih uče raspoznavati nečisto od čistoga. 3.Moj. 14, 2. Mal. 2, 7.
 24. A u raspri neka stanu da sude, po mojim zakonima neka sude, i zakone moje i uredbe moje neka drže o svijem praznicima mojim, i subote moje neka svetkuju. 5.Moj. 17, 8. 5.Moj. 17, 9. Jezek. 22, 26. 1.Tim. 4, 12.
 25. I k mrtvacu da ne idu da se ne oskvrne; samo za ocem i za materom i za sinom i za kćerju, za bratom i za sestrom neudatom mogu se oskvrniti.
 26. A kad se očisti, neka mu se broji sedam dana. 4.Moj. 6, 10.
 27. I u koji bi dan ušao u svetinju, u trijem unutrašnji, da služi u svetinji, neka prinese žrtvu za grijeh svoj, govori Gospod Gospod. 3.Moj. 4, 3.
 28. A našljedstvo što će imati, ja sam njihovo našljedstvo; i vi im ne dajte dostojanja u Izrailju, ja sam njihovo dostojanje. 4.Moj. 18, 20. 5.Moj. 10, 9. Isu. 13, 14. Isu. 13, 33. Jezek. 45, 4. Jezek. 48, 10.
 29. Dar i žrtvu za grijeh i žrtvu za krivicu oni će jesti; i sve zavjetovano u Izrailju njihovo će biti. 3.Moj. 6, 18.
 30. I prvine od svakoga prvoga roda i svi prinosi podizani od svega između svijeh prinosa vaših biće sveštenicima; i prvine od tijesta svojega davaćete svešteniku da bi počivao blagoslov na domovima vašim. 4.Moj. 15, 20. Prič. 3, 9.
 31. Sveštenici da ne jedu mrcinoga ni što zvjerka raskine, bilo ptica ili što od stoke. 2.Moj. 22, 31.