BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 43. glava

 1. Potom me odvede k vratima koja gledaju na istok. Jezek. 10, 19. Jezek. 42, 15. Jezek. 44, 1.
 2. I gle, slava Boga Izrailjeva dohođaše od istoka, i glas joj bijaše kao glas velike vode, i zemlja se sjaše od slave njegove. Isa. 6, 3. Jezek. 1, 24. Jezek. 3, 23. Jezek. 9, 3. Jezek. 10, 18. Jezek. 11, 23. Jezek. 44, 2. Otkr. 1, 15. Otkr. 18, 1.
 3. I utvara koju vidjeh bijaše kao utvara koju vidjeh kad dođoh da zatrem grad: bješe utvara kao ona koju vidjeh na rijeci Hevaru; i padoh na lice svoje. Jer. 1, 10. Jezek. 1, 4. Jezek. 3, 23.
 4. A slava Gospodnja uđe u dom na vrata koja gledaju na istok. Jezek. 10, 19.
 5. I podiže me duh i odvede me u unutrašnji trijem; i gle, dom bijaše pun slave Gospodnje. 1.Car. 8, 10. Jezek. 3, 12.
 6. I čuh gdje mi progovori iz doma, i čovjek stajaše kod mene. Jezek. 40, 3.
 7. I reče mi: sine čovječji, ovo je mjesto prijestola mojega i mjesto stopa nogu mojih, gdje ću nastavati usred sinova Izrailjevijeh dovijeka; i dom Izrailjev neće više skvrniti svetoga imena mojega, ni oni ni carevi njihovi kurvarstvom svojim i mrtvijem tjelesima careva svojih na visinama svojim.2.Moj. 25, 8. 3.Moj. 26, 12. 3.Moj. 26, 30. 1.Dnev. 28, 2. Psal. 68, 16. Psal. 99, 1. Psal. 99, 5. Jer. 16, 18. Jezek. 39, 7.
 8. Metaše prag svoj do moga praga, i dovratnike svoje do mojih dovratnika i pregradu između mene i sebe, te skvrniše sveto ime moje gadovima svojim koje činjahu; zato ih satrh u gnjevu svom. 2.Car. 16, 14.
 9. Sada neka uklone daleko od mene kurvarstvo svoje i mrtva tjelesa careva svojih, i nastavaću usred njih dovijeka.
 10. Ti, sine čovječji, pokaži domu Izrailjevu ovaj dom, neka se postide bezakonja svojega, i neka izmjere sve. Jezek. 40, 4.
 11. I kad se postide svega što su činili, pokaži im oblik od doma i red i izlaske i ulaske, i sve oblike i svu uredbu, i sve oblike i sve zakone, i opiši im ga da paze na sav oblik njegov i na sve uredbe, i tako čine. Jezek. 44, 5. Mat. 28, 20.
 12. A ovo je zakon za dom: navrh gore koliko zauzima unaokolo da bude svetinja nad svetinjama. Eto, to je zakon za dom. Psal. 93, 5. Jezek. 40, 2. Otkr. 21, 27.
 13. A ovo je mjera za oltar na lakte, a u laktu je jedan običan lakat i podlanica: podnožje mu lakat visoko i lakat široko, a oplata na njemu po kraju unaokolo s pedi; taka je gornja strana oltaru. Jezek. 40, 5.
 14. A od podnožja na zemlji do nižega pojasa dva lakta, i u širinu jedan lakat; a od manjega pojasa do većega pojasa četiri lakta, i u širinu lakat.
 15. A sam oltar da bude četiri lakta visok, od oltara gore da bude četiri roga.
 16. A oltar da bude dvanaest lakata dug i dvanaest lakata širok, i četvrtast na četiri strane.
 17. I pojas da je četrnaest lakata dug i četrnaest lakata širok na četiri strane, a oplata oko njega od po lakta, i podnožje mu od lakta unaokolo, i basamaci mu da budu okrenuti na istok. 2.Moj. 20, 26.
 18. I reče mi: sine čovječji, ovako veli Gospod Gospod, ovo su naredbe za oltar kad se načini da se na njemu prinose žrtve paljenice i da se kropi krvlju. 3.Moj. 1, 5. Jevr. 9, 18.
 19. I sveštenicima Levitima koji su od sjemena Sadokova, koji pristupaju k meni, govori Gospod Gospod, da mi služe, daćeš junca za žrtvu za grijeh. 2.Moj. 29, 10. 3.Moj. 8, 14. 1.Car. 2, 27. 1.Car. 2, 35. Isa. 61, 5. Jer. 33, 18. Jezek. 40, 46.
 20. I uzmi krvi njegove, i pomaži mu četiri roga i četiri ugla od pojasa i oplatu unaokolo, tako ćeš ga očistiti i učiniti očišćenje za nj. 3.Moj. 16, 19. Jezek. 45, 19.
 21. Potom uzmi junca za grijeh, i neka se spali na mjestu određenom u domu izvan svetinje. 2.Moj. 29, 14. Jevr. 13, 11.
 22. A drugi dan prinesi jarca zdrava za grijeh, i neka očiste njim oltar kako su očistili juncem.
 23. A kad očistiš, prinesi junca zdrava i ovna od stada zdrava.
 24. I kad ih prineseš pred Gospodom, neka sveštenici bace na njih soli i prinesu ih na žrtvu paljenicu Gospodu. 3.Moj. 2, 13.
 25. Sedam dana prinosi jarca za grijeh svaki dan; i junca i ovna iz stada zdrava neka prinose. 2.Moj. 29, 35. 3.Moj. 8, 33. Jezek. 43, 22.
 26. Sedam dana neka čine očišćenje za oltar, i očiste ga i posvete.
 27. A kad se navrše ti dani, osmoga dana i poslije neka prinose sveštenici na oltaru žrtve vaše paljenice i žrtve vaše zahvalne, i primiću vas, govori Gospod Gospod. 3.Moj. 9, 1. Jov 42, 8.