BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 42. glava

 1. I izvede me u spoljašnji trijem prema sjeveru, i dovede me ka klijetima, koje bijahu prema odijeljenoj strani i prema građevini na sjeveru. Jezek. 40, 1. Jezek. 40, 17. Jezek. 41, 1. Jezek. 41, 12. Jezek. 41, 15. Jezek. 42, 13. 2.Kor. 3, 5. Otkr. 11, 2.
 2. S lica bješe u dužinu sto lakata kod sjevernijeh vrata, a u širinu pedeset lakata. Jezek. 41, 15.
 3. Prema unutrašnjem trijemu od dvadeset lakata i prema podu spoljašnjega trijema bijahu klijeti prema klijetima u tri reda.
 4. I pred klijetima bijaše hodnik u širinu od deset lakata, unutra, put k njima od jednoga lakta, i vrata bjehu prema sjeveru.
 5. A najgornje klijeti bjehu tješnje, jer klijeti donje i srednje u zgradi izlažahu većma nego one.
 6. Jer bijahu na tri poda, ali nemahu stupova kao u trijemu, i zato se suživaše iznad donjega i srednjega od zemlje.
 7. A ograda koja bijaše spolja prema klijetima k trijemu spoljašnjem pred klijetima imaše u dužinu pedeset lakata.
 8. Jer dužina klijetima, koje bijahu u trijemu spoljašnjem, bijaše pedeset lakata. I gle, pred crkvom bješe sto lakata.
 9. A pod tijem klijetima bijaše ulaz s istoka, kojim se ulažaše u njih iz spoljašnjega trijema. Jezek. 46, 19.
 10. U širini ograde toga trijema k istoku pred odijeljenom stranom i pred građevinom bijahu klijeti.
 11. A pred njima bijaše put kao kod sjevernijeh klijeti; jednake dužine i jednake širine bijahu, i izlazi im i vrata bijahu jednaka.
 12. I kaka bijahu vrata u klijeti koje bijahu prema jugu, taka bijahu vrata gdje se počinjaše put pred ogradom pravo k istoku, kad se ide k njima. Jezek. 42, 13.
 13. I reče mi: sjeverne klijeti i južne klijeti pred odijeljenom stranom jesu svete klijeti, gdje sveštenici koji pristupaju ka Gospodu jedu presvete stvari, ondje će ostavljati presvete stvari i dar i prinos za grijeh i prinos za krivicu, jer je sveto mjesto.2.Moj. 30, 20. 3.Moj. 2, 3. 3.Moj. 6, 16. 3.Moj. 10, 3. 3.Moj. 24, 9. 4.Moj. 16, 5. 4.Moj. 16, 40. 4.Moj. 18, 9. 5.Moj. 21, 5. Jezek. 40, 46. Jezek. 46, 19.
 14. Kad sveštenici uđu, neće izlaziti iz svetinje u spoljašnji trijem, nego će ondje ostavljati haljine svoje u kojima služe, jer su svete, i oblačiće druge haljine, pa onda izlaziti k narodu. 2.Moj. 28, 40. 2.Moj. 29, 4. 3.Moj. 8, 7. 3.Moj. 8, 13. 3.Moj. 16, 23. Jezek. 44, 19.
 15. I izmjerivši dom unutrašnji odvede me na vrata istočna i izmjeri svuda unaokolo.
 16. Izmjeri istočnu stranu trskom mjeračkom, i bješe pet stotina trsaka, trskom mjeračkom unaokolo.
 17. Izmjeri sjevernu stranu, i bješe pet stotina trsaka, trskom mjeračkom unaokolo.
 18. Izmjeri južnu stranu, i bješe pet stotina trsaka, trskom mjeračkom.
 19. I okrenuvši se na zapadnu stranu, izmjeri, i bješe pet stotina trsaka, trskom mjeračkom.
 20. Izmjeri sa četiri strane, i bješe zid unaokolo pet stotina trsaka dug i pet stotina širok da razdvaja sveto mjesto od svjetskoga. Isa. 5, 2. Jezek. 40, 5. Jezek. 45, 2. 2.Kor. 6, 17.