BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 4. glava

 1. A ti, sine čovječji, uzmi opeku i metni je preda se, i izreži na njoj grad Jerusalim. Jer. 27, 2. Jezek. 43, 18.
 2. I postavi oko njega opsadu, i načini kule prema njemu, i iskopaj oko njega opkop, i postavi vojsku oko njega, i namjesti ubojne sprave oko njega. Jer. 33, 4.
 3. Potom uzmi tavicu gvozdenu, i metni je kao gvozden zid između sebe i grada, i okreni lice svoje suprot njemu, i on će se opsjesti, i ti ćeš ga opsjesti. To će biti znak domu Izrailjevu. Isa. 8, 18. Jezek. 12, 6. Jezek. 12, 11. Jezek. 24, 24. Mar. 14, 22. Luka 2, 34. Jovan 4, 48.
 4. Potom lezi na lijevu stranu svoju, i metni na nju bezakonje doma Izrailjeva; koliko dana uzležiš na njoj, toliko ćeš nositi njihovo bezakonje.
 5. A ja ti dajem godine bezakonja njihova brojem dana, trista i devedeset dana, i toliko ćeš nositi bezakonje doma Izrailjeva. 4.Moj. 14, 34.
 6. A kad ih navršiš, onda lezi na desnu stranu svoju, i nosi bezakonje doma Judina četrdeset dana; po jedan dan dajem ti za godinu.
 7. I okreni lice svoje prema opkoljenom Jerusalimu zagalivši mišicu svoju, i prorokuj protiv njega.
 8. I evo vezaću te uzicama da se ne prevrneš s jedne strane na drugu dokle ne navršiš dane opsade svoje. Jezek. 3, 25.
 9. I uzmi pšenice i ječma i boba i leća i prosa i krupnika, i saspi sve u jedan sud, i načini od toga sebi hljeba prema broju dana u koje ćeš ležati na svojoj strani, tri stotine i devedeset dana ješćeš ga.
 10. I jela tvojega što ćeš jesti neka bude mjerom dvadeset sikala na dan; na rokove jedi ga.
 11. I vodu pij mjerom, po šestinu ina, pij na rokove.
 12. A hljeb prijesan ječmen jedi, ispekav ga na kalu čovječijem na njihove oči.
 13. I reče Gospod: tako će jesti sinovi Izrailjevi hljeb svoj nečist među narodima u koje ću ih razagnati. Dan. 1, 8. Os. 9, 3.
 14. Tada rekoh: ah Gospode Gospode, gle, duša se moja nije oskvrnila, jer od djetinjstva svojega do sada nijesam jeo mrcinoga ni što bi zvjerka razdrla, niti je ušlo u usta moja meso nečisto.2.Moj. 22, 31. 3.Moj. 11, 40. 3.Moj. 19, 7. 5.Moj. 14, 3. Isa. 65, 4. Jezek. 9, 8. Dela. 10, 14. Dela. 11, 8.
 15. A on mi reče: vidi, dajem ti goveđu balegu mjesto čovječijega kala, da na njoj ispečeš sebi hljeb.
 16. Zatijem reče mi: sine čovječji, evo ja ću slomiti potporu u hljebu u Jerusalimu, te će jesti hljeb na mjeru i u brizi, i vodu će piti na mjeru i u čudu. 3.Moj. 26, 26. 5.Moj. 28, 48. Psal. 68, 3. Psal. 105, 16. Isa. 3, 1. Plač. 1, 11. Jezek. 4, 10. Jezek. 5, 16. Jezek. 12, 18.
 17. Jer će im nestati hljeba i vode da će se čuditi među sobom i sasušiće se od bezakonja svojega. 3.Moj. 26, 39. Jezek. 24, 23.