BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 39. glava

 1. Ti dakle, sine čovječji, prorokuj protiv Goga, i reci: ovako veli Gospod Gospod: evo me na te, Gože, kneže i glavo Mesehu i Tuvalu. Jezek. 27, 13. Jezek. 38, 2. Jezek. 38, 3.
 2. I vratiću te natrag i vodiću te, i izvešću te iz sjevernijeh krajeva i dovešću te na gore Izrailjeve.
 3. I izbiću ti luk tvoj iz lijeve ruke, i prosuću ti iz desne ruke strijele.
 4. Na gorama ćeš Izrailjevijem pasti ti i sve čete tvoje i narodi koji budu s tobom; pticama, svakojakim pticama krilatijem i zvijerima poljskim daću te da te izjedu. Isa. 34, 2. Jer. 15, 3. Jezek. 29, 5. Jezek. 32, 4. Jezek. 33, 27. Otkr. 19, 21.
 5. Na polju ćeš pasti, jer ja rekoh, govori Gospod Gospod.
 6. I pustiću oganj na Magoga i na one koji žive na ostrvima bez straha; i poznaće da sam ja Gospod. Psal. 72, 10. Amos 1, 4.
 7. I sveto ime svoje obznaniću usred naroda svojega Izrailja, i neću više dati da se skvrni sveto ime moje, nego će poznati narodi da sam ja Gospod, svetac u Izrailju. 3.Moj. 18, 21. Jezek. 38, 16.
 8. Evo, doći će, i zbiće se, govori Gospod Gospod; to je dan za koji govorih. Jezek. 7, 3. Jezek. 38, 17.
 9. Tada će izaći stanovnici gradova Izrailjevijeh, i naložiće na oganj i spaliće oružje i štitove i štitiće, lukove i strijele, sulice i koplja, i ložiće ih na oganj sedam godina. Psal. 76, 3.
 10. I neće nositi drva iz polja, niti će sjeći u šumi, nego će oružje ložiti na oganj, i oplijeniće one koji ih plijeniše, i pootimaće od onijeh koji od njih otimaše, govori Gospod Gospod. Isa. 14, 2.
 11. I u to ću vrijeme dati Gogu mjesto za grob ondje u Izrailju, dolinu kojom se ide na istok k moru, i ona će stisnuti usta putnicima; ondje će biti pogreben Gog i sve mnoštvo njegovo i prozvaće se dolina mnoštva Gogova.
 12. I ukopavaće ih dom Izrailjev sedam mjeseca, da bi očistili zemlju. 5.Moj. 21, 23.
 13. I ukopavaće ih sav narod, i biće im na slavu u onaj dan kad se proslavim, govori Gospod Gospod. Psal. 126, 2.
 14. I odvojiće ljude koji će jednako ići po zemlji i s onima koji prolaze ukopavati one koji bi ostali po zemlji da je očiste; poslije sedam mjeseca tražiće.
 15. I prohodiće zemlju i ići po njoj, i ko vidi kosti ljudske, načiniće kod njih znak, dokle ih ne ukopaju grobari u dolini mnoštva Gogova.
 16. A i gradu će biti ime Amona; i tako će očistiti zemlju.
 17. Ti, dakle, sine čovječji, ovako govori Gospod Gospod, reci pticama, svakojakim pticama i svijem zvijerima poljskim: skupite se i hodite, saberite se sa svijeh strana na žrtvu moju, koju koljem za vas, na veliku žrtvu na gorama Izrailjevijem, i ješćete mesa i pićete krvi;Isa. 18, 6. Otkr. 19, 17.
 18. Ješćete mesa junačkoga i pićete krvi knezova zemaljskih, ovnova, jaganjaca i jaraca i telaca, sve ugojene stoke Vasanske. 5.Moj. 32, 14. Psal. 22, 12. Jezek. 29, 4.
 19. I ješćete pretiline da ćete se nasititi, i pićete krvi da ćete se opiti od žrtava mojih što ću vam naklati.
 20. I nasitićete se za mojim stolom konja i konjika, junaka i svakojakih vojnika, govori Gospod Gospod. Psal. 76, 6. Jezek. 38, 4. Otkr. 19, 18.
 21. I pustiću slavu svoju među narode, i svi će narodi vidjeti sud moj koji ću učiniti i moju ruku koju ću dignuti na njih. 2.Moj. 9, 16. 3.Moj. 18, 21. Isa. 26, 11. Jezek. 36, 23. Mal. 1, 11.
 22. I poznaće dom Izrailjev da sam ja Gospod Bog njihov, od onoga dana i poslije.
 23. I narodi će poznati da se za svoje bezakonje zarobi dom Izrailjev, što meni zgriješiše, te sakrih lice svoje od njih, i dadoh ih u ruke neprijateljima njihovijem, i svi padoše od mača. 3.Moj. 26, 25. 5.Moj. 31, 17.
 24. Po nečistoti njihovoj i po prijestupu njihovu učinih im i sakrih lice svoje od njih. Jezek. 36, 19.
 25. Toga radi ovako govori Gospod Gospod: povratiću roblje Jakovljevo i smilovaću se svemu domu Izrailjevu i revnovaću za sveto ime svoje, Jer. 30, 3. Jezek. 37, 11. Jezek. 37, 20. Os. 1, 11.
 26. Pošto podnesu sramotu svoju i sve prijestupe svoje, kojima mi prestupiše dok sjeđahu u svojoj zemlji bez straha i nikoga ne bješe da ih plaši, 3.Moj. 26, 5. Dan. 9, 16.
 27. Kad ih dovedem natrag iz naroda i saberem ih iz zemalja neprijatelja njihovijeh, i posvetim se u njima pred mnogim narodima. Jezek. 28, 25. Jezek. 36, 23.
 28. I poznaće da sam ja Gospod Bog njihov kad odvedavši ih u ropstvo među narode opet ih saberem u zemlju njihovu ne ostavivši ih nijednoga ondje. Jov 12, 23. Jezek. 34, 30. Os. 2, 20.
 29. I neću više kriti lica svojega od njih kad izlijem duh svoj na dom Izrailjev, govori Gospod Gospod. Isa. 54, 8. Joil 2, 28.