BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 37. glava

HAC logo
 1. Ruka Gospodnja dođe nada me, i Gospod me izvede u duhu, i postavi me usred polja, koje bijaše puno kosti. Jezek. 3, 14. Luka 4, 1.
 2. I provede me pokraj njih unaokolo, i gle, bijaše ih vrlo mnogo u polju, i gle, bijahu vrlo suhe.
 3. I reče mi: sine čovječji, hoće li oživjeti ove kosti? A ja rekoh: Gospode Gospode, ti znaš. 1.Sam. 2, 6. Rim. 4, 17. 2.Kor. 1, 9.
 4. Tada mi reče: prorokuj za te kosti, i kaži im: suhe kosti, čujte riječ Gospodnju. Isa. 55, 11. Rim. 10, 17.
 5. Ovako govori Gospod Gospod ovijem kostima: gle, ja ću metnuti u vas duh, i oživjećete. Psal. 104, 30.
 6. I metnuću na vas žile, i obložiću vas mesom, i navući ću na vas kožu, i metnuću u vas duh, i oživjećete, i poznaćete da sam ja Gospod. Jezek. 6, 7. Joil 2, 27.
 7. Tada stadoh prorokovati, kako mi se zapovjedi; a kad prorokovah nasta glas, i gle potres, i kosti se pribirahu svaka ka svojoj kosti.
 8. I pogledah, i gle, po njima izidoše žile i meso, i ozgo se koža navuče; ali duha ne bješe u njima.
 9. Tada mi reče: prorokuj duhu, prorokuj, sine čovječji, i reci duhu: ovako veli Gospod Gospod: od četiri vjetra dođi, duše, i duni na ove pobijene da ožive. Psal. 104, 30. Jovan 20, 22.
 10. I prorokovah, kako mi se zapovjedi, i uđe u njih duh, i oživješe, i stadoše na noge, bješe vojska vrlo velika.Otkr. 11, 11.
 11. Tada mi reče: sine čovječji, ove su kosti sav dom Izrailjev; gle, govore: posahnuše kosti naše i prođe nadanje naše, propadosmo. Psal. 141, 7. Isa. 49, 14.
 12. Zato prorokuj, i kaži im: ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću otvoriti grobove vaše, i izvešću vas iz grobova vaših, narode moj, i dovešću vas u zemlju Izrailjevu. Jezd. 1, 1. Isa. 26, 19. Jezek. 36, 24. Os. 1, 11. Amos 9, 14.
 13. I poznaćete da sam ja Gospod, kad otvorim grobove vaše, i izvedem vas iz grobova vaših, narode moj.
 14. I metnuću duh svoj u vas da oživite, i naseliću vas u vašoj zemlji, i poznaćete da ja govorim i činim, govori Gospod. Jezek. 36, 27. Zah. 4, 6.
 15. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 16. Ti, sine čovječji, uzmi jedno drvo, i napiši na njemu: Judi i sinovima Izrailjevijem, drugovima njegovijem. Pa onda uzmi drugo drvo, i na njemu napiši: Josifu drvo Jefremovo i svega doma Izrailjeva, drugova njegovijeh. 4.Moj. 17, 2. 2.Dnev. 11, 12. 2.Dnev. 11, 16.
 17. I sastavi ih jedno s drugim da budu kao jedno u tvojoj ruci.
 18. I kad ti reku sinovi tvoga naroda govoreći: hoćeš li nam kazati šta ti je to? Jezek. 12, 9. Jezek. 24, 19.
 19. Reci im: ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću uzeti drvo Josifovo, što je u Jefremovoj ruci, i plemena Izrailjevijeh, drugova njegovijeh, i sastaviću ga s drvetom Judinijem, i načiniću od njih jedno drvo, i biće jedno u mojoj ruci. Zah. 10, 6.
 20. I drveta, na kojima napišeš, neka ti budu u ruci pred njima. Jezek. 12, 3.
 21. I reci im: ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću uzeti sinove Izrailjeve iz naroda u koje otidoše, i sabraću ih otsvuda, i dovešću ih u zemlju njihovu. Jezek. 36, 24.
 22. I načiniću od njih jedan narod u zemlji, na gorama Izrailjevijem, i jedan će car biti car svjema njima, niti će više biti dva naroda, niti će više biti razdijeljeni u dva carstva. 1.Moj. 49, 10. Isa. 11, 13. Jer. 3, 18. Jer. 23, 5. Jezek. 34, 23. Os. 1, 11. Jovan 10, 16.
 23. I neće se više skvrniti gadnijem bogovima svojim ni gnusobama svojim niti kakijem prijestupima svojim, i izbaviću ih iz svijeh stanova njihovijeh u kojima griješiše, i očistiću ih, i oni će mi biti narod i ja ću im biti Bog. Isa. 2, 18. Jezek. 11, 18. Jezek. 20, 43. Jezek. 36, 25. Jezek. 36, 28. Os. 14, 8. Zah. 13, 1.
 24. I sluga moj David biće im car, i svi će imati jednoga pastira, i hodiće po mojim zakonima, i uredbe će moje držati i izvršivati. Psal. 78, 71. Isa. 40, 11. Jer. 23, 5. Jezek. 34, 23. Os. 3, 5. Zah. 13, 7. Luka 1, 32. Jovan 10, 16. 1.Pet. 5, 4.
 25. I sjedjeće u zemlji koju dadoh sluzi svojemu Jakovu, u kojoj sjedješe oci vaši; u njoj će sjedjeti oni i sinovi njihovi i sinovi sinova njihovijeh dovijeka, i David sluga moj biće im knez dovijeka. Isa. 60, 21. Jezek. 44, 3. Amos 9, 15. Jovan 12, 24.
 26. I učiniću s njima zavjet mirni, biće vječan zavjet s njima, i utvrdiću ih i umnožiću ih, i namjestiću svetinju svoju usred njih navijek. Psal. 89, 3. Isa. 55, 3. Jer. 32, 40. Jezek. 34, 25. 2.Kor. 6, 16.
 27. I šator će moj biti kod njih, i ja ću im biti Bog i oni će mi biti narod. 3.Moj. 26, 11. Jovan 1, 14.
 28. I narod će poznati da sam ja Gospod koji posvećujem Izrailja, kad svetinja moja bude usred njih dovijeka. Jezek. 38, 23.