BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 36. glava

 1. Ti, sine čovječji, prorokuj gorama Izrailjevijem, i reci: gore Izrailjeve, čujte riječ Gospodnju. Jezek. 6, 2. Jezek. 38, 8. Joil 3, 2.
 2. Ovako veli Gospod Gospod: što neprijatelj govori za vas: ha ha! vječne visine postaše naše našljedstvo; 5.Moj. 32, 13. Psal. 78, 59. Isa. 58, 14. Avak. 3, 19.
 3. Zato prorokuj i reci: ovako veli Gospod Gospod: što vas pustoše i proždiru sa svijeh strana, da postanete našljedstvo ostalijem narodima, i postaste priča i rug narodima,
 4. Zato, gore Izrailjeve, čujte riječ Gospoda Gospoda; ovako veli Gospod gorama Izrailjevijem i humovima, potocima i dolinama, i pustijem razvalinama i gradovima ostavljenijem, koje postaše grabež i potsmijeh ostalijem narodima unaokolo, Psal. 79, 4. Jezek. 33, 24. Jezek. 34, 28.
 5. Zato ovako veli Gospod Gospod: u ognju revnosti svoje govorih protiv ostalijeh naroda i protiv sve Edomske, što osvojiše moju zemlju radujući se iz svega srca i rugajući se iz duše da bi je oplijenili. 5.Moj. 4, 24. Isa. 66, 15. Jezek. 35, 10. Jezek. 38, 19. Zah. 1, 15.
 6. Zato prorokuj za zemlju Izrailjevu, i reci gorama i humovima, potocima i dolinama: ovako veli Gospod Gospod: evo, ja govorih u revnosti svojoj i u jarosti svojoj; što podnosite sramotu od naroda, Psal. 123, 3. Jezek. 34, 29.
 7. Zato ovako veli Gospod Gospod: ja podigoh ruku svoju da će narodi što su oko vas nositi sramotu svoju.Jezek. 20, 5.
 8. A vi, gore Izrailjeve, puštaćete grane svoje, i rod svoj nosićete narodu mojemu Izrailju, jer će skoro doći.
 9. Jer evo me kod vas, i gledaću vas, i bićete rađene i zasijevane. Os. 2, 21. Agej 2, 19.
 10. I umnožiću u vama ljude, dom Izrailjev savkoliki, i gradovi će se naseliti i pustoline sagraditi. Isa. 58, 12. Isa. 61, 4. Jezek. 37, 11. Amos 9, 14. Zah. 2, 4.
 11. Umnožiću u vama ljude i stoku, i namnožiće se i naploditi, i naseliću vas kako bijaste prije; i učiniću vam dobra više nego prije; i poznaćete da sam ja Gospod. Jer. 31, 27. Jer. 33, 12. Jezek. 16, 55. Jezek. 35, 9. Os. 2, 20. Joil 3, 17. 1.Jov. 5, 20.
 12. I dovešću k vama ljude, narod svoj Izrailja, i naslijediće vas, i bićete im našljedstvo, i nećete ih više zatirati. Jer. 15, 7. Avd. 1, 17.
 13. Ovako veli Gospod Gospod: što vam govore da ste zemlja koja proždire ljude i zatire svoje narode, 4.Moj. 13, 33.
 14. Zato nećeš više proždirati ljudi, i naroda svojih nećeš više zatirati, govori Gospod Gospod.
 15. I neću dati da se više u tebi čuje sramota od naroda, i ruga od naroda nećeš više podnositi, i nećeš više zatirati svojih naroda, govori Gospod Gospod. Isa. 60, 14. Jezek. 21, 33. Jezek. 34, 29. Sof. 3, 19.
 16. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 17. Sine čovječji, dom Izrailjev živeći u svojoj zemlji oskvrni je svojim putem i svojim djelima; put njihov bijaše preda mnom kao nečistota žene odvojene. 3.Moj. 15, 19. Jer. 2, 7.
 18. Zato izlih gnjev svoj na njih radi krvi koju proliše na zemlju i radi gadnijeh bogova njihovijeh, kojima je oskvrniše. Plač. 2, 1. Jezek. 16, 36. Jezek. 39, 23.
 19. I rasijah ih po narodima, i razasuše se po zemljama; po putovima njihovijem i po djelima njihovijem sudih im. Jezek. 7, 3. Jezek. 22, 15. Jezek. 39, 24.
 20. I kad dođoše među narode, gdje god dođoše oskvrniše sveto ime moje, a za njih se govoraše da su Gospodnji narod i da su iz zemlje njegove izašli. Isa. 52, 5. Jezek. 12, 16. Rim. 2, 24.
 21. Ali mi se sažali radi svetoga imena mojega, koje oskvrni dom Izrailjev u narodima u koje dođe. Jezek. 20, 9.
 22. Zato reci domu Izrailjevu: ovako veli Gospod Gospod: neću vas radi učiniti, dome Izrailjev, nego radi svetoga imena svojega, koje oskvrniste u narodima u koje dođoste; 5.Moj. 9, 5. Psal. 106, 8. Dela. 2, 36.
 23. I posvetiću ime svoje veliko oskvrnjeno u narodima, koje vi oskvrniste među njima; i narodi će poznati da sam ja Gospod, govori Gospod Gospod, kad se posvetim u vama pred njima. Jezek. 20, 41. Jezek. 38, 23. Jezek. 39, 27.
 24. Jer ću vas uzeti iz naroda, i pokupiću vas iz svijeh zemalja, i dovešću vas u vašu zemlju. Jezek. 34, 13. Jezek. 37, 20.
 25. I pokropiću vas vodom čistom, i bićete čisti; ja ću vas očistiti od svijeh nečistota vaših i od svijeh gadnijeh bogova vaših. 4.Moj. 19, 13. Isa. 52, 15. Jer. 33, 8. Zah. 13, 2. 1.Jov. 1, 7.
 26. I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tijela vašega, i daću vam srce mesno. Psal. 51, 10. Jovan 3, 3. 2.Kor. 3, 18.
 27. I duh svoj metnuću u vas, i učiniću da hodite po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršujete. Isa. 44, 3. Jezek. 47, 13. Rim. 8, 4. Rim. 8, 9. Gal. 5, 5. Ef. 1, 13.
 28. I nastavaćete u zemlji koju sam dao ocima vašim, i bićete mi narod i ja ću vam biti Bog. Jer. 30, 22. Jezek. 28, 25.
 29. I oprostiću vas svijeh nečistota vaših, i dozvaću žito i umnožiću ga, i neću pustiti na vas gladi. Psal. 105, 16. Mat. 1, 21.
 30. I umnožiću rod na drvetima i rod na njivi, te nećete više podnositi sramote među narodima sa gladi. Jezek. 34, 27.
 31. I opomenućete se zlijeh putova svojih i djela svojih koja ne bjehu dobra, i sami ćete sebi biti mrski za bezakonja svoja i za gadove svoje. 3.Moj. 26, 39. Jezek. 6, 9.
 32. Neću vas radi učiniti, govori Gospod Gospod; znajte; posramite se i postidite se putova svojih, dome Izrailjev. 5.Moj. 9, 5. Dan. 9, 19.
 33. Ovako veli Gospod Gospod: kad vas očistim od svijeh bezakonja vaših, naseliću gradove, i pustoline će se opet sagraditi. Rim. 8, 30.
 34. I pusta će se zemlja raditi, što je bila pusta pred svakim koji prolažaše. Jer. 25, 9.
 35. I reći će se: zemlja ova što bješe pusta posta kao vrt Edemski, i gradovi što bjehu pusti, razvaljeni i raskopani, utvrdiše se i naseliše se. Isa. 51, 3.
 36. I narodi koji ostanu oko vas poznaće da ja Gospod sagrađujem razvaljeno i zasađujem opustjelo. Ja Gospod rekoh, i učiniću. Psal. 58, 11. Jezek. 17, 24. Jezek. 22, 14.
 37. Ovako veli Gospod Gospod: još će me tražiti dom Izrailjev da im učinim, da ih umnožim ljudima kao stado. Psal. 102, 17. Isa. 45, 11. Isa. 45, 19. Jer. 29, 11. Jezek. 14, 3. Zah. 13, 9. Mat. 7, 7. Fil. 4, 6. Jak. 4, 3.
 38. Kao sveto stado, kao stado u Jerusalimu o praznicima njihovijem, tako će pusti gradovi biti puni stada ljudi, i poznaće da sam ja Gospod.