BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 32. glava

 1. Opet dvanaeste godine, dvanaestoga mjeseca, prvoga dana, dođe mi riječ Gospodnja govoreći: Jezek. 31, 1. Jezek. 40, 1.
 2. Sine čovječji, nariči za Faraonom carem Misirskim, i reci mu: ti si kao lavić među narodima i kao zmaj u moru, i prolaziš rijeke svoje i mutiš vodu nogama svojim i gaziš po rijekama njezinijem. Jov 7, 12. Jezek. 19, 3. Jezek. 19, 6. Jezek. 27, 2. Jezek. 29, 3. Jezek. 34, 18.
 3. Ovako veli Gospod Gospod: razapeću ti mrežu svoju sa zborom mnogih naroda, i izvući će te u mojoj mreži. Jezek. 12, 13.
 4. I ostaviću te na zemlji, i baciću te u polje, i pustiću sve ptice nebeske da sjedaju na te, i nasitiću tobom zvijeri sa sve zemlje. 1.Sam. 17, 44. Isa. 14, 19. Jer. 8, 2. Jezek. 29, 5. Jezek. 35, 8. Jezek. 39, 4.
 5. I razmetnuću meso tvoje po gorama i napuniću doline gomilama od tebe. Jezek. 31, 12.
 6. I zemlju gdje plivaš napojiću krvlju tvojom do vrh gora, i potoci će biti puni tebe. Jezek. 35, 6.
 7. I kad te ugasim, zastrijeću nebo, i zvijezde na njemu pomračiti, sunce ću zakloniti oblakom, i mjesec neće svijetliti svjetlošću svojom. Isa. 13, 10. Joil 2, 31. Amos 8, 9. Mat. 24, 29. Otkr. 6, 12.
 8. Sva ću svijetla vidjela na nebu pomračiti za tobom, i pustiću tamu na tvoju zemlju, govori Gospod Gospod.
 9. I ustrašiću srce mnogih naroda kad objavim propast tvoju među narodima, po zemljama kojih ne znaš.
 10. I udiviću tobom mnoge narode, i carevi će se njihovi zgroziti od tebe, kad mahnem mačem svojim pred njima, i drktaće svaki čas svaki za dušu svoju u dan kad padneš. Jezek. 26, 16. Jezek. 27, 34. Jezek. 27, 35.
 11. Jer ovako veli Gospod Gospod: mač cara Vavilonskoga doći će na te.Jer. 46, 25. Jer. 46, 26.
 12. Mačevima junačkim povaljaću mnoštvo tvoje, mačevima najljućih između naroda; oni će razoriti ponos Misiru, i sve će se mnoštvo njegovo potrti. Jezek. 28, 7. Jezek. 29, 19.
 13. I potrću svu stoku njegovu pokraj velikih voda, te ih neće više mutiti noga čovječija niti će ih papak od kake životinje mutiti. Jezek. 29, 11. Jezek. 29, 12.
 14. Tada ću stišati vodu njihovu, i učiniću da potoci njihovi teku kao ulje, govori Gospod Gospod.
 15. Kad opustim zemlju Misirsku i ona bude bez svega što je u njoj, i pobijem sve koji žive u njoj, tada će poznati da sam ja Gospod. 2.Moj. 7, 5. Psal. 9, 16. Jezek. 6, 6.
 16. Ovo je naricanje što će se naricati; tako će naricati kćeri narodne, za Misirom i za svijem mnoštvom njegovijem naricaće, govori Gospod Gospod. 2.Sam. 1, 17. 2.Dnev. 35, 25. Jezek. 26, 17.
 17. Potom dvanaeste godine, petnaesti dan istoga mjeseca, dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
 18. Sine čovječji, nariči za mnoštvom Misirskim, i svali njih i kćeri jakih naroda u najdonji kraj zemlje s onima koji slaze u jamu. Jer. 1, 10. Jezek. 26, 20. Jezek. 31, 17. Jezek. 43, 3.
 19. Od koga si ljepši? siđi i lezi s neobrezanima. Jezek. 28, 10. Jezek. 31, 2.
 20. Pašće posred pobijenijeh mačem, mač je dat, vucite ga i sve mnoštvo njegovo.
 21. Govoriće mu najhrabriji junaci isred groba s pomoćnicima njegovijem, koji sidoše i leže neobrezani, pobijeni mačem. Isa. 1, 31. Jezek. 32, 20.
 22. Ondje je Asirac i sav zbor njegov, grobovi su mu oko njega, svi su pobijeni, pali od mača. Jezek. 31, 15.
 23. Grobovi su mu u dnu jame, a zbor mu je oko njegova groba; svi su pobijeni, pali od mača, koji zadavahu strah zemlji živijeh. Isa. 14, 15. Jezek. 32, 26.
 24. Ondje je Elam i sve mnoštvo njegovo oko njegova groba; svi su pobijeni, pali od mača, koji sidoše neobrezani na najdonji kraj zemlje, koji zadavahu strah zemlji živijeh; i nose sramotu svoju s onima koji slaze u jamu. Jer. 49, 34.
 25. Među pobijenima namjestiše postelju njemu i svemu mnoštvu njegovu, grobovi su mu oko njega, svi su neobrezani pobijeni mačem, koji zadavahu strah zemlji živijeh; i nose sramotu svoju s onima koji slaze u jamu, metnuti su među pobijene.
 26. Ondje je Meseh, Tuval i sve mnoštvo njegovo, grobovi su mu oko njega, svi su neobrezani pobijeni mačem, koji zadavahu strah zemlji živijeh. 1.Moj. 10, 2. Jezek. 27, 13. Jezek. 38, 2.
 27. Ali ne leže među junacima koji padoše između neobrezanijeh, koji sidoše u grob s oružjem svojim, i metnuše mačeve pod glave svoje, i bezakonje njihovo leži na kostima njihovijem, ako i bijahu junaci strašni na zemlji živijeh. Isa. 14, 18.
 28. I ti ćeš se satrti među neobrezanima, i ležaćeš kod pobijenijeh mačem.
 29. Ondje je Edom, carevi njegovi i svi knezovi njegovi, koji su sa silom svojom metnuti među pobijene mačem; leže među neobrezanima i s onima koji sidoše u jamu. Jezek. 25, 12.
 30. Ondje su svi knezovi sjeverni i svi Sidonci, koji sidoše k pobijenima sa strahom svojim, stideći se sile svoje; i leže neobrezani s onima koji su pobijeni mačem, i nose sramotu svoju s onima koji sidoše u jamu. Jezek. 28, 21. Jezek. 38, 6. Jezek. 38, 15.
 31. Njih će vidjeti Faraon, i utješiće se za svijem mnoštvom svojim, Faraon i sva vojska njegova, pobijeni mačem, govori Gospod Gospod. Jezek. 14, 22. Jezek. 31, 16.
 32. Jer zadadoh svoj strah zemlji živijeh, i Faraon će i sve mnoštvo njegovo ležati među neobrezanima s onima koji su pobijeni mačem, govori Gospod Gospod. Jezek. 32, 26.