BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 18. glava

HAC logo
 1. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 2. Šta hoćete vi koji govorite priču o zemlji Izrailjevoj govoreći: oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi? Plač. 5, 7.
 3. Tako ja bio živ, govori Gospod Gospod, nećete više govoriti te priče u Izrailju.
 4. Gle, sve su duše moje, kako duša očina tako i duša sinovlja moja je, koja duša zgriješi ona će poginuti. Jer. 29, 32. Zah. 12, 1. Rim. 6, 23. Jevr. 12, 9.
 5. Jer ako je ko pravedan i čini sud i pravdu,
 6. Na gorama ne jede i očiju svojih ne podiže ka gadnijem bogovima doma Izrailjeva, i ne skvrni žene bližnjega svojega i ne ide k ženi odvojenoj radi nečistote, 3.Moj. 18, 19. Jezek. 18, 11. Jezek. 18, 15. Jezek. 22, 9. Jevr. 13, 4.
 7. I nikome ne čini nasilja, zalog dužniku svojemu vraća, ništa ne otima, hljeb svoj daje gladnome i gologa odijeva, 3.Moj. 25, 14. 5.Moj. 24, 12. Isa. 58, 7. Jezek. 18, 12. Mat. 25, 35.
 8. Ne daje na dobit i ne uzima pridavka, od nepravde usteže ruku svoju, i pravo sudi između jednoga čovjeka i drugoga, 3.Moj. 25, 36. Zah. 8, 16.
 9. Po uredbama mojim hodi, i drži zakone moje tvoreći istinu; taj je pravedan, doista će živjeti, govori Gospod Gospod. Amos 5, 4. Avak. 2, 4. Rim. 8, 1.
 10. Ako rodi sina lupeža, koji bi krv proljevao ili bi činio tako što, 2.Moj. 21, 12.
 11. A ne bi činio svega onoga, nego bi jeo na gorama, i ženu bližnjega svojega skvrnio, 1.Kor. 6, 9.
 12. Siromahu i ubogome nasilje činio, otimao što, zaloga ne bi vraćao, i ka gadnijem bogovima podizao bi oči svoje čineći gad, 2.Car. 21, 11.
 13. Davao bi na dobit, i uzimao pridavak; hoće li taj živjeti? Neće živjeti; učinio je sve te gadove, doista će poginuti, krv će njegova na njemu biti. 2.Moj. 22, 25.
 14. Ali gle, ako rodi sina koji bi vidio sve grijehe oca svojega što čini, i uzeo bi na um, te ne bi činio onako,
 15. Ne bi jeo na gorama, niti bi očiju svojih podizao ka gadnijem bogovima doma Izrailjeva, žene bližnjega svojega ne bi skvrnio, Jezek. 18, 11.
 16. I nikome ne bi činio nasilja, zaloga ne bi uzimao i ne bi ništa otimao, davao bi hljeb svoj gladnome i gologa bi odijevao, Jov 22, 7. Prič. 22, 9. Prop. 11, 1. Isa. 58, 7. Mat. 25, 35. Luka 11, 41.
 17. Od siromaha bi ustezao ruku svoju, ne bi uzimao dobiti ni pridavka, zakone bi moje izvršivao i po uredbama mojim hodio; taj neće poginuti za bezakonje oca svojega, doista će živjeti. Jezek. 20, 18. Mat. 23, 29. Rim. 2, 7.
 18. A otac njegov, što je činio nasilje, otimao od brata svojega i činio što nije dobro u narodu svom, gle, on će poginuti za svoje bezakonje. Jezek. 3, 18.
 19. Ali govorite: zašto da ne nosi sin bezakonja očina? Jer sin čini sud i pravdu, sve uredbe moje drži i izvršuje; doista će živjeti. 2.Moj. 20, 5. 5.Moj. 5, 9.
 20. Koja duša zgriješi ona će umrijeti, sin neće nositi bezakonja očina niti će otac nositi bezakonja sinovljega; na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku će biti bezbožnost njegova. 4.Moj. 26, 11. 5.Moj. 24, 16. 2.Dnev. 25, 4. Isa. 3, 10. Jona 4, 11. Rim. 2, 9.
 21. Ako li bi se bezbožnik obratio od svijeh grijeha svojih koje učini, i držao bi sve uredbe moje i tvorio sud i pravdu, doista će živjeti, neće poginuti. Jezek. 33, 12.
 22. Bezakonja njegova što ih je god učinio neće mu se više spominjati, u pravdi svojoj koju čini živjeće. Jezek. 33, 16. Rim. 8, 13.
 23. Eda li je meni milo da pogine bezbožnik? govori Gospod, a ne da se odvrati od putova svojih i bude živ? Rim. 11, 11. 2.Pet. 3, 9.
 24. Ali kad bi se pravednik odvratio od pravde svoje i činio nepravdu, i radio po svijem gadovima koje čini bezbožnik, hoće li on živjeti? pravedna djela njegova, što je god činio, neće se spomenuti; za bezakonje svoje koje učini i za grijeh svoj kojim zgriješi poginuće.Jezek. 3, 20. Jezek. 33, 12. Jevr. 10, 38. 2.Jov. 1, 8.
 25. Još govorite: nije prav put Gospodnji. Čujte, dome Izrailjev, moj li put nije prav? nijesu li vaši putovi nepravi?1.Moj. 18, 25. 5.Moj. 32, 4. Psal. 145, 17. Jezek. 33, 20. Mal. 3, 14. Mat. 25, 24.
 26. Kad se pravednik odvrati od pravde svoje i čini zlo i umre zato, umrijeće za zlo svoje koje učini.
 27. A kad se bezbožnik odvrati od bezbožnosti svoje koju je činio, i čini sud i pravdu, on će sačuvati u životu dušu svoju. Isa. 1, 18.
 28. Jer uzevši na um vrati se od svijeh bezakonja svojih koja učini; doista će živjeti, i neće poginuti.
 29. Ali dom Izrailjev veli: put Gospodnji nije prav. Moji li putovi nijesu pravi? dome Izrailjev, nijesu li vaši putovi nepravi?
 30. Zato, dome Izrailjev, sudiću vam svakome po putovima njegovijem, govori Gospod; obratite se i prođite se svijeh grijeha svojih, i neće vam bezakonje biti na spoticanje. Prop. 12, 14. Jezek. 7, 3. Mat. 3, 2. Otkr. 2, 5.
 31. Odbacite od sebe sva bezakonja koja činiste, i načinite sebi novo srce i nov duh; i zašto da mrete? dome Izrailjev. Jer. 32, 39. Jezek. 11, 19. Ef. 4, 22.
 32. Jer mi nije mila smrt onoga koji mre, govori Gospod Gospod; obratite se dakle i budite živi. Plač. 3, 33. Jezek. 33, 11. 2.Pet. 3, 9.