BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 16. glava

HAC logo
 1. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 2. Sine čovječji, pokaži Jerusalimu gadove njegove, Jezek. 20, 4.
 3. I reci: ovako veli Gospod Gospod Jerusalimu: postanjem i rodom ti si iz zemlje Hananske; otac ti bješe Amorejac a mati Hetejka.
 4. A o rođenju tvom, kad si se rodila, nije ti pupak odrezan i nijesi okupana vodom da bi bila čista, niti si solju natrvena ni pelenama povita. Os. 2, 3.
 5. Oko te ne požali da ti učini što od toga i da ti se smiluje; nego ti bi bačena u polje, jer bijaše mrska duša tvoja onoga dana kad si se rodila.
 6. I idući mimo tebe i vidjevši te gdje se valjaš u svojoj krvi, rekoh ti: da si živa u svojoj krvi! i opet ti rekoh: da si živa u svojoj krvi!
 7. I učinih da rasteš na tisuće kao trava u polju; i ti naraste i posta velika i dođe do najveće ljepote; dojke ti napupiše, i dlake te probiše; ali ti bijaše gola naga.
 8. I idući mimo tebe pogledah te, i gle, godine ti bijahu godine za ljubljenje; i raširih skut svoj na te, i pokrih golotinju tvoju, i zakleh ti se i učinih vjeru s tobom, govori Gospod Gospod, i ti posta moja. 2.Moj. 19, 5. Ruta 3, 9. Jezek. 23, 4.
 9. I okupah te vodom, i sprah s tebe krv tvoju, i pomazah te uljem.
 10. I obukoh ti vezenu haljinu, i obuh ti crevlje od jazavca, i opasah te tankim platnom i zastrijeh te svilom.
 11. I nakitih te nakitom, i metnuh ti narukvice na ruke i grivnu oko vrata. 1.Moj. 24, 22. 1.Moj. 41, 42. Prič. 1, 9. Pesma 1, 10. Isa. 13, 19. Dan. 5, 7. Dan. 5, 16. Dan. 5, 29.
 12. I grivnu oko čela metnuh ti, i oboce u uši, slavan vijenac na glavu.
 13. I ti bijaše okićena zlatom i srebrom, i odijelo ti bijaše od tankoga platna i od svile i vezeno, jeđaše bijelo brašno i med i ulje, i bijaše vrlo lijepa, i prispje do carstva. 5.Moj. 32, 13. Psal. 48, 2.
 14. I razide se glas o tebi po narodima radi ljepote tvoje, jer bješe savršena krasotom mojom, koju metnuh na te, govori Gospod Gospod. Plač. 2, 15.
 15. Ali se ti osloni na ljepotu svoju, i prokurva se s glasa svojega, te si prosipala kurvarstvo svoje svakome koji prolažaše, i bivala si njegova. 5.Moj. 32, 15. Isa. 1, 21. Isa. 57, 8. Jer. 2, 20. Jer. 7, 4. Jezek. 16, 25. Jezek. 23, 7. Os. 1, 2. Mih. 3, 11.
 16. I uzevši od haljina svojih načinila si šarene visine, i kurvala si se na njima, kako nigda nije bilo niti će biti. 2.Car. 23, 7. Jezek. 7, 20. Jezek. 20, 31. Os. 2, 8.
 17. I uzevši krasni nakit svoj od moga zlata i od moga srebra što ti dadoh, načinila si sebi muške likove, i kurvala si se s njima.
 18. I uzevši vezene haljine svoje zaodjela si ih, i ulje moje i kad moj stavila si pred njih.
 19. I hljeb moj, koji ti dadoh, bijelo brašno i ulje i med, čim te hranjah, postavila si pred njih za miris ugodni. Tako je bilo, govori Gospod Gospod. 5.Moj. 32, 13. Os. 2, 8.
 20. I uzimala si sinove svoje i kćeri svoje koje si rodila, i njih si im prinosila da se spale. Malo li bješe kurvarstva tvojega, 2.Car. 16, 3. Isa. 57, 5. Jer. 7, 31. Jezek. 20, 26.
 21. Te si i sinove moje klala i davala si ih da im se provedu kroz oganj? 1.Moj. 17, 7. 1.Moj. 17, 11. 2.Moj. 13, 2. Jezek. 36, 31.
 22. I uza sve gadove svoje i kurvarstva svoja nijesi se opominjala dana mladosti svoje kad si bila gola i naga i valjala se u krvi svojoj. Jer. 2, 2. Jezek. 16, 7. Os. 2, 3.
 23. I poslije sve zloće svoje, (teško, teško tebi! govori Gospod Gospod,)
 24. Sagradila si sebi kuću kurvarsku, i načinila si sebi visine na svakoj ulici, 3.Moj. 26, 30. Psal. 78, 58. Isa. 57, 5. Jer. 2, 20. Jer. 44, 21.
 25. Na svakoj rasputici načinila si sebi visinu, i nagrdila si svoju ljepotu, i razmetala si noge svoje svakome koji prolažaše, i umnožila si kurvarstvo svoje. Prič. 9, 14. Jer. 6, 15.
 26. Kurvala si se sa sinovima Misirskim, susjedima svojim velika tijela, i umnožila si kurvarstvo svoje da bi me razgnjevila. Jezek. 8, 10. Jezek. 20, 7. Jezek. 23, 20.
 27. Zato, gle, digoh ruku svoju na te i umalih obrok tvoj, i dadoh te na volju nenavidnicima tvojima, kćerima Filistejskim, koje bješe stid od sramotnoga puta tvojega. Jezek. 16, 57.
 28. Kurvala si se sa sinovima Asirskim, jer se ne mogaše nasititi; kurvala si se s njima, i opet se nijesi nasitila. Sud. 10, 6. 2.Car. 16, 7. Jer. 2, 18.
 29. I umnožila si kurvarstvo svoje u zemlji Hananskoj dori do Haldejske, i ni tako se nijesi nasitila. Jezek. 23, 14.
 30. Kako je iznemoglo srce tvoje, govori Gospod Gospod, kad činiš sve što čini najgora kurva, Prič. 30, 20.
 31. Kad si gradila kurvarsku kuću na svakoj rasputici i činila visinu na svakoj ulici! A ni kao kurva nijesi, jer nijesi marila za platu;
 32. Nego kao žena preljubočinica, koja mjesto muža svoga prima druge.
 33. Svijem kurvama daje se plata, a ti si davala platu svijem milosnicima svojim i darivala si ih da dolaze k tebi sa svijeh strana da se kurvaju s tobom.Isa. 30, 6. Os. 8, 9.
 34. I tako je u tebe naopako prema ženama u tvom kurvarstvu: jer niko ne ide za tobom da se kurva, i ti daješ platu, a ne daje se tebi plata; to je naopako.
 35. Zato, kurvo, čuj riječ Gospodnju.
 36. Ovako veli Gospod Gospod: što se otrov tvoj prosu, i što se u kurvanju tvom otkrivala golotinja tvoja tvojim milosnicima i svijem gadnijem idolima tvojim, i za krv sinova tvojih, koje si im dala,Psal. 106, 38. Jer. 2, 34. Jezek. 36, 18.
 37. Zato, evo, ja ću skupiti sve milosnike tvoje, s kojima si se milovala, i sve koje si ljubila, i sve na koje si mrzila, skupiću ih sve oko tebe, i otkriću im golotinju tvoju da vide svu golotinju tvoju. Isa. 3, 17. Isa. 47, 2. Jer. 13, 22. Plač. 1, 8. Jezek. 23, 9. Os. 2, 10. Naum 3, 5. Otkr. 17, 16.
 38. I sudiću ti kako se sudi onima koje čine preljubu i onima koje krv proljevaju, i daću te na smrt gnjevu i revnosti. 1.Moj. 9, 6. 2.Moj. 21, 12. 3.Moj. 24, 17. Jezek. 23, 37. Jezek. 35, 6. Mat. 26, 52. Otkr. 13, 10.
 39. I predaću te u njihove ruke, te će razoriti tvoju kuću kurvarsku i raskopati visine tvoje, i svući će haljine s tebe, i uzeće ti krasni nakit i ostaviće te golu nagu. Jezek. 23, 26.
 40. I dovešće na te ljudstvo, te će te zasuti kamenjem, i izbošće te mačevima svojim. Jezek. 23, 10. Jovan 8, 5.
 41. I popaliće kuće tvoje ognjem, i izvršiće na tebi sud pred mnogim ženama, i učiniću te ćeš se okaniti kurvanja i nećeš više davati plate. 5.Moj. 13, 16. 2.Car. 25, 9. Jer. 39, 8. Jezek. 5, 8. Jezek. 23, 10. Jezek. 23, 27. Rim. 2, 8.
 42. I namiriću gnjev svoj nad tobom, i revnost će se moja ukloniti od tebe, i umiriću se, i neću se više gnjeviti. Jezek. 5, 13.
 43. Zato što se nijesi opominjala dana mladosti svoje, nego si me dražila svijem tijem, zato, evo, i ja ću obratiti put tvoj na tvoju glavu, govori Gospod Gospod, te nećeš činiti grdila niti kakvih gadova svojih. Psal. 78, 42. Jezek. 9, 10.
 44. Gle, ko god govori priče, govoriće o tebi priču, i reći će: kaka mati, taka joj kći. Jezek. 23, 2.
 45. Ti si kći matere svoje, koja se odmetnula muža svojega i djece svoje, i sestra si sestara svojih, koje se odmetnuše muževa svojih i djece svoje, mati vam je Hetejka a otac Amorejac.
 46. A starija ti je sestra Samarija s kćerima svojim, koja ti sjedi s lijeve strane, a mlađa ti je sestra koja ti sjedi s desne strane Sodom sa kćerima svojim.
 47. A ti ni njihovijem putem nijesi hodila, niti si činila po njihovijem gadovima, kao da ti to bješe malo, nego si bila gora od njih na svijem putovima svojim. 2.Car. 21, 9. Jezek. 5, 6. Jezek. 5, 7.
 48. Tako ja živ bio, govori Gospod Gospod, sestra tvoja Sodom i kćeri njezine nijesu činile kako si činila ti i tvoje kćeri. Mat. 10, 15. Mar. 6, 11. Luka 10, 12.
 49. Evo, ovo bješe bezakonje sestre tvoje Sodoma: u ponosu, u izobilju hljeba i bezbrižnom miru bješe ona i kćeri njezine, a ne pomagahu siromahu i ubogome; 1.Moj. 13, 10. Luka 16, 20.
 50. Nego se ponašahu i činjahu gadove preda mnom, zato ih zatrh kad vidjeh. 1.Moj. 13, 13. 1.Moj. 18, 20. Jov 18, 18.
 51. Samarija nije zgriješila ni pola koliko ti, jer si počinila gadova svojih više nego one, te si opravdala sestre svoje svijem gadovima svojim koje si učinila.Jer. 3, 11. Mat. 12, 41.
 52. I ti dakle, koja si sudila sestrama svojim, nosi sramotu svoju za grijehe svoje, kojima si postala grđa od njih; one su pravednije od tebe; i ti se dakle stidi i nosi sramotu, kad si opravdala sestre svoje.
 53. Ako dovedeš natrag njihovo roblje, roblje Sodomsko i kćeri njezinijeh, i roblje Samarijsko i kćeri njezinijeh, dovešću i tvoje roblje iz ropstva među njima, Isa. 1, 9. Jer. 20, 16. Jezek. 16, 55. Rim. 9, 29.
 54. Da nosiš sramotu svoju i da se stidiš za sve što si činila, i da im budeš utjeha. Jezek. 14, 22.
 55. Ako se sestre tvoje, Sodom i kćeri njezine povrate kao što su bile, i ako se Samarija i kćeri njezine povrate kao što su bile, povratićeš se i ti i kćeri tvoje kao što ste bile.
 56. Jer usta tvoja ne pominjaše Sodoma sestre tvoje u vrijeme oholosti tvoje,
 57. Prije nego se otkri zloća tvoja kao u vrijeme sramote od kćeri Sirskih i od svijeh što su oko njih, kćeri Filistejskih, koje te sramoćahu sa svijeh strana. 2.Car. 16, 5. 2.Dnev. 28, 18. Isa. 7, 1. Jezek. 27, 15.
 58. Nosi nevaljalstvo svoje i gadove svoje, govori Gospod.
 59. Jer ovako veli Gospod Gospod: učiniću ti kako si ti učinila prezrevši zakletvu i prestupivši zavjet. 5.Moj. 29, 12. 5.Moj. 29, 14. Jezek. 17, 13. Jezek. 17, 16.
 60. Ali ću se ja opomenuti zavjeta svojega koji sam učinio s tobom u vrijeme mladosti tvoje, i utvrdiću ti vječan zavjet. 2.Moj. 2, 24. 3.Moj. 26, 41. Psal. 106, 45. Jer. 32, 40. Os. 2, 15.
 61. Tada ćeš se opomenuti putova svojih i postidjećeš se kad primiš sestre svoje starije od sebe i mlađe, koje ću ti dati za kćeri, ali ne po tvom zavjetu. Pesma 8, 8. Isa. 2, 2. Isa. 54, 1. Jer. 31, 31. Jezek. 20, 43. Gal. 4, 26.
 62. I ja ću utvrditi svoj zavjet s tobom, i poznaćeš da sam ja Gospod. Os. 2, 19. Dela. 7, 8. Jevr. 8, 6. Jevr. 8, 13.
 63. Da se opomeneš i postidiš i da ne otvoriš više usta od sramote, kad ti oprostim sve što si učinila, govori Gospod Gospod. Rim. 3, 19.