BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jezekilja - 10. glava

 1. Potom vidjeh, i gle, na nebu koje bijaše nad glavama heruvimima pokaza se nad njima kao kamen safir na oči kao prijesto. Jezek. 1, 22. Jezek. 1, 26. Otkr. 4, 3.
 2. I progovori čovjeku obučenom u platno, i reče: uđi među točkove pod heruvimima, i uzmi pune pregršti žeravice između heruvima i razaspi na grad. I uđe na moje oči. Jezek. 1, 13. Jezek. 9, 2. Jezek. 10, 6. Otkr. 8, 5.
 3. A heruvimi stajahu s desne strane doma kad uđe čovjek, i oblak napuni unutrašnji trijem.
 4. I slava Gospodnja podiže se s heruvima na prag od doma, i napuni se dom oblaka, a trijem se napuni svjetlosti slave Gospodnje. 2.Moj. 40, 35. Jezek. 1, 28. Jezek. 43, 5.
 5. I lupa krila u heruvima čujaše se do spoljašnjega trijema kao glas Boga svemogućega kad govori. Psal. 29, 3. Jezek. 1, 24.
 6. I kad zapovjedi čovjeku obučenome u platno govoreći: uzmi ognja između točkova između heruvima; on uđe i stade kod točkova.
 7. I jedan heruvim pruži ruku svoju između heruvima k ognju koji bijaše među heruvimima, i uze i metnu u pregršti obučenome u platno, i on primi i izide.
 8. A viđaše se u heruvima kao ruka čovječija pod krilima. Jezek. 1, 8.
 9. I vidjeh, i gle, četiri točka kod heruvima, po jedan točak kod jednoga heruvima, i točkovi bijahu na oči kao kamen hrisolit. Jezek. 1, 15.
 10. I na oči bijahu sva četiri točka jednaka, i kao da je točak u točku.
 11. Kad iđahu, iđahu sva četiri, svaki na svoju stranu, i idući ne skretahu, nego kuda gledaše glava onamo iđahu i idući ne skretahu. Jezek. 1, 17.
 12. A sve im tijelo i leđa i ruke i krila i točkovi, sva četiri točka njihova, bijahu puna očiju svuda unaokolo. Jezek. 1, 18. Otkr. 4, 8.
 13. A točkovi se zvahu kako čuh: kola.
 14. A četiri lica imaše svaka životinja: jedno lice heruvimsko, drugo lice čovječije i treće lice lavovo i četvrto lice orlovo. 2.Sam. 14, 17. 2.Sam. 24, 16. Jezek. 1, 6. Jezek. 1, 10. Jezek. 41, 18. Dan. 9, 21. Otkr. 4, 7.
 15. I podigoše se heruvimi u vis; to bijahu iste životinje koje vidjeh na rijeci Hevaru. Jezek. 1, 5.
 16. A kad iđahu heruvimi, iđahu i točkovi uz njih, i kad heruvimi mahahu krilima svojim da se podignu od zemlje, točkovi se ne odmicahu od njih. Jezek. 1, 12. Jezek. 1, 19.
 17. Kad se oni ustavljahu, ustavljahu se i točkovi; a kad se oni podizahu, podizahu se i točkovi; jer bijaše duh životinjski u njima. Jezek. 1, 12. Jezek. 1, 21.
 18. I slava Gospodnja otide iznad praga od doma, i stade nad heruvime. Psal. 78, 60. Jezek. 7, 20. Os. 9, 12.
 19. I heruvimi mahnuvši krilima podigoše se od zemlje preda mnom polazeći, i točkovi prema njima; i stadoše na istočnijem vratima doma Gospodnjega, i slava Boga Izrailjeva bijaše ozgo nad njima. Jezek. 1, 19. Jezek. 11, 22. Jezek. 43, 1. Jezek. 43, 4.
 20. To bijahu iste životinje koje vidjeh pod Bogom Izrailjevijem na rijeci Hevaru, i poznah da su heruvimi. Jezek. 1, 1. Jezek. 1, 22.
 21. Svaka imaše četiri lica i četiri krila, i kao ruka čovječija bješe im pod krilima. Jezek. 1, 6. Jezek. 1, 8. Otkr. 4, 7.
 22. I lica im bijahu ista koja vidjeh na rijeci Hevaru; obličja bijahu ista, isti bijahu; svaki iđaše pravo naprema se. Psal. 103, 20. Jezek. 1, 10. Jezek. 1, 12.