BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 51. glava

 1. Ovako govori Gospod: evo, ja ću podignuti na Vavilon i na one koji žive usred onijeh koji ustaju na me vjetar koji mori. 2.Car. 19, 7. Jer. 4, 11.
 2. Poslaću na Vavilon vijače koji će ga razvijati i zemlju njegovu isprazniti, jer će ga opkoliti sa svijeh strana u dan nevolje njegove. Jer. 15, 7. Jer. 50, 9. Jer. 50, 14.
 3. Strijelac neka nateže luk na strijelca i na onoga koji se ponosi svojim oklopom; i ne žalite mladića njegovijeh, potrite mu svu vojsku,
 4. Neka padnu pobijeni u zemlji Haldejskoj i izbodeni na ulicama njegovijem. Jer. 49, 26.
 5. Jer nije ostavio Izrailja i Jude Bog njihov, Gospod nad vojskama, ako i jest zemlja njihova puna krivice svecu Izrailjevu. Psal. 94, 14. Zah. 1, 15.
 6. Bježite iz Vavilona i izbavite svaki dušu svoju da se ne istrijebite u bezakonju njegovu, jer je vrijeme osvete Gospodnje, plaća mu što je zaslužio. Jer. 25, 14. Jer. 48, 6. Jer. 50, 8. Otkr. 18, 4.
 7. Vavilon bijaše zlatna čaša u ruci Gospodnjoj, kojom opoji svu zemlju; vina njegova piše narodi, zato poludješe narodi. Jer. 25, 16. Otkr. 14, 8. Otkr. 17, 4.
 8. Ujedanput pade Vavilon i razbi se; ridajte za njim; donesite balsama za rane njegove, ne bi li se iscijelio. Isa. 21, 9. Jer. 46, 11. 1.Sol. 5, 2. Otkr. 14, 8. Otkr. 18, 9.
 9. Liječismo Vavilon, ali se ne iscijeli; ostavite ga, i da idemo svaki u svoju zemlju; jer do neba dopire sud njegov i diže se do oblaka. Isa. 13, 14. Jer. 46, 16.
 10. Gospod je iznio pravdu našu; hodite, da pripovijedamo na Sionu djelo Gospoda Boga svojega. Psal. 37, 6.
 11. Čistite strijele, uzmite štitove; Gospod podiže duh careva Midskih, jer je Vavilonu namislio da ga zatre; jer je osveta Gospodnja, osveta crkve njegove.Isa. 13, 17. Jer. 25, 25.
 12. Na zidovima Vavilonskim podignite zastavu, utvrdite stražu, postavite stražare, namjestite zasjede; jer je Gospod namislio, i učiniće što je rekao za stanovnike Vavilonske. Jer. 50, 25. Naum 2, 1.
 13. O ti, što stanuješ kraj vode velike i imaš mnogo blaga! dođe kraj tvoj i svršetak lakomstvu tvojemu. Otkr. 17, 1.
 14. Gospod nad vojskama zakle se sobom: napuniću te ljudima kao skakavcima, i oni će ti pjevati pjesmu. Jer. 49, 13. Jer. 50, 15. Jezek. 21, 27. Naum 3, 15.
 15. On je stvorio zemlju silom svojom, utvrdio vasiljenu mudrošću svojom, i razumom svojim razapeo nebesa. 1.Moj. 1, 1. Jov 9, 8. Psal. 146, 5. Isa. 40, 26. Dela. 14, 15. Kol. 1, 16. Jevr. 1, 2.
 16. Kad pusti glas svoj, buče vode na nebesima, podiže paru s krajeva zemaljskih, i pušta munje s daždem, i izvodi vjetar iz staja njegovijeh. Psal. 135, 7.
 17. Svaki čovjek posta bezuman od znanja, svaki se zlatar osramoti likom rezanijem; jer su laž likovi njegovi liveni i nema duha u njima. Jer. 50, 2.
 18. Taština su, djelo prijevarno; kad ih pohodim poginuće. Jona 2, 9.
 19. Nije taki dio Jakovljev; jer je on tvorac svemu i on je dio našljedstva njegova; ime mu je Gospod nad vojskama. Psal. 16, 5. Psal. 73, 26. Jer. 10, 16. Plač. 3, 24.
 20. Ti si mi bio malj, oružje ubojno, i tobom satrh narode i tobom rasuh carstva. Isa. 10, 5. Isa. 10, 15. Jer. 50, 23.
 21. I tobom satrh konja i jahača njegova; i tobom satrh kola i koji sjeđahu na njima.
 22. I tobom satrh čovjeka i ženu, i satrh tobom starca i dijete, i satrh tobom momka i djevojku. 2.Dnev. 36, 17.
 23. I tobom satrh pastira i stado njegovo, i tobom satrh orača i volove njegove ujarmljene, i satrh tobom knezove i vlastelje.
 24. I platiću Vavilonu i svijem stanovnicima Haldejskim za sve zlo koje učiniše Sionu, na vaše oči, govori Gospod. Jer. 50, 15. Jer. 51, 35.
 25. Evo mene na tebe, goro, koja zatireš, govori Gospod, koja zatireš svu zemlju, i zamahnuću rukom svojom na te i svaliću te sa stijena, i načiniću od tebe goru izgorjelu.Isa. 13, 2. Zah. 4, 7. Otkr. 8, 8.
 26. I neće uzeti od tebe kamena za ugao ni kamena za temelj, jer ćeš biti pustoš vječna, govori Gospod.
 27. Podignite zastavu u zemlji, zatrubite u trube među narodima, pripravite narode na nj, sazovite na nj carstvo Araratsko, Minijsko i Ashanansko; postavite vojvodu suprot njemu, dovedite konje kao skakavce bodljikaste. Isa. 13, 2. Jer. 25, 14. Jer. 50, 41.
 28. Pripravite narode suprot njemu, careve Midske i vojvode njihove i sve vlastele njihove i svu zemlju države njihove.
 29. I zemlja će se zatresti i uzmučiti, jer će se misao Gospodnja izvršiti na Vavilonu da obrati zemlju Vavilonsku u pustinju da niko ne živi u njoj. Jer. 50, 13.
 30. Prestaše vojevati junaci Vavilonski, stoje u gradu, nesta sile njihove, postaše kao žene, izgorješe stanovi njihovi, prijevornice njihove polomiše se. Isa. 19, 16. Plač. 2, 9. Amos 1, 5.
 31. Glasnik će sretati glasnika, i poslanik će sretati poslanika da jave caru Vavilonskom da mu je uzet grad sa svijeh krajeva, Jer. 50, 24. Jer. 50, 43.
 32. I da se brodovi uzeše i jezera izgorješe ognjem i vojnici se prepali. Jer. 52, 7.
 33. Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: kći je Vavilonska kao gumno; vrijeme je da se nabije, još malo, pa će doći vrijeme da se požnje. Isa. 17, 5. Isa. 21, 10. Joil 3, 13. Mat. 13, 30.
 34. Izjede me i potr me Navuhodonosor car Vavilonski, načini od mene nepotreban sud, proždrije me kao zmaj, napuni trbuh svoj milinama mojim, i otjera me. 2.Dnev. 36, 9. Jer. 24, 1. Naum 2, 12.
 35. Nepravda koja se čini meni i mojemu tijelu neka dođe na Vavilon, reći će stanovnica Sionska, i krv moja na stanovnike Haldejske, govoriće Jerusalim. Joil 3, 19.
 36. Zato ovako veli Gospod: evo, ja ću raspraviti parbu tvoju i osvetiću te; i osušiću more njegovo, i izvore ću njegove osušiti. Isa. 19, 5. Jer. 50, 38. Zah. 1, 15.
 37. I Vavilon će postati gomila, stan zmajevski, čudo i potsmijeh, da niko neće živjeti u njemu. 2.Dnev. 29, 8. Isa. 13, 22. Jer. 18, 16. Jer. 50, 39.
 38. Rikaće svi kao lavovi i viti kao lavići. Isa. 5, 29.
 39. Kad se ugriju, iznijeću im da piju, i opojiću ih da se razvesele i zaspe vječnijem snom, da se ne probude, govori Gospod. Dan. 5, 1. Dan. 5, 30.
 40. Svešću ih na zaklanje kao jaganjce, kao ovnove s jarcima.
 41. Kako se predobi Sisah i uze se hvala sve zemlje? kako Vavilon posta čudo među narodima?Isa. 13, 19. Jer. 25, 26. Jer. 49, 25. Dan. 4, 30.
 42. More usta na Vavilon, pokri ga mnoštvo vala njegovijeh. Isa. 8, 7.
 43. Gradovi njegovi postaše pustoš, zemlja sasušena i pusta, zemlja gdje niko ne živi, niti prolazi kroz nju sin čovječji.
 44. I pohodiću Vila u Vavilonu i izvući ću iz usta njegovijeh što je proždro, i neće se više stjecati k njemu narodi, i zid će Vavilonski pasti. Isa. 46, 1. Jer. 50, 2.
 45. Izidi iz njega, narode moj, i izbavite svaki svoju dušu od žestokoga gnjeva Gospodnjega. Otkr. 18, 4.
 46. Nemojte da odmekne srce vaše i da se uplašite od glasa koji će se čuti u zemlji; a doći će glas jedne godine, a poslije njega drugi glas druge godine, i nasilje će biti u zemlji, i gospodar će ustati na gospodara. 2.Car. 19, 7.
 47. Zato evo idu dani kad ću pohoditi rezane likove Vavilonske, i sva će se zemlja njegova posramiti, i svi će pobijeni njegovi pasti usred njega.
 48. Nebo i zemlja i sve što je u njima pjevaće nad Vavilonom, jer će doći na nj sa sjevera zatirač, govori Gospod. Isa. 44, 23. Jer. 50, 3. Otkr. 18, 20.
 49. I kao što je Vavilon učinio da padnu pobijeni Izrailjevi, tako će pasti u Vavilonu pobijeni sve zemlje.
 50. Koji utekoste od mača, idite, ne stojte; pominjite Gospoda izdaleka, i Jerusalim neka vam je u srcu. Jer. 44, 28.
 51. Posramismo se, što čusmo rug, stid popade lice naše, što tuđini uđoše u svetinju doma Gospodnjega. Psal. 44, 15.
 52. Zato, gle, idu dani, govori Gospod, kad ću pohoditi rezane likove njegove, i po svoj zemlji njegovoj ječaće ranjenici. Jezek. 30, 24.
 53. Da se Vavilon i na nebo popne, i na visini da utvrdi silu svoju, doći će od mene na nj zatirači, govori Gospod.
 54. Čuje se velika vika iz Vavilona, i velik polom iz zemlje Haldejske.Isa. 13, 6. Isa. 15, 5. Jer. 50, 22. Zah. 5, 10.
 55. Jer Gospod zatire Vavilon, i ukida u njemu veliku vrevu; i vali će njihovi bučati kao velika voda, vika će se njihova razlijegati. Jer. 50, 25.
 56. Jer dođe na nj, na Vavilon, zatirač, junaci se njegovi zarobiše, lukovi se njihovi potrše; jer je Gospod Bog koji plaća, doista će platiti. 5.Moj. 32, 35. Psal. 94, 1. Isa. 34, 8.
 57. Opojiću knezove njegove i mudarce njegove, vojvode njegove i vlastelje njegove i junake njegove, da će zaspati vječnijem snom i neće se probuditi, govori car kojemu je ime Gospod nad vojskama.Jer. 46, 18. Jer. 48, 15. Jer. 51, 23.
 58. Ovako veli Gospod nad vojskama: široki zidovi Vavilonski sasvijem će se raskopati, i visoka vrata njegova ognjem će se spaliti, te će ljudi biti uzalud radili, i narodi se trudili za oganj.Avak. 2, 13.
 59. Riječ što zapovjedi prorok Jeremija Seraji sinu Nirije sina Masijina, kad pođe od Sedekije cara Judina u Vavilon četvrte godine carovanja njegova; a Seraja bješe glavni posteljnik.
 60. A Jeremija napisa u jednu knjigu sve zlo koje šćaše doći na Vavilon, sve ove riječi što su napisane za Vavilon.
 61. I reče Jeremija Seraji: kad dođeš u Vavilon, tada gledaj i pročitaj sve ove riječi;
 62. I reci: Gospode, ti si govorio za ovo mjesto da ćeš ga zatrti da niko ne živi u njemu, ni čovjek ni živinče, nego da je pustoš dovijeka. Jer. 50, 3. Jer. 50, 39.
 63. A kad pročitaš ovu knjigu, veži kamen za nju, i baci je u Efrat. Jer. 19, 10. Otkr. 18, 21.
 64. I reci: tako će potonuti Vavilon i neće se podignuti oda zla koje ću pustiti na nj, i oni će iznemoći. Dovde su riječi Jeremijine. Otkr. 18, 21.