BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 50. glava

 1. Riječ koju reče Gospod za Vavilon i za zemlju Haldejsku preko Jeremije proroka. Isa. 13, 1. Isa. 21, 1.
 2. Javite narodima i razglasite, podignite zastavu, razglasite, ne tajite, recite: uze se Vavilon, posrami se Vil, razbi se Merodah; posramiše se idoli njegovi, razbiše se gadni bogovi njegovi. 1.Sam. 5, 4. Isa. 46, 1. Jer. 43, 12. Jer. 51, 27. Jer. 51, 31.
 3. Jer se narod podiže na nj sa sjevera, koji će mu zemlju opustiti, da neće biti nikoga da živi u njoj; i ljudi i stoka pobjeći će i otići. Isa. 13, 17. Isa. 13, 20. Isa. 45, 1. Jer. 51, 48.
 4. U te dane i u to vrijeme, govori Gospod, doći će sinovi Izrailjevi i sinovi Judini zajedno, ići će plačući i tražiće Gospoda Boga svojega. Psal. 105, 4. Psal. 126, 5. Isa. 45, 19. Os. 1, 11. Os. 3, 5. Zah. 8, 21. Zah. 12, 10. 2.Kor. 7, 11.
 5. Pitaće za put u Sion, i obrativši se onamo reći će: hodite, sjedinimo se s Gospodom zavjetom vječnijem, koji se ne zaboravlja. Jer. 31, 31. 1.Pet. 2, 25.
 6. Narod je moj stado izgubljeno; pastiri njegovi zavedoše ga, te luta po gorama, ide s brda na humove, zaboravivši stan svoj.
 7. Ko ih nađe, proždiraše ih, i neprijatelji njihovi govoriše: nećemo biti krivi, jer zgriješiše Gospodu, stanu pravde, Gospodu, nadu otaca njihovijeh.Psal. 22, 4. Jer. 2, 3. Dan. 9, 16. Zah. 11, 5.
 8. Bježite iz Vavilona i izidite iz zemlje Haldejske i budite kao ovnovi pred stadom. Isa. 48, 20. Isa. 52, 11. Jer. 51, 6. Zah. 2, 6. Otkr. 18, 4.
 9. Jer, evo, ja ću podignuti i dovešću na Vavilon zbor velikih naroda iz zemlje sjeverne, koji će se uvrstati da se biju s njim, i uzeće ga; strijele su im kao u dobra junaka, ne vraćaju se prazne. Pesma 3, 8. Jer. 25, 26.
 10. I zemlja će se Haldejska oplijeniti, svi koji će je plijeniti nasitiće se, govori Gospod. Otkr. 17, 16.
 11. Jer se veseliste, jer se radovaste plijeneći moje našljedstvo; jer bješnjeste kao junica na travi i rzaste kao jaki konji. Isa. 47, 6.
 12. Mati se vaša osramoti vrlo, roditeljka vaša postidje se; evo biće pošljednja među narodima, pustinja, zemlja suha i pustoš. Jer. 51, 43.
 13. Od gnjeva Gospodnjega neće se u njoj živjeti, nego će sva opustjeti; ko god prođe mimo Vavilon, čudiće se i zviždaće radi svijeh rana njegovijeh.Jer. 49, 17.
 14. Postavite se oko Vavilona svi koji natežete luk, strijeljajte ga, ne žalite strijela; jer je sagriješio Gospodu. Jer. 51, 2.
 15. Vičite na nj unaokolo; pruža ruku; temelji mu padoše, zidovi su mu razvaljeni; jer je osveta Gospodnja; osvetite mu se; kako je činio, onako mu učinite.1.Dnev. 29, 24. 2.Dnev. 30, 8. Psal. 137, 8. Jer. 51, 30. Jer. 51, 45. Jer. 51, 58. Plač. 5, 6. Jak. 2, 13. Otkr. 16, 6.
 16. Istrijebite iz Vavilona sijača i onoga koji maše srpom o žetvi; od mača nasilnikova neka se vrati svaki svome narodu, i svaki u svoju zemlju neka bježi. Isa. 13, 14. Jer. 51, 9.
 17. Izrailj je stado razagnano, lavovi ga rasplašiše; najprije ga jede car Asirski, a poslije mu kosti izlomi Navuhodonosor car Vavilonski. 2.Car. 17, 6. 2.Car. 24, 10. 2.Car. 24, 14. 2.Dnev. 28, 20. Isa. 7, 17. Isa. 7, 20. Isa. 8, 7. Jer. 2, 15. Jer. 23, 2. Jer. 51, 34. Os. 8, 8. Joil 3, 2. Mat. 9, 36. 1.Pet. 2, 25.
 18. Zato ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev: evo, ja ću pohoditi cara Vavilonskoga i zemlju njegovu, kao što sam pohodio cara Asirskoga.
 19. I povratiću Izrailja u torove njegove, i pašće po Karmilu i Vasanu; i po gori Jefremovoj i Galadu sitiće se duša njegova. Isa. 65, 10.
 20. U one dane i u ono vrijeme, govori Gospod, tražiće se bezakonje Izrailjevo, ali ga neće biti; i grijesi Judini, ali se neće naći, jer ću oprostiti onima koje ostavim. Psal. 17, 3. Isa. 1, 9. Jer. 31, 34.
 21. Izidi na zemlju Meratajimsku i na stanovnike Fekodske; zatri i istrijebi iza njih, govori Gospod, i učini sve kako ti zapovjedim.Isa. 10, 6. Jer. 51, 3. Dan. 7, 5.
 22. Vika je ubojna u zemlji i polom velik. Jer. 51, 53.
 23. Kako se slomi i skrši malj cijele zemlje? kako Vavilon posta čudo među narodima? Isa. 14, 6. Jer. 51, 20.
 24. Ja ti metnuh zamku, Vavilone, i ti se uhvati ne doznavši, našao si se i uhvatio si se, jer si se zaratio s Gospodom. Dan. 5, 30.
 25. Gospod otvori riznicu svoju i izvadi oružje gnjeva svojega; jer je to djelo Gospoda Gospoda nad vojskama u zemlji Haldejskoj. 1.Moj. 19, 25. 5.Moj. 29, 23. Isa. 1, 9. Jer. 49, 18. Amos 4, 11. Sof. 2, 9. 2.Pet. 2, 6. Juda 1, 7.
 26. Hodite na nju s kraja zemlje, otvorite žitnice njezine; gazite je kao stogove, i potrite je da ne ostane od nje ostatka.
 27. Pokoljite mačem sve teoce njezine, neka siđu na zaklanje; teško njima! jer dođe dan njihov, vrijeme pohođenja njihova. Jov 18, 20. Psal. 22, 12. Isa. 34, 7. Jer. 48, 15. Jer. 48, 44.
 28. Čuje se glas onijeh koji bježe i koji utekoše iz zemlje Vavilonske da jave u Sionu osvetu Gospoda Boga našega, osvetu dvora njegova.Jer. 51, 10.
 29. Sazovite na Vavilon mnoštvo; svi koji natežete luk, stanite u oko prema njemu unaokolo da ne uteče nijedan, platite mu po djelima njegovijem; kako je činio, onako mu učinite, jer se je suprot Gospodu uznosio, suprot svecu Izrailjevu. Isa. 47, 10. Plač. 3, 64. 2.Sol. 1, 6.
 30. Zato će mladići njegovi pasti po ulicama njegovijem, i svi će vojnici njegovi izginuti u onaj dan, govori Gospod. Jer. 49, 26. Jer. 51, 4.
 31. Evo mene na tebe, ponositi, govori Gospod Gospod nad vojskama, jer dođe dan tvoj, vrijeme da te pohodim. Naum 3, 5.
 32. Ponositi će se spotaći i pasti, i neće biti nikoga da ga podigne; i raspaliću oganj u gradovima njegovijem, i spaliće svu okolinu njegovu. Jer. 21, 14.
 33. Ovako veli Gospod nad vojskama: sila se čini sinovima Izrailjevim i sinovima Judinijem; koji ih zarobiše, drže ih, neće da ih puste.
 34. Izbavitelj je njihov silan, ime mu je Gospod nad vojskama, on će doista braniti stvar njihovu da umiri zemlju i smete stanovnike Vavilonske.Prič. 23, 11. Isa. 47, 4. Isa. 51, 22. Plač. 3, 58. Mih. 7, 9. Otkr. 18, 8.
 35. Mač na Haldejce, govori Gospod, i na stanovnike Vavilonske i na knezove njegove i na mudarce njegove.Isa. 47, 13. Dan. 5, 30.
 36. Mač na laže njegove, i poludjeće; mač na junake njegove, i prepašće se.
 37. Mač na konje njegove, i na kola njegova i na svu mješavinu što je usred njega, i postaće kao žene; mač na blago njegovo, i razgrabiće se. Jer. 25, 20. Jer. 51, 30. Naum 3, 13.
 38. Suša na vode njegove, i usahnuće, jer je zemlja idolska, i oko lažnijeh bogova luduju. Isa. 44, 27. Jer. 51, 32. Jer. 51, 36. Dela. 17, 16. Dela. 19, 28. Otkr. 16, 12.
 39. Zato će se ondje nastaniti divlje zvijeri i buljine, i sove će ondje stanovati; i neće se naseliti dovijeka i neće se u njoj živjeti nigda. Isa. 13, 20. Isa. 13, 21. Jer. 25, 12. Jer. 51, 37. Otkr. 18, 2.
 40. Kao kad Gospod zatr Sodom i Gomor i susjedstvo njihovo, govori Gospod, neće se niko ondje naseliti, niti će se baviti u njoj sin čovječji. 1.Moj. 19, 25. 5.Moj. 29, 23. Isa. 1, 9. Jer. 49, 18. Amos 4, 11. Sof. 2, 9. 2.Pet. 2, 6. Juda 1, 7.
 41. Evo, narod će doći sa sjevera, velik narod, i carevi silni podignuće se od krajeva zemaljskih. Jer. 6, 22. Jer. 51, 27. Otkr. 17, 16.
 42. Luk i koplje nosiće, žestoki će biti, niti će žaliti; glas će im kao more bučati i jahaće na konjma, spremni kao junaci za boj, na tebe, kćeri Vavilonska. Isa. 5, 30. Isa. 13, 18. Jer. 6, 23.
 43. Car Vavilonski kad čuje glas o njima, klonuće mu ruke, tuga će ga spopasti i bolovi kao porodilju. Jer. 49, 24.
 44. Gle, kao lav izaći će podižući se više nego Jordan na stan silnoga; ali ću ga brzo otjerati iz te zemlje, i postaviću nad njom onoga ko je izabran; jer ko je kao ja? i ko će se preti sa mnom? i koji će mi pastir odoljeti? Jov 41, 1. Jer. 12, 5. Jer. 49, 18. Dan. 5, 2. Dan. 5, 20.
 45. Zato čujte namjeru Gospodnju što je naumio za Vavilon, i misli njegove što je smislio za zemlju Haldejsku; zaista najmanji iz stada razvlačiće ih, zaista će opustiti stan s njima. Psal. 33, 11. Isa. 14, 24. Jer. 51, 11. Dela. 4, 28. 1.Kor. 1, 27. Ef. 1, 11.
 46. Od praske kad se uzme Vavilon potrešće se zemlja, i vika će se čuti po narodima. Otkr. 18, 9.