BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 46. glava

 1. Riječ Gospodnja koja dođe Jeremiji proroku za narode: Jer. 25, 15.
 2. Za Misirce, za vojsku Faraona Nehaona cara Misirskoga, koja bijaše na reci Efratu kod Harkemisa, i razbi je Navuhodonosor car Vavilonski četvrte godine Joakima sina Josijina cara Judina. 2.Car. 23, 29. 2.Dnev. 35, 20. Jer. 25, 9. Jer. 25, 18. Jer. 25, 19.
 3. Pripravite štite i štitiće, i idite u boj; Isa. 8, 9. Jer. 51, 11. Joil 3, 9. Naum 2, 1.
 4. Prežite konje, i pojašite, konjici; postavite se sa šljemovima; utrite koplja, oblačite se u oklope.
 5. Zašto ih vidim gdje se poplašiše, vraćaju se natrag, junaci njihovi polomiše se i bježe bez obzira? Strah je otsvuda, govori Gospod. Jer. 6, 25. Jer. 20, 4. Otkr. 6, 15.
 6. Da ne uteče laki, niti se izbavi jaki; da se na sjeveru na brijegu rijeke Efrata spotaknu i padnu. Dan. 11, 19.
 7. Ko je to što se diže kao potok, i vode mu se kolebaju kao rijeke? Dan. 11, 22.
 8. Misir se diže kao potok i njegove se vode kolebaju kao rijeke; i veli: idem, pokriću zemlju, zatrću grad i one koji žive u njemu.
 9. Izlazite, konji, bjesnite, kola; i neka izađu junaci, Husi i Fudi, koji nose štitove, i Ludeji, koji nose i natežu luk.
 10. Jer je ovaj dan Gospodu Gospodu nad vojskama dan osvete, da se osveti neprijateljima svojim; mač će ih proždrijeti i nasitiće se i opiće se krvlju njihovom; jer će biti žrtva Gospoda Gospoda nad vojskama u zemlji sjevernoj na rijeci Efratu. 5.Moj. 32, 42. Isa. 34, 6. Joil 1, 15.
 11. Izidi u Galad i uzmi balsama, djevojko kćeri Misirska; zaludu su ti mnogi lijekovi, nećeš se izliječiti. Isa. 47, 1. Jer. 8, 22. Jezek. 30, 21.
 12. Narodi čuše sramotu tvoju, i vike tvoje puna je zemlja, jer se spotiču junak o junaka, te obojica padaju. Jer. 47, 2. Naum 2, 5.
 13. Riječ koju reče Gospod Jeremiji proroku o dolasku Navuhodonosora cara Vavilonskoga da potre zemlju Misirsku: Isa. 19, 1. Jer. 43, 10. Jezek. 29, 1. Jezek. 29, 19.
 14. Javite u Misiru, i oglasite u Migdolu, oglasite i u Nofu i u Tafnesu, i recite: stani i pripravi se, jer mač proždrije što je oko tebe.
 15. Zašto se povaljaše junaci tvoji? Ne stoje, jer ih Gospod obara.
 16. Čini, te se mnogi spotiču i padaju jedan na drugoga, i govore: ustani da se vratimo k narodu svojemu i na postojbinu svoju ispred mača nasilnikova.3.Moj. 26, 37.
 17. Viču ondje: Faraon car Misirski propade, prođe mu rok.
 18. Tako da sam ja živ, govori car, kojemu je ime Gospod nad vojskama; kao Tavor među gorama i kao Karmil na moru doći će. 4.Moj. 23, 19. Isa. 48, 2. Jer. 10, 10. Jer. 44, 26. Mal. 1, 14. 1.Tim. 1, 17.
 19. Spremi što ti treba da se seliš, stanovnice, kćeri Misirska; jer će Nof opustjeti i spaliće se da neće niko živjeti u njemu. Jer. 48, 18. Jezek. 29, 12.
 20. Misir je lijepa junica; ali pogibao ide, ide sa sjevera. Jer. 1, 14. Os. 10, 11.
 21. I najamnici su njegovi usred njega kao teoci ugojeni, ali se i oni obrnuše i pobjegoše, ne ostaše, jer dođe na njih dan nesreće njihove, vrijeme pohođenja njihova. Jer. 18, 17.
 22. Glas će njihov ići kao zmijinji, jer oni idu s vojskom i doći će sa sjekirama na nj kao oni koji sijeku drva.Isa. 29, 4.
 23. I oni će posjeći šumu njegovu, govori Gospod, ako joj i nema mjere, jer ih je više nego skakavaca i nema im broja.
 24. Posrami se kći Misirska, predana je u ruke narodu sjevernom.
 25. Govori Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: evo, ja ću pohoditi ljudstvo u Noji, i Faraona i Misir i bogove njegove i careve njegove, Faraona i sve koji se uzdaju u nj. Jer. 44, 30. Jezek. 30, 13.
 26. I daću ih u ruke onima koji traže dušu njihovu, u ruke Navuhodonosoru caru Vavilonskom i u ruke slugama njegovijem; a poslije će biti naseljen kao prije, govori Gospod. Isa. 19, 4. Jer. 44, 30. Jer. 48, 47. Jer. 49, 39.
 27. A ti se ne boj, slugo moj Jakove, i ne plaši se, Izrailju, jer evo ja ću te izbaviti iz daljne zemlje i sjeme tvoje iz zemlje ropstva njegova; i Jakov će se vratiti i počivaće, i biće miran i niko ga neće plašiti. Isa. 44, 2.
 28. Ti se ne boj, slugo moj Jakove, govori Gospod, jer sam ja s tobom; jer ću učiniti kraj svijem narodima, u koje te prognah, ali tebi neću učiniti kraja, nego ću te pokarati s mjerom, a neću te ostaviti sasvijem bez kara.