BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 34. glava

 1. Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda, kad Navuhodonosor car Vavilonski i sva vojska njegova, i sva carstva zemaljska koja bijahu pod njegovom vlašću, i svi narodi vojevahu na Jerusalim i na sve gradove njegove, i reče: 2.Car. 25, 1. Jer. 1, 15. Jer. 32, 2. Dan. 2, 37.
 2. Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: idi i kaži Sedekiji caru Judinu i reci mu: ovako veli Gospod: evo, ja ću predati taj grad u ruke caru Vavilonskom, i on će ga spaliti ognjem. Jer. 21, 10. Jer. 32, 3. Jer. 32, 29.
 3. A ti nećeš uteći iz njegove ruke, nego ćeš biti uhvaćen i predan u njegove ruke, i oči će se tvoje vidjeti s očima cara Vavilonskoga i njegova će usta govoriti s tvojim ustima, i otići ćeš u Vavilon. Jer. 32, 4. Jer. 38, 18.
 4. Ali čuj riječ Gospodnju, Sedekija care Judin; ovako veli Gospod za te: nećeš poginuti od mača.
 5. Nego ćeš umrijeti na miru, i kao što pališe ocima tvojima, pređašnjim carevima, koji su bili prije tebe, tako će paliti i tebi, i naricaće za tobom: jaoh gospodaru! jer ja rekoh ovo, govori Gospod. 2.Dnev. 16, 14. Jer. 22, 18. Dan. 2, 46.
 6. I kaza Jeremija prorok Sedekiji caru Judinu sve ove riječi u Jerusalimu. 1.Car. 21, 19. Jezek. 2, 7. Mat. 14, 4.
 7. A vojska cara Vavilonskoga udaraše na Jerusalim i na sve ostale gradove Judine, na Lahis i Aziku, jer ti bjehu ostali tvrdi gradovi između gradova Judinijeh. 2.Car. 18, 13. 2.Dnev. 11, 5. 2.Dnev. 11, 9.
 8. Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda kad car Sedekija učini zavjet sa svijem narodom koji bješe u Jerusalimu da im proglasi slobodu, 2.Moj. 12, 2. 3.Moj. 25, 10. 5.Moj. 15, 12. Isa. 1, 17. Mih. 2, 1. Mih. 2, 7.
 9. Da svaki otpusti slobodna roba svojega i robinju svoju, Jevrejina i Jevrejku, da ni u koga ne bude rob Judejac brat njegov. 3.Moj. 25, 39. Nem. 5, 11.
 10. I poslušaše svi knezovi i sav narod, koji prista na zavjet, da svaki otpusti slobodna roba svojega i robinju svoju, da im ne budu više robovi, poslušaše i otpustiše.
 11. A poslije opet staše uzimati robove i robinje, koje bijahu otpustili na volju, i nagoniše ih da im budu robovi i robinje. Jer. 37, 5. Os. 6, 4.
 12. I dođe riječ Gospodnja Jeremiji od Gospoda govoreći:
 13. Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: ja učinih zavjet s ocima vašim kad vas izvedoh iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga, govoreći:
 14. Kad se svršuje sedma godina, otpuštajte svaki brata svojega Jevrejina koji ti se bude prodao i služio ti šest godina, otpusti ga slobodna od sebe. Ali ne poslušaše me oci vaši niti prignuše uha svojega. 2.Moj. 21, 2. 3.Moj. 25, 39. 5.Moj. 15, 12.
 15. I vi se bjeste sada obratili i učinili što je pravo preda mnom proglasivši slobodu svaki bližnjemu svojemu, učinivši zavjet preda mnom u domu koji se zove mojim imenom. 2.Car. 23, 3. Nem. 10, 29. Jer. 7, 10.
 16. Ali udariste natrag i pogrdiste ime moje uzevši opet svaki roba svojega i robinju svoju, koje bijaste otpustili slobodne na njihovu volju, i natjeraste ih da vam budu robovi i robinje. 2.Moj. 20, 7. 3.Moj. 19, 12.
 17. Zato ovako veli Gospod: vi ne poslušaste mene da proglasite slobodu svaki bratu svojemu i bližnjemu svojemu; evo, ja proglašujem slobodu suprot vama, govori Gospod, maču, pomoru i gladi, i predaću vas da se potucate po svijem carstvima zemaljskim. Nem. 9, 30. Jer. 32, 24. Jer. 32, 36. Mat. 7, 2. Gal. 6, 7. 1.Sol. 4, 6.
 18. I predaću ljude koji prestupiše moj zavjet, koji ne izvršiše riječi zavjeta koji učiniše preda mnom, rasjekavši tele na dvoje i prošavši između polovina, 1.Moj. 15, 10. Psal. 50, 5. Rim. 2, 8.
 19. Knezove Judine i knezove Jerusalimske, dvorane i sveštenike i sav narod ove zemlje, koji prođoše između polovina onoga teleta, Jer. 26, 10.
 20. Predaću ih u ruke neprijateljima njihovijem i u ruke onima koji traže dušu njihovu, i mrtva će tijela njihova biti hrana pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim. 5.Moj. 28, 26. Psal. 79, 2. Jer. 7, 33. Jer. 16, 4. Jer. 22, 25. Otkr. 19, 17.
 21. I Sedekiju cara Judina i knezove njegove predaću u ruke neprijateljima njihovijem i u ruke onima koji traže dušu njihovu, u ruke vojsci cara Vavilonskoga, koja se vratila od vas. Jer. 37, 5.
 22. Evo, ja ću im zapovjediti, veli Gospod, i dovešću ih opet na ovaj grad, i biće ga i uzeće ga i spaliće ga ognjem; i gradove Judine obratiću u pustoš da niko neće stanovati u njima. Jer. 9, 11. Jer. 33, 10. Jer. 37, 8. Jer. 38, 3. Jer. 39, 1. Jer. 39, 8. Amos 3, 6. Mih. 7, 13. Zah. 1, 12.