BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jeremije - 22. glava

 1. Ovako govori Gospod: siđi u dom cara Judina, i reci ondje ovu riječ,
 2. I kaži: slušaj riječ Gospodnju, care Judin, koji sjediš na prijestolu Davidovu, ti i sluge tvoje i narod tvoj, koji ulazite na ova vrata.
 3. Ovako veli Gospod: činite sud i pravdu, i kome se otima izbavljajte ga iz ruku nasilnikovijeh, i ne činite krivo inostrancu ni siroti ni udovici, i ne činite im sile, i krvi prave ne proljevajte na ovom mjestu. Isa. 58, 6. Jer. 7, 23. Mih. 6, 8. Zah. 7, 9. Mat. 23, 23.
 4. Jer ako doista uzradite ovo, ulaziće na vrata ovoga doma carevi, koji sjede mjesto Davida na prijestolu njegovu, na kolima i na konjma, oni i sluge njihove i narod njihov. Jer. 17, 25.
 5. Ako li ne poslušate ovijeh riječi, zaklinjem se sobom, veli Gospod, da će opustjeti taj dom.4.Moj. 23, 19. 1.Sam. 15, 29. Psal. 95, 11. Amos 6, 8. Jevr. 3, 18.
 6. Jer ovako veli Gospod za dom cara Judina: ti si mi Galad i vrh Livanski, ali ću te obratiti u pustinju, u gradove u kojima se ne živi. Mih. 3, 12.
 7. I spremiću na tebe zatirače, svakoga s oružjem, i posjeći će tvoje krasne kedre i pobacati ih u oganj. Isa. 37, 24. Jer. 15, 8. Jer. 21, 14.
 8. I mnogi će narodi prolaziti mimo taj grad, i govoriće jedan drugome: zašto učini ovo Gospod od toga grada velikoga? 5.Moj. 29, 24. 1.Car. 9, 8. 2.Dnev. 7, 21. Jer. 40, 2. Jezek. 39, 23.
 9. I reći će: jer ostaviše zavjet Gospoda Boga svojega i klanjaše se drugim bogovima i služiše im. 2.Car. 22, 17. 2.Dnev. 34, 25. Jer. 40, 2. Jezek. 39, 23.
 10. Ne plačite za mrtvijem niti ga žalite; nego plačite za onijem koji odlazi, jer se neće više vratiti niti će vidjeti svoje postojbine. 2.Car. 22, 20. 2.Dnev. 36, 4. Isa. 57, 1. Isa. 57, 21. Jer. 44, 14. Jezek. 24, 16.
 11. Jer ovako govori Gospod o Salumu sinu Josije cara Judina, koji carovaše mjesto Josije oca svojega, koji otide iz ovoga mjesta: neće se više vratiti. 2.Car. 23, 30. 1.Dnev. 3, 15.
 12. Nego će umrijeti u mjestu kuda ga odvedoše u ropstvo, i neće više vidjeti ove zemlje.
 13. Teško onomu koji gradi svoju kuću ne po pravdi, i klijeti svoje ne po pravici, koji se služi bližnjim svojim ni za što i plate za trud njegov ne daje mu; 3.Moj. 19, 13. Jezek. 19, 6. Mih. 3, 10. Avak. 2, 9. Jak. 5, 4.
 14. Koji govori: sagradiću sebi veliku kuću i prostrane klijeti; i razvaljuje sebi prozore, i oblaže kedrom i maže crvenilom.
 15. Hoćeš li carovati kad se miješaš s kedrom? Otac tvoj nije li jeo i pio? kad činjaše sud i pravdu, tada mu bijaše dobro. 1.Sam. 8, 3. Psal. 128, 2. Isa. 3, 10.
 16. Davaše pravicu siromahu i ubogome, i bijaše mu dobro; nije li to poznavati me? govori Gospod. 1.Dnev. 28, 9. Psal. 9, 10. Jovan 8, 19. Tit. 1, 16. Jak. 1, 22. 1.Jov. 2, 3.
 17. Ali oči tvoje i srce tvoje idu samo za tvojim dobitkom i da proljevaš krv pravu i da činiš nasilje i krivdu. Jezek. 19, 6. Jezek. 45, 8.
 18. Zato ovako veli Gospod za Joakima sina Josije cara Judina: neće naricati za njim: jaoh brate moj! ili: jaoh sestro! neće naricati za njim: jaoh gospodaru! ili: jaoh slavo njegova! 1.Car. 13, 30.
 19. Pogrebom magarećim pogrepšće se, izvući će se i baciće se iza vrata Jerusalimskih. 2.Dnev. 36, 6.
 20. Izidi na Livan i viči, i na Vasanu pusti glas svoj, i viči preko brodova, jer se satrše svi koji te ljube.
 21. Govorih ti u sreći tvojoj, a ti reče: neću da slušam; to je put tvoj od djetinjstva tvojega da ne slušaš glasa mojega. Jer. 3, 25. Zah. 7, 7.
 22. Sve će pastire tvoje odnijeti vjetar, i koji te ljubi otići će u ropstvo; tada ćeš se posramiti i postidjeti za svu zloću svoju. Jer. 23, 1.
 23. Ti sjediš na Livanu, gnijezdo viješ na kedrima, kako ćeš biti ljupka, kad ti dođu muke i bolovi kao porodilji! Jer. 6, 24.
 24. Kako sam ja živ, veli Gospod, da bi Honija sin Joakima cara Judina bio prsten pečatni na desnoj ruci mojoj, i odande ću te otrgnuti. 2.Car. 24, 6. 1.Dnev. 3, 16. Pesma 8, 6. Agej 2, 23.
 25. I daću te u ruke onima koji traže dušu tvoju, i u ruke onima kojih se bojiš, u ruke Navuhodonosoru caru Vavilonskom i u ruke Haldejcima. Jer. 34, 20.
 26. I baciću tebe i mater tvoju koja te je rodila u zemlju tuđu, gdje se nijeste rodili, i ondje ćete pomrijeti. 2.Car. 24, 15.
 27. A u zemlju u koju ćete željeti da se vratite, nećete se vratiti u nju. Jer. 44, 14.
 28. Je li taj čovjek Honija ništav idol izlomljen? je li sud u kom nema miline? zašto biše istjerani, on i sjeme njegovo, i bačeni u zemlju, koje ne poznaju? Psal. 31, 12. Jer. 48, 38.
 29. O zemljo, zemljo, zemljo! čuj riječ Gospodnju. Jer. 6, 18.
 30. Ovako veli Gospod: zapišite da će taj čovjek biti bez djece i da neće biti srećan do svoga vijeka; i niko neće biti srećan od sjemena njegova, koji bi sjedio na prijestolu Davidovu i još vladao Judom. 1.Dnev. 3, 16. Mat. 1, 12.