BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 66. glava

 1. Ovako veli Gospod: nebo je prijesto moj i zemlja podnožje nogama mojim: gdje je dom koji biste mi sazidali, i gdje je mjesto za moje počivanje? 1.Dnev. 28, 2. 2.Dnev. 6, 18. Psal. 11, 4. Mat. 5, 34. Dela. 7, 48. Dela. 7, 50.
 2. Jer je sve to ruka moja stvorila, to je postalo sve, veli Gospod; ali na koga ću pogledati? na nevoljnoga i na onoga ko je skrušena duha i ko drkće od moje riječi. Jezd. 9, 4. Psal. 34, 18. Psal. 119, 120. Psal. 119, 161. Prič. 28, 14. Dela. 7, 50. 1.Kor. 12, 23.
 3. Ko kolje vola, to je kao da ubije čovjeka; ko kolje ovcu, to je kao da zakolje psa; ko prinosi dar, to je kao da prinese krv svinjeću; ko kadi kadom, to je kao da blagoslovi idola. To oni izabraše na putovima svojim, i duši se njihovoj mile gadovi njihovi.
 4. Izabraću i ja prema nevaljalstvu njihovu, i pustiću na njih čega se boje; jer zvah a niko se ne odazva, govorih a oni ne slušaše, nego činiše što je zlo preda mnom i izabraše što meni nije po volji. Prič. 1, 24. Jezek. 11, 7. Jezek. 14, 4.
 5. Slušajte riječ Gospodnju, koji drkćete od njegove riječi: braća vaša, koja mrze na vas i izgone vas imena mojega radi, govore: neka se pokaže slava Gospodnja. I pokazaće se na vašu radost, a oni će se posramiti. Isa. 5, 19. Mat. 24, 9. Jovan 15, 18. 2.Sol. 1, 10. Tit. 2, 13.
 6. Vika ide iz grada, glas iz crkve, glas Gospodnji koji plaća neprijateljima svojim.
 7. Ona se porodi prije nego osjeti bolove, prije nego joj dođoše muke, rodi djetića.
 8. Ko je igda čuo to? ko je vidio tako što? Može li zemlja roditi u jedan dan? može li se narod roditi ujedanput? a Sion rodi sinove svoje čim osjeti bolove.
 9. Eda li ja, koji otvoram matericu, ne mogu roditi? veli Gospod; eda li ću ja, koji dajem da se rađa, biti bez poroda? veli Bog tvoj.
 10. Radujte se s Jerusalimom i veselite se u njemu svi koji ga ljubite; radujte se s njim svi koji ga žaliste.
 11. Jer ćete sati sise od utjehe njegove, i nasitićete se, saćete i naslađivaćete se u svjetlosti slave njegove.
 12. Jer ovako veli Gospod: gle, ja ću kao rijeku dovesti k njemu mir i slavu naroda kao potok bujan, pa ćete sati; bićete nošeni na rukama i milovani na koljenima. Isa. 48, 18. Isa. 49, 22. Isa. 60, 4. Isa. 60, 5. Isa. 60, 16.
 13. Kao kad koga mati njegova tješi tako ću ja vas tješiti, i utješićete se u Jerusalimu.
 14. Vidjećete i obradovaće se srce vaše i kosti će se vaše pomladiti kao trava, i znaće se ruka Gospodnja na slugama njegovijem i gnjev na neprijateljima njegovijem. Jezek. 37, 1.
 15. Jer, gle, Gospod će doći s ognjem, i kola će mu biti kao vihor, da izlije gnjev svoj u jarosti i prijetnju u plamenu ognjenom. Isa. 9, 5. Jer. 46, 15. Amos 7, 4. 2.Sol. 1, 8.
 16. Jer će Gospod suditi ognjem i mačem svojim svakom tijelu, i mnogo će biti pobijenijeh od Gospoda. Isa. 27, 1. Jer. 25, 33. Joil 3, 2.
 17. Koji se osveštavaju i koji se očišćaju u vrtovima jedan za drugim javno, koji jedu meso svinjeće i stvari gadne i miše, svi će izginuti, veli Gospod. Isa. 1, 29. Isa. 65, 3.
 18. A ja znam djela njihova i misli njihove, i doći će vrijeme, te ću sabrati sve narode i jezike, i doći će i vidjeće slavu moju. Joil 3, 2. Zah. 8, 23. Jevr. 4, 13. Otkr. 2, 2.
 19. I postaviću znak na njih, i poslaću između njih koji se spasu k narodima u Tarsis, u Ful i u Lud, koji natežu luk, u Tuval i u Javan i na daljna ostrva, koja ne čuše glasa o meni niti vidješe slave moje, i javljaće slavu moju po narodima. Mal. 1, 11. Luka 2, 34.
 20. I svu će braću vašu iz svijeh naroda dovesti Gospodu na dar na konjima i na kolima i na nosilima i na mazgama i na kamilama ka svetoj gori mojoj u Jerusalim, veli Gospod, kao što prinose sinovi Izrailjevi dar u čistu sudu u dom Gospodnji. Isa. 2, 2. Mih. 4, 1. Rim. 12, 1. Rim. 15, 16.
 21. I između njih ću uzeti sveštenike i Levite, veli Gospod. 2.Moj. 19, 6. Isa. 61, 6.
 22. Jer kao što će nova nebesa i nova zemlja, što ću ja načiniti, stajati preda mnom, veli Gospod, tako će stajati sjeme vaše i ime vaše. Isa. 51, 16. 2.Pet. 3, 13. Otkr. 21, 1.
 23. I od mladine do mladine, i od subote do subote dolaziće svako tijelo da se pokloni preda mnom, veli Gospod. Psal. 65, 2. Zah. 14, 16.
 24. I izlaziće i gledaće mrtva tjelesa onijeh ljudi koji se odmetnuše od mene; jer crv njihov neće umrijeti i oganj njihov neće se ugasiti, i biće gad svakom tijelu. Jezek. 39, 9.