BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 4. glava

  1. I u ono vrijeme sedam će žena uhvatiti jednoga čovjeka govoreći: svoj ćemo hljeb jesti i svoje ćemo odijelo nositi, samo da se zovemo tvojim imenom, skini s nas sramotu. Isa. 3, 6. Isa. 13, 12. Jer. 15, 8. Jer. 31, 22. Luka 1, 25.
  2. U ono vrijeme biće klica Gospodnja na slavu i čast, i plod zemaljski na krasotu i diku ostatku Izrailjevu. 4.Moj. 17, 8. Isa. 11, 1. Isa. 28, 5. Isa. 37, 31. Jer. 23, 5. Jezek. 36, 8. Rim. 1, 3.
  3. I ko ostane u Sionu i ko još bude u Jerusalimu, zvaće se svet, svaki ko bude zapisan za život u Jerusalimu,
  4. Kad Gospod opere nečistotu kćeri Sionskih i iz Jerusalima očisti krv njegovu duhom koji sudi i sažiže. Isa. 3, 16. Mal. 3, 2.
  5. Gospod će stvoriti nad svakim stanom na gori Sionskoj i nad zborovima njezinijem oblak danju s dimom i svjetlost plamena ognjenoga noću, jer će nad svom slavom biti zaklon.2.Moj. 13, 21. 5.Moj. 1, 33. Isa. 60, 2.
  6. I biće koliba, da sjenom zaklanja danju od vrućine i da bude utočište i zaklon od poplave i od dažda. Psal. 55, 8.