BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 31. glava

  1. Teško onima koji idu u Misir za pomoć, koji se oslanjaju na konje, i uzdaju se u kola što ih je mnogo, i u konjike što ih je veliko mnoštvo, a ne gledaju na sveca Izrailjeva i ne traže Gospoda. 5.Moj. 17, 16. 5.Moj. 20, 1. 5.Moj. 28, 68. Psal. 20, 7. Isa. 30, 16. Jezek. 17, 15. Dan. 9, 13. Os. 7, 7. Os. 11, 8.
  2. Ali je i on mudar, i navući će zlo, i neće poreći svoje riječi, nego će ustati na dom nevaljalijeh ljudi i na one koji pomažu onima koji čine bezakonje. Isa. 45, 7.
  3. A Misirci su ljudi a ne Bog, i konji su njihovi tijelo a ne duh; i zato će Gospod mahnuti rukom svojom, te će pasti pomagač, pašće i onaj kome pomaže, i svi će zajedno poginuti. Psal. 9, 20. Isa. 30, 5. Jezek. 28, 2. Jezek. 28, 9. Amos 2, 15.
  4. Jer ovako mi reče Gospod: kao što lav i lavić riče nad lovom svojim, i ako se i sviče na nj mnoštvo pastira, on se ne plaši od vike njihove niti se pokorava na buku njihovu, tako će Gospod nad vojskama sići da vojuje za goru Sionsku i za hum njezin. Os. 11, 10. Otkr. 10, 3.
  5. Kao ptice krilima Gospod će nad vojskama zaklanjati Jerusalim, i zaklanjajući izbaviće, i oblazeći sačuvaće. 5.Moj. 32, 11. Psal. 91, 4.
  6. Vratite se k njemu, od kojega se sasvijem odvrgoste, sinovi Izrailjevi! Os. 9, 9.
  7. Jer će u onaj dan svaki odbaciti idole svoje srebrne, i zlatne svoje idole, koje vam ruke vaše načiniše na grijeh. 1.Car. 12, 30.
  8. I Asirac će pasti od mača ne čovječijega, i mač ne čovječji poješće ga, i bježaće ispred mača, i mladići će njegovi plaćati danak. 2.Car. 19, 35. Isa. 10, 12. Jezek. 21, 34.
  9. I stijena će njegova proći od straha, i knezovi će se njegovi prepasti od zastave, veli Gospod, čiji je oganj na Sionu i peć u Jerusalimu. 3.Moj. 6, 13.