BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 29. glava

HAC logo
 1. Teško Arilu, Arilu, gradu gdje je stajao David. Dodajte godinu na godinu, neka kolju žrtve praznične.
 2. Ali ću pritijesniti Arila, i biće žalost i tuga, jer će mi biti kao Aril.
 3. Jer ću te opkoliti vojskom, i stegnuću te opkopima i podignuću suprot tebi kule.
 4. Te ćeš oboren govoriti sa zemlje i iz praha ćeš mucati, i glas će ti biti sa zemlje kao u bajača i iz praha ćeš šapćući govoriti. Isa. 8, 19.
 5. A mnoštvo neprijatelja tvojih biće kao sitan prah i mnoštvo nasilnika kao pljeva kad se razmeće; i to će biti začas, iznenada.
 6. Gospod nad vojskama pohodiće ga gromom i trusom i hukom velikom, vihorom i burom i plamenom ognjenijem koji proždire. Jezek. 38, 8.
 7. I mnoštvo svijeh naroda koji vojuju na Aril i svi koji udaraju na nj i na zidove njegove i koji ga pritješnjuju, biće kao utvara noćna u snu. Isa. 40, 17.
 8. Biće kao kad gladan sni da jede, pa kad se probudi a duša mu prazna; ili kad sni žedan da pije, pa kad se probudi, a on iznemogao i duša mu žedna; tako će biti mnoštvo svijeh naroda što vojuju na goru Sionsku.
 9. Stanite i čudite se; vapijte i vičite: pijani su, ali ne od vina; posrću, ali ne od silovita pića. Avak. 1, 5.
 10. Jer je Gospod izlio na vas duh tvrdoga sna i zatvorio vam oči, oslijepio proroke i vidioce, glavare vaše. Psal. 69, 23. Isa. 6, 10. Mih. 3, 6. Rim. 11, 8. 2.Sol. 2, 10.
 11. I svaka utvara biće vam kao riječi u zapečaćenoj knjizi, koju dadu čovjeku koji zna čitati govoreći: čitaj to; a on reče: ne mogu, jer je zapečaćeno. Isa. 8, 16. Dan. 12, 4. Mat. 11, 25. Otkr. 5, 1.
 12. Ili da dadu knjigu onom koji ne zna čitati govoreći: čitaj to; a on reče: ne znam čitati.
 13. Zato reče Gospod: što se ovaj narod približuje ustima svojima i usnama svojim poštuje me, a srce im daleko stoji od mene, i strah kojim me se boje zapovijest je ljudska kojoj su naučeni, 1.Sam. 15, 30. Psal. 17, 1. Isa. 48, 1. Jer. 12, 2. Jezek. 33, 30. Jezek. 33, 31. Mat. 6, 5. Mar. 7, 6. Kol. 2, 22.
 14. Zato ću evo još raditi čudesno s tijem narodom, čudesno i divno, i mudrost mudrijeh njegovijeh poginuće i razuma razumnijeh nestaće. Jov 12, 17. Jer. 49, 7. Avak. 1, 5. 1.Kor. 1, 19.
 15. Teško onima koji duboko sakrivaju od Gospoda namjeru, koji rade u mraku i govore: ko nas vidi? i ko nas zna? Jov 22, 13. Psal. 10, 11. Psal. 10, 13.
 16. Naopake misli vaše nijesu li kao kao lončarski? Govori li djelo za onoga koji ga je načinio: nije me načinio? i lonac govori li za onoga koji ga je načinio: ne razumije? Psal. 94, 9. Rim. 9, 20.
 17. Neće li se doskora i Livan pretvoriti u polje, i polje se uzimati za šumu?
 18. I u taj će dan gluhi čuti riječi u knjizi, i iz tame i mraka vidjeće oči slijepijeh.
 19. I krotki će se veoma radovati u Gospodu, i ništi između ljudi veseliće se sa sveca Izrailjeva. Jovan 15, 11. Jak. 2, 5.
 20. Jer nasilnika neće biti, i nestaće potsmjevača, i istrijebiće se svi koji gledaju da čine bezakonje, Psal. 10, 18. Isa. 41, 13. Mih. 2, 1.
 21. Koji okrivljuju čovjeka za riječ, i meću zamku onome koji kara na vratima, i obaraju pravednoga lažju. Prič. 28, 21. Jer. 20, 10. Jer. 36, 29. Amos 5, 10.
 22. Zato Gospod, koji je otkupio Avrama, ovako govori za dom Jakovljev: neće se više Jakov postidjeti, niti će mu lice poblijedjeti. Isu. 24, 3.
 23. Jer kad vidi usred sebe djecu svoju, djelo ruku mojih, tada će oni svetiti ime moje, svetiće sveca Jakovljeva i bojaće se Boga Izrailjeva. Isa. 19, 25. Os. 3, 5. 2.Kor. 5, 5. Ef. 2, 10. 1.Pet. 4, 11.
 24. I koji lutaju duhom orazumiće se, i vikači će primiti nauku. Isa. 28, 7.