BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 27. glava

 1. Tada će Gospod pokarati mačem svojim ljutijem i velikim i jakim levijatana, prugu zmiju, i levijatana, krivuljastu zmiju, i ubiće zmaja koji je u moru. Jov 40, 20. Psal. 74, 13. Jezek. 29, 3. Amos 9, 3.
 2. Tada pjevajte o vinogradu koji rađa crvenijem vinom:
 3. Ja Gospod čuvam ga, u svako doba zaljevaću ga; dan noć čuvaću ga da ga ko ne ošteti.
 4. Nema gnjeva u mene; ko će staviti u boj nasuprot meni čkalj i trnje? ja ću pogaziti i spaliti sve. 2.Sam. 23, 6. Isa. 10, 17.
 5. Ili neka se uhvati za silu moju da učini mir sa mnom; učiniće mir sa mnom. Jov 22, 21. Isa. 53, 4. Ef. 2, 12.
 6. Jednom će se ukorijeniti Jakov, procvjetaće i uzrasti Izrailj, i napuniće vasiljenu plodom. Isa. 35, 2. Isa. 37, 31. Os. 14, 5.
 7. Je li ga udario onako kako je udario one koji njega udaraše? je li ga ubio onako kako su ubijeni oni koje je ubio?
 8. S mjerom ga je karao, kad ga je odbacio, kad ga je odnio silnijem vjetrom svojim istočnijem. Jov 23, 6. Psal. 6, 1. Jer. 10, 24. 1.Kor. 10, 13.
 9. Zato će se tijem očistiti bezakonje Jakovljevo i to će biti sva korist što će se uzeti grijeh njegov kad sve kamenje oltarno razmetne kao razdrobljeno krečno kamenje i ne bude više gajeva ni sunčanijeh likova,
 10. Jer će tvrdi grad opustjeti i biće stan ostavljen i zanemaren kao pustinja; ondje će pasti tele i ondje će lijegati, i poješće mu grane. Isa. 17, 2.
 11. Kad se posuše grane, polomiće se; žene će dolaziti i ložiti ih na oganj. Jer je narod nerazuman; zato ga neće žaliti koji ga je stvorio, i koji ga je sazdao neće se smilovati na nj. 5.Moj. 32, 18. 5.Moj. 32, 28. Psal. 28, 5. Isa. 1, 3. Isa. 44, 2. Jer. 4, 22. Jezek. 15, 4. Os. 1, 6. 2.Sol. 1, 8.
 12. U to će vrijeme Gospod ovijati od obale rijeke do potoka Misirskoga, a vi, sinovi Izrailjevi, sabraćete se jedan po jedan.
 13. I tada će se zatrubiti u veliku trubu, i koji se bjehu izgubili u zemlji Asirskoj i koji bijahu zagnani u zemlju Misirsku, doći će i klanjaće se Gospodu na svetoj gori u Jerusalimu. 4.Moj. 10, 2. Psal. 81, 3. Isa. 2, 11. Os. 8, 1. Mat. 24, 31. Otkr. 11, 15.