BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 25. glava

 1. Gospode, ti si Bog moj, uzvišivaću te, slaviću ime tvoje, jer si učinio čudesa; namjere tvoje od starine vjera su i istina. 2.Moj. 15, 2. 4.Moj. 23, 19.
 2. Jer si od grada načinio gomilu, i od tvrdoga grada zidine; od grada dvor za strance, dovijeka se neće sagraditi. Jer. 51, 37.
 3. Zato će te slaviti narod silan, grad strašnijeh naroda bojaće te se.Otkr. 11, 13.
 4. Jer si bio krjepost ubogome, krjepost siromahu u nevolji njegovoj, utočište od poplave, zaklon od žege, jer je gnjev nasilnički kao poplava koja obaljuje zid. Psal. 46, 1. Naum 1, 7.
 5. Vrevu inostranaca prekinuo si kao pripeku na suhu mjestu; kao pripeka sjenom od oblaka, tako se pjevanje nasilnika prekide.
 6. I Gospod će nad vojskama učiniti svijem narodima na ovoj gori gozbu od pretila mesa, gozbu od čista vina, od pretila mesa s moždanima, od vina bez taloga. Prič. 9, 2. Dan. 7, 14. Mat. 8, 11. Mat. 22, 4.
 7. I pokvariće na ovoj gori zastirač kojim su zastrti svi narodi, i pokrivač kojim su pokriveni svi narodi. 2.Kor. 3, 15. Ef. 1, 17.
 8. Uništiće smrt zauvijek, i utrće Gospod Gospod suze sa svakoga lica, i sramotu naroda svojega ukinuće sa sve zemlje; jer Gospod reče. Isa. 26, 19. Os. 13, 14. 1.Kor. 15, 54. 2.Kor. 5, 4. Jevr. 2, 14. Otkr. 7, 17.
 9. I reći će se u ono vrijeme: gle, ovo je Bog naš, njega čekasmo, i spašće nas; ovo je Gospod, njega čekasmo; radovaćemo se i veselićemo se za spasenje njegovo. 1.Moj. 49, 18. Isa. 40, 9. Tit. 2, 13.
 10. Jer će ruka Gospodnja počinuti na ovoj gori, a Moav će se izgaziti na svom mjestu kao što se gazi slama za gnoj. Isa. 16, 14.
 11. I razmahnuće rukama svojim sred njega, kao što razmahuje plivač da pliva, i oboriće oholost njegovu mišicama ruku svojih. Jov 40, 6. Isa. 2, 10. Isa. 2, 15.
 12. I grad i visoke zidove tvoje sniziće, oboriće, baciće na zemlju u prah. Isa. 2, 15. Isa. 26, 5.