BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Isaije - 20. glava

  1. Godine koje dođe Tartan na Azot, kad ga posla Sargon car Asirski, te bi Azot i uze ga, 2.Car. 18, 17.
  2. U to vrijeme reče Gospod preko Isaije sina Amosova govoreći: idi, skini kostrijet sa sebe, i izuj obuću s nogu svojih. I učini tako i iđaše go i bos. 1.Sam. 19, 24. Mih. 1, 8. Zah. 13, 4.
  3. Tada reče Gospod: kako ide sluga moj Isaija go i bos za znak i čudo što će biti do tri godine Misiru i Etiopskoj, Isa. 8, 18.
  4. Tako će odvesti car Asirski u ropstvo Misirce, i Etiopljane u sužanjstvo, djecu i starce, gole i bose i golijeh zadnjica, na sramotu Misircima. 2.Sam. 10, 4. Jer. 46, 19. Amos 9, 7. Mih. 1, 11. Naum 3, 10.
  5. I prepašće se i posramiće se od Etiopske, uzdanice svoje, i od Misira, ponosa svojega. 2.Car. 18, 21. Isa. 30, 3. Isa. 31, 1. Jezek. 29, 6.
  6. I reći će tada koji žive na ovom ostrvu: gle, to je uzdanica naša, ka kojoj pritjecasmo za pomoć da se sačuvamo od cara Asirskoga; kako ćemo se izbaviti?