BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Priče Solomunove - 23. glava

 1. Kad sjedeš da jedeš s gospodinom, pazi dobro što je pred tobom.
 2. Inače bi satjerao sebi nož u grlo, ako bi bio lakom.
 3. Ne želi preslačaka njegovijeh, jer su lažna hrana. Dan. 1, 15.
 4. Ne muči se da se obogatiš, i prođi se svoje mudrosti. Prič. 3, 5. Prič. 28, 20. Jovan 6, 27. Rim. 12, 16. 1.Tim. 6, 9.
 5. Hoćeš li baciti oči svoje na ono čega brzo nestaje? jer načini sebi krila i kao orao odleti u nebo.
 6. Ne jedi hljeba u zavidljivca, i ne želi preslačaka njegovijeh. 5.Moj. 15, 9. Psal. 141, 4. Mat. 20, 15. Mar. 7, 22.
 7. Jer kako on tebe cijeni u duši svojoj tako ti jelo njegovo. Govoriće ti: jedi i pij; ali srce njegovo nije s tobom.
 8. Zalogaj što pojedeš izbljuvaćeš, i izgubićeš ljubazne riječi svoje.
 9. Pred bezumnijem ne govori, jer neće mariti za mudrost besjede tvoje. Prič. 9, 7. Mat. 7, 6.
 10. Ne pomiči stare međe, i ne stupaj na njivu siročadi.
 11. Jer je jak osvetnik njihov; braniće stvar njihovu od tebe. Jov 31, 21. Jer. 50, 34.
 12. Obrati k nauci srce svoje i uši svoje k riječima mudrijem.
 13. Ne ukraćuj kara djetetu; kad ga biješ prutom, neće umrijeti.
 14. Ti ga bij prutom, i dušu ćeš mu izbaviti iz pakla. 1.Kor. 5, 5.
 15. Sine moj, ako bude mudro srce tvoje, veseliće se srce moje u meni;
 16. I igraće bubrezi moji kad usne tvoje stanu govoriti što je pravo.
 17. Srce tvoje neka ne zavidi grješnicima, nego budi u strahu Gospodnjem vazda.
 18. Jer ima plata, i nadanje tvoje neće se zatrti. Luka 16, 25.
 19. Slušaj, sine moj, i budi mudar i upravi putem srce svoje.
 20. Ne budi među pijanicama ni među izjelicama. Isa. 5, 22. Mat. 24, 49. Luka 21, 34. Rim. 13, 13. Ef. 5, 18.
 21. Jer pijanica i izjelica osiromašiće, i spavač hodiće u ritama.
 22. Slušaj oca svojega koji te je rodio, i ne preziri matere svoje kad ostari. Ef. 6, 1.
 23. Kupuj istinu i ne prodaji je; kupuj mudrost, znanje i razum. Mat. 13, 44.
 24. Veoma se raduje otac pravednikov, i roditelj mudroga veseli se s njega.
 25. Neka se dakle veseli otac tvoj i mati tvoja, i neka se raduje roditeljka tvoja.
 26. Sine moj, daj mi srce svoje, i oči tvoje neka paze na moje pute.
 27. Jer je kurva duboka jama, a tijesan studenac tuđa žena.
 28. Ona i zasjeda kao lupež i umnožava zločince među ljudima. Prič. 7, 12.
 29. Kome: jaoh? kome: kuku? kome svađa? kome vika? kome rane ni za što? kome crven u očima? 1.Car. 20, 16. Prič. 20, 1. Isa. 5, 11. Naum 1, 10. Mat. 24, 49. Ef. 5, 18.
 30. Koji sjede kod vina, koji idu te traže rastvorena vina.
 31. Ne gledaj na vino kad se rumeni, kad u čaši pokazuje lice svoje i upravo iskače.
 32. Na pošljedak će kao zmija ujesti i kao aspida upeći.
 33. Oči će tvoje gledati na tuđe žene, i srce će tvoje govoriti opačine.
 34. I bićeš kao onaj koji leži usred mora i kao onaj koji spava navrh jedra.
 35. Reći ćeš: izbiše me, ali me ne zabolje; tukoše me, ali ne osjetih; kad se probudim, ići ću opet da tražim to. 5.Moj. 29, 19. Prič. 27, 22. Isa. 56, 12. Jer. 5, 3. 2.Pet. 2, 22.