BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Mojsijeva - 7. glava

 1. I Gospod reče Mojsiju: evo, postavio sam te da si Bog Faraonu; a Aron brat tvoj biće prorok tvoj. 2.Moj. 4, 16. Jer. 1, 10.
 2. Govorićeš sve što ti zapovjedim; Aron pak brat tvoj govoriće Faraonu da pusti sinove Izrailjeve iz zemlje svoje.
 3. A ja ću učiniti da otvrdne srce Faraonu, te ću umnožiti znake svoje i čudesa svoja u zemlji Misirskoj. 2.Moj. 4, 7. 2.Moj. 11, 9.
 4. I neće vas ipak poslušati Faraon; a ja ću metnuti ruku svoju na Misir, i izvešću vojsku svoju, narod svoj, sinove Izrailjeve iz zemlje Misirske sudovima velikim. 2.Moj. 6, 6. 2.Moj. 6, 26. 2.Moj. 10, 1. 2.Moj. 11, 9. 2.Moj. 12, 41.
 5. I poznaće Misirci da sam ja Gospod, kad dignem ruku svoju na Misir, i izvedem sinove Izrailjeve između njih. 2.Moj. 3, 20. 2.Moj. 8, 22. 2.Moj. 10, 7. 2.Moj. 14, 4. 2.Moj. 14, 18. Psal. 9, 16. Psal. 59, 13. Psal. 83, 18.
 6. I učini Mojsije i Aron, kako im zapovjedi Gospod, tako učiniše.
 7. A Mojsiju bijaše osamdeset godina, a Aronu osamdeset i tri godine, kad govorahu s Faraonom. 5.Moj. 29, 5. 5.Moj. 31, 2. 5.Moj. 34, 7. Dela. 7, 23.
 8. I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
 9. Kad vam kaže Faraon i reče: učinite kako čudo, onda reci Aronu: uzmi štap svoj, i baci ga pred Faraona; te će se prometnuti u zmiju. Isa. 7, 11. Jovan 2, 18. Jovan 4, 2. Jovan 4, 17. Jovan 6, 30.
 10. I izađoše Mojsije i Aron pred Faraona, i učiniše kako zapovjedi Gospod; i baci Aron štap svoj pred Faraona i pred sluge njegove, i prometnu se u zmiju. 2.Moj. 4, 3.
 11. A Faraon dozva mudarce i vračare; te i vračari Misirski učiniše tako svojim vračanjem.1.Moj. 41, 8. 2.Moj. 7, 22. 2.Moj. 8, 7. 2.Moj. 8, 18. Jov 12, 16. Prič. 12, 5. Isa. 19, 13. Dan. 2, 2. Sof. 1, 8. 2.Kor. 11, 13. 2.Sol. 2, 9. 2.Tim. 3, 8. 2.Tim. 3, 13. 2.Pet. 2, 13. Otkr. 12, 9. Otkr. 13, 14.
 12. I baciše svaki svoj štap, i prometnuše se štapovi u zmije; ali štap Aronov proždrije njihove štapove.
 13. I otvrdnu srce Faraonovo, i ne posluša ih, kao što bješe kazao Gospod. 2.Moj. 4, 21.
 14. I reče Gospod Mojsiju: oteža srce Faraonovo; neće da pusti naroda. 2.Moj. 8, 15. 2.Moj. 10, 1. 2.Moj. 10, 20.
 15. Idi ujutru k Faraonu. Gle, on će izaći na vodu, pa stani prema njemu na obali, a štap koji se bio prometnuo u zmiju uzmi u ruku. 2.Moj. 2, 5. 2.Moj. 4, 2.
 16. I reci mu: Gospod Bog Jevrejski posla me k tebi da ti kažem: pusti narod moj da mi posluži u pustinji. Ali ti eto još ne posluša. 2.Moj. 3, 12. 2.Moj. 3, 18. 2.Moj. 5, 1. 2.Moj. 5, 3.
 17. Zato Gospod ovako veli: ovako ćeš poznati da sam ja Gospod: evo, udariću štapom što mi je u ruci po vodi što je u rijeci, i prometnuće se u krv. 2.Moj. 4, 9. Psal. 9, 16. Jezek. 21, 4. Jezek. 25, 17. Jezek. 32, 6. Jezek. 34, 30. Joil 3, 17. Otkr. 16, 3. Otkr. 16, 4. Otkr. 16, 6.
 18. I ribe u rijeci pomrijeće, i rijeka će se usmrdjeti, i Misirci će se uzmučiti tražeći vode da piju iz rijeke. 2.Moj. 7, 24. Isa. 19, 6.
 19. I Gospod reče Mojsiju: reci Aronu: uzmi štap svoj, i pruži ruku svoju na vode Misirske, na potoke, na rijeke i na jezera njihova i na sva zborišta voda njihovijeh; i prometnuće se u krv, i biće krv po svoj zemlji Misirskoj, i po sudima drvenijem i kamenijem. 2.Moj. 4, 9. 2.Moj. 8, 5. 2.Moj. 9, 22. 2.Moj. 10, 12. 2.Moj. 10, 21. 2.Moj. 14, 21. 2.Moj. 14, 26. 2.Car. 4, 29. Otkr. 11, 6.
 20. I učiniše Mojsije i Aron kako im zapovjedi Gospod; i podigav Aron štap svoj udari po vodi koja bješe u rijeci pred Faraonom i slugama njegovijem. I sva voda što bješe u rijeci prometnu se u krv. 2.Moj. 17, 5. Psal. 78, 44. Psal. 105, 29.
 21. I pomriješe ribe što bijahu u rijeci, i usmrdje se rijeka tako da ne mogahu Misirci piti vode iz rijeke, i bješe krv po svoj zemlji Misirskoj.
 22. Ali i vračari Misirski učiniše tako svojim vračanjem; i srce Faraonu otvrdnu, te ih ne posluša, kao što bješe kazao Gospod.
 23. I okrenuv se Faraon otide kući svojoj, i ne mari ni za to. Prič. 29, 1.
 24. A Misirci svi kopaše oko rijeke tražeći vode da piju; jer ne mogahu piti vode iz rijeke.
 25. I navrši se sedam dana kako rijeku udari Gospod.