BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Mojsijeva - 6. glava

 1. A Gospod reče Mojsiju: sad ćeš vidjeti šta ću učiniti Faraonu; jer pod rukom krjepkom pustiće ih, i istjeraće ih iz zemlje svoje pod rukom krjepkom. 2.Moj. 11, 1. 2.Moj. 12, 31. 2.Moj. 12, 39.
 2. Još govori Bog Mojsiju i reče mu: ja sam Gospod. 2.Moj. 6, 29.
 3. I javio sam se Avramu, Isaku i Jakovu imenom Bog svemogući, a imenom svojim Gospod ne bih im poznat. 1.Moj. 17, 1. 1.Moj. 35, 11. 1.Moj. 48, 3. 2.Moj. 3, 14. Psal. 68, 4. Jovan 8, 58. Otkr. 1, 4.
 4. I učinih zavjet svoj s njima da ću im dati zemlju Hanansku, zemlju u kojoj bijahu došljaci, u kojoj življahu kao stranci. 1.Moj. 15, 18. 1.Moj. 17, 4. 1.Moj. 17, 7.
 5. I čuh uzdisanje sinova Izrailjevijeh, koje Misirci drže u ropstvu, i opomenuh se zavjeta svojega. 2.Moj. 2, 24.
 6. Zato kaži sinovima Izrailjevijem: ja sam Gospod, i izvešću vas ispod bremena Misirskih, i oprostiću vas ropstva njihova, i izbaviću vas mišicom podignutom i sudovima velikim. 2.Moj. 3, 17. 2.Moj. 7, 4. 2.Moj. 15, 13. 5.Moj. 7, 8. 5.Moj. 26, 8. 1.Dnev. 17, 21. Nem. 1, 10. Psal. 81, 6. Psal. 136, 11.
 7. I uzeću vas da mi budete narod, i ja ću vam biti Bog, te ćete poznati da sam ja Gospod Bog vaš, koji vas izvodim ispod bremena Misirskih. 1.Moj. 17, 7. 2.Moj. 29, 45. 3.Moj. 18, 2. 5.Moj. 7, 6. 5.Moj. 29, 13. 2.Sam. 7, 24. Psal. 81, 6. Otkr. 21, 7.
 8. Pak ću vas odvesti u svoju zemlju, za koju podigoh ruku svoju zaklinjući se da ću je dati Avramu, Isaku i Jakovu; i daću vam je u našljedstvo, ja Gospod. 1.Moj. 15, 18. 1.Moj. 26, 3.
 9. I Mojsije kaza tako sinovima Izrailjevijem; ali ne poslušaše Mojsija od slabosti duha svojega i od ljutoga ropstva.
 10. I Gospod reče Mojsiju govoreći:
 11. Idi, kaži Faraonu caru Misirskom neka pusti sinove Izrailjeve iz zemlje svoje.
 12. A Mojsije progovori pred Gospodom i reče: eto, sinovi Izrailjevi ne poslušaše me, a kako će me poslušati Faraon, kad sam neobrezanijeh usana? Jer. 1, 6.
 13. Ali Gospod govori Mojsiju i Aronu, i zapovjedi im da idu k sinovima Izrailjevijem i k Faraonu, da izvedu sinove Izrailjeve iz zemlje Misirske.
 14. Ovo su poglavice u domovima otaca svojih: sinovi Ruvima prvenca Izrailjeva: Enoh i Faluj, Asron i Harmija; to su porodice Ruvimove. 1.Moj. 46, 9. 1.Dnev. 5, 3.
 15. A sinovi Simeunovi: Jemuilo i Jamin i Aod i Ahin i Sar i Saul, sin neke Hananejke; to su porodice Simeunove. 1.Moj. 46, 10. 1.Dnev. 4, 24.
 16. A ovo su imena sinova Levijevih po porodicama njihovijem: Girson i Kat i Merarije; a Levije poživje sto i trideset i sedam godina. 1.Moj. 46, 11. 4.Moj. 3, 17. 1.Dnev. 6, 1.
 17. A ovo su sinovi Girsonovi: Lovenije i Semej po porodicama svojim.
 18. A sinovi Katovi: Amram i Isar i Hevron i Ozilo; a Kat poživje sto i trideset i tri godine. 4.Moj. 26, 57. 1.Dnev. 15, 9.
 19. A sinovi Merarijevi: Molija i Musija. To su porodice Levijeve po lozama svojim.
 20. A Amram se oženi Johavedom bratučedom svojom, i ona mu rodi Arona i Mojsija. A poživje Amram sto i trideset i sedam godina. 2.Moj. 2, 1. 4.Moj. 26, 59.
 21. A sinovi Isarovi bjehu: Korej i Nafek i Zehrija. 4.Moj. 16, 1. 1.Dnev. 6, 37.
 22. A sinovi Ozilovi: Misailo i Elisafan i Segrija. 3.Moj. 10, 4. 4.Moj. 3, 30.
 23. A Aron se oženi Jelisavetom kćerju Aminadavovom, sestrom Nasonovom; i ona mu rodi Nadava i Avijuda i Eleazara i Itamara. 3.Moj. 10, 1. 4.Moj. 3, 2. 4.Moj. 26, 60. Ruta 4, 19. 1.Dnev. 6, 3. 1.Dnev. 24, 1.
 24. A sinovi Korejevi bjehu: Asir i Elkana i Avijasar. To su porodice Korejeve. 4.Moj. 26, 11.
 25. I Eleazar sin Aronov oženi se jednom od kćeri Futilovijeh, i ona mu rodi Finesa. To su poglavice između otaca Levitskih po svojim porodicama. 4.Moj. 25, 7. 4.Moj. 25, 11.
 26. To je Aron i Mojsije, kojima reče Gospod: izvedite sinove Izrailjeve iz zemlje Misirske u četama njihovijem. 2.Moj. 7, 4. 2.Moj. 12, 17. 2.Moj. 12, 51. 4.Moj. 33, 1.
 27. To su koji govoriše Faraonu caru Misirskom da izvedu sinove Izrailjeve iz Misira; to je Mojsije i to je Aron. 2.Moj. 32, 7. 2.Moj. 33, 1. Psal. 77, 20.
 28. I kad Gospod govoraše Mojsiju u zemlji Misirskoj,
 29. Reče Gospod Mojsiju govoreći: ja sam Gospod; kaži Faraonu caru Misirskom sve što sam ti kazao. 2.Moj. 7, 2.
 30. I Mojsije reče pred Gospodom: evo sam neobrezanijeh usana, pa kako će me poslušati Faraon? 2.Moj. 4, 10. Jer. 1, 6.