BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Mojsijeva - 31. glava

 1. I reče Gospod Mojsiju govoreći:
 2. Gle, pozvah po imenu Veseleila sina Urije sina Orova od plemena Judina. 2.Moj. 35, 30. 1.Dnev. 2, 20.
 3. I napunih ga duha svetoga, mudrosti i razuma i znanja i svake vještine, 2.Moj. 35, 31. 1.Car. 7, 14. 2.Dnev. 2, 7. Isa. 28, 26. 1.Kor. 12, 4. 1.Kor. 12, 8.
 4. Da vješto izmišlja kako se što može načiniti od zlata i od srebra i od mjedi,
 5. Da umije rezati kamenje i ukivati, da umije tesati drvo, i svaki posao raditi.
 6. I evo udružih s njim Elijava sina Ahisamahova od plemena Danova, i svakomu vještom čovjeku u srce dadoh vještinu da izrade sve što sam ti zapovjedio.2.Moj. 28, 3. 2.Moj. 35, 34. 2.Moj. 36, 1.
 7. Šator od sastanka, i kovčeg za svjedočanstvo i zaklopac na nj, i sve sprave u šatoru, 2.Moj. 36, 8.
 8. I sto i sprave njegove, i svijetnjak čisti sa svijem spravama njegovijem, i oltar kadioni,
 9. I oltar za žrtvu paljenicu sa svijem spravama njegovijem, i umivaonicu i podnožje njezino,
 10. I haljine službene i svete haljine Aronu svešteniku i haljine sinovima njegovijem, da vrše službu svešteničku,
 11. I ulje pomazanja, i kad mirisni za svetinju. Sve neka načine onako kako sam ti zapovjedio.
 12. I reče Gospod Mojsiju govoreći:
 13. A ti kaži sinovima Izrailjevijem i reci: ali subote moje čuvajte, jer je znak između mene i vas od koljena do koljena, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem.3.Moj. 19, 3. 3.Moj. 26, 2. Jezek. 20, 12. Jezek. 37, 28. Jezek. 44, 24.
 14. Čuvajte dakle subotu, jer vam je sveta; ko bi je oskvrnio, da se pogubi; jer ko bi god radio kakav posao u nju, istrijebiće se ona duša iz naroda svojega.2.Moj. 35, 2. 4.Moj. 15, 35. 5.Moj. 5, 15. Nem. 9, 14. Isa. 56, 6. Isa. 58, 13. Jezek. 20, 12.
 15. Šest dana neka se radi; a sedmi je dan subota, odmor, svet Gospodu; ko bi god radio posao u dan subotni, da se pogubi. 1.Moj. 2, 2. 2.Moj. 16, 23. 2.Moj. 20, 10.
 16. Zato će čuvati sinovi Izrailjevi subotu praznujući subotu od koljena do koljena zavjetom vječnim.
 17. To je znak između mene i sinova Izrailjevih dovijeka; jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se. 1.Moj. 1, 31. 1.Moj. 2, 2. Jezek. 20, 12.
 18. I izgovorivši ovo Mojsiju na gori Sinajskoj, dade mu dvije ploče svjedočanstva, ploče kamene pisane prstom Božijim. 2.Moj. 24, 12. 2.Moj. 25, 16. 2.Moj. 32, 15. 2.Moj. 34, 28. 5.Moj. 4, 13. 5.Moj. 5, 22. 5.Moj. 9, 10. 2.Kor. 3, 3.