BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Mojsijeva - 30. glava

 1. Jošte načini oltar kadioni, od drveta sitima načini ga. 2.Moj. 37, 25. 2.Moj. 40, 5. Jezek. 41, 22. Otkr. 8, 3.
 2. Dužina neka mu bude lakat, i širina lakat, četvorouglast da bude, i dva lakta visok; iz njega neka mu izlaze rogovi. Otkr. 9, 13.
 3. I pokuj ga čistijem zlatom, ozgo sa strana unaokolo, i rogove njegove; i načini mu vijenac zlatan unaokolo.
 4. I načini mu po dva biočuga zlatna ispod vijenca na dva ugla njegova s obje strane, i kroz njih ćeš provući poluge da se može nositi.
 5. A poluge načini od drveta sitima, i okuj ih u zlato.
 6. I metni ga pred zavjes koji visi pred kovčegom od svjedočanstva prema zaklopcu koji je nad svjedočanstvom, gdje ću se s tobom sastajati.
 7. I neka kadi na njemu Aron kadom mirisnim; svako jutro neka kadi kad spremi žiške. 4.Moj. 7, 56. 1.Dnev. 23, 13.
 8. I kad zapali Aron žiške uveče, neka kadi; neka bude kad svagdašnji pred Gospodom od koljena do koljena vašega. 2.Moj. 27, 21.
 9. Ne prinosite na njemu kada tuđega niti žrtve paljenice niti prinosa; ni naljeva ne ljevajte na njemu. 3.Moj. 10, 1.
 10. Samo očišćenje neka čini nad rogovima njegovijem Aron jednom u godini; krvlju od žrtve za grijeh u dan očišćenja jednom u godini činiće očišćenja na njemu od koljena do koljena vašega; jer je to svetinja nad svetinjama Gospodu. 3.Moj. 16, 2. 3.Moj. 23, 27.
 11. Jošte reče Gospod Mojsiju govoreći:
 12. Kad staneš brojiti sinove Izrailjeve, između onijeh koji idu u broj svaki neka dade otkup za život svoj Gospodu, kad ih staneš brojiti, da ne bi došlo na njih kako zlo kad ih staneš brojiti.2.Moj. 38, 25. 4.Moj. 1, 2. 4.Moj. 1, 5. 4.Moj. 26, 2. 2.Sam. 24, 2. 2.Sam. 24, 15. 2.Dnev. 24, 6. Jov 33, 24. Jov 36, 18. Psal. 49, 7. Mat. 20, 28. Mar. 10, 45. 1.Tim. 2, 6. 1.Pet. 1, 18.
 13. A neka da svaki koji ide u broj po sikla, po siklu svetom (a taj je sikal dvadeset novčića); po sikla biće prilog Gospodu. 3.Moj. 27, 25. 4.Moj. 3, 47. Jezek. 45, 12. Mat. 17, 24.
 14. Ko god ide u broj, od dvadeset godina i više, neka da prilog Gospodu.Jezek. 45, 16.
 15. Bogati da ne da više a siromah da ne da manje od po sikla, kad daju prilog Gospodu na očišćenje duša vaših. Jov 34, 19. Prič. 22, 2. Dela. 10, 34. Rim. 2, 11. Gal. 2, 6. Ef. 6, 9. Kol. 3, 25. 1.Pet. 1, 17.
 16. I uzevši novce za očišćenje od sinova Izrailjevijeh ostavi ih za potrebu u šatoru od sastanka, i biće sinovima Izrailjevijem spomen pred Gospodom za očišćenje duša vaših. 4.Moj. 16, 40.
 17. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
 18. Načini i umivaonicu od mjedi i podnožje joj od mjedi za umivanje; i metni je između šatora od sastanka i oltara, i nalij u nju vode. 1.Car. 7, 38.
 19. Da iz nje pere Aron i sinovi njegovi ruke svoje i noge svoje. Isa. 52, 11. Jevr. 10, 22.
 20. Kad idu u šator od sastanka, neka se umivaju vodom, da ne izginu, ili kad pristupaju k oltaru da služe i da pale žrtvu ognjenu Gospodu.
 21. Tada neka peru ruke svoje i noge svoje da ne izginu. To neka im bude uredba vječna Aronu i sjemenu njegovu od koljena do koljena. 2.Moj. 28, 43.
 22. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
 23. Uzmi mirisa najboljih: smirne najčistije pet stotina sikala i cimeta mirisavoga pola toliko, dvjesta pedeset, i iđirota takođe dvjesta pedeset, Psal. 45, 8. Pesma 4, 14. Jer. 6, 20. Jezek. 27, 22.
 24. I kasije pet stotina mjerom svetom, i ulja maslinova jedan in. 2.Moj. 29, 40. Psal. 45, 8.
 25. I od toga načini ulje za sveto pomazanje, ulje najbolje vještinom apotekarskom; to da bude ulje svetoga pomazanja. 2.Moj. 30, 32. 4.Moj. 35, 25. Psal. 89, 20. Psal. 133, 2. Prop. 10, 1.
 26. I njim pomaži šator od sastanka i kovčeg od svjedočanstva, 3.Moj. 8, 10. 4.Moj. 7, 1.
 27. I sto i sve sprave njegove, i svijetnjak i sprave njegove, i oltar kadioni,
 28. I oltar na kojem se prinosi žrtva paljenica, i sve sprave njegove, i umivaonicu i podnožje njezino.
 29. Tako ćeš ih osvetiti, te će biti svetinja nad svetinjom, i što ih se god dotakne biće sveto. Mat. 23, 17.
 30. Pomaži i Arona i sinove njegove, i osvetićeš ih da mi budu sveštenici. 3.Moj. 8, 30.
 31. A sinovima Izrailjevijem kaži i reci: ovo neka mi bude ulje svetoga pomazanja od koljena do koljena vašega.
 32. Tijelo čovječije neka se ne maže njim, niti pravite takoga ulja kako je ono; sveto je, neka vam bude sveto.
 33. Ako li bi ko načinio tako ulje ili namazao njim drugoga, istrijebiće se iz naroda svojega. 1.Moj. 17, 14. 3.Moj. 7, 20.
 34. I reče Gospod Mojsiju: uzmi mirisa, stakte, oniha i halvana mirisavoga, i tamjana čistoga, koliko jednoga toliko drugoga. 2.Moj. 25, 6. 2.Moj. 37, 29.
 35. I od toga načini kad, sastavljen vještinom apotekarskom, čist i svet.
 36. I istucavši ga nasitno, metaćeš ga pred svjedočanstvom u šatoru od sastanka, gdje ću se sastajati s tobom; to neka vam bude svetinja nad svetinjama. 2.Moj. 29, 37. 2.Moj. 29, 42. 3.Moj. 2, 3. 3.Moj. 16, 2.
 37. A takvoga kada kakav načiniš nemojte sebi praviti; to neka ti je svetinja za Gospoda.
 38. Ako li bi ko načinio taki da ga miriše, istrijebiće se iz naroda svojega.