BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Mojsijeva - 28. glava

 1. A ti uzmi k sebi Arona brata svojega sa sinovima njegovijem između sinova Izrailjevih da mi budu sveštenici, Aron i Nadav i Avijud i Eleazar i Itamar, sinovi Aronovi. 4.Moj. 16, 1. 4.Moj. 16, 5. 4.Moj. 17, 1. 4.Moj. 18, 7. Psal. 77, 20. Psal. 99, 6. Psal. 106, 16. Psal. 115, 10. Psal. 115, 12. Psal. 118, 3. Jevr. 5, 1. Jevr. 5, 4.
 2. I načini svete haljine Aronu bratu svojemu za čast i diku. 2.Moj. 28, 4. 2.Moj. 29, 5. 2.Moj. 31, 10. 2.Moj. 39, 1. 3.Moj. 8, 7. 3.Moj. 8, 30. 4.Moj. 20, 26. 4.Moj. 20, 28.
 3. I kaži svijem ljudima vještijem, koje sam napunio duha mudrosti, neka načine haljine Aronu, da se posveti da mi bude sveštenik. 2.Moj. 31, 6. 2.Moj. 35, 30. 2.Moj. 35, 31. 2.Moj. 36, 1. 5.Moj. 34, 9. 1.Car. 3, 12. Isa. 11, 2. Isa. 28, 24. Isa. 28, 26. Dela. 6, 3. 1.Kor. 12, 7. Ef. 1, 17.
 4. A ovo su haljine što će načiniti: naprsnik i oplećak i plašt, košulja vezena, kapa i pojas. Te haljine svete neka naprave Aronu bratu tvojemu i sinovima njegovijem, da mi budu sveštenici,
 5. I neka uzmu zlata i porfire i skerleta i crvca i tankoga platna;
 6. I neka načine oplećak od zlata i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, vezen. 2.Moj. 39, 2. 3.Moj. 8, 7.
 7. Dvije poramenice neka budu na njemu, koje će se sastavljati na dva kraja, da se drži zajedno.
 8. A pojas na njemu neka bude naprave iste kao i on, od zlata, od porfire, od skerleta, od crvca i od tankoga platna uzvedenoga.
 9. I uzmi dva kamena oniha, i na njima izreži imena sinova Izrailjevih,
 10. Šest imena njihovijeh na jednom kamenu, a šest imena ostalijeh na drugom kamenu po redu kako se koji rodio.
 11. Vještinom kamenarskom, kojom se režu pečati, izrezaćeš na ta dva kamena imena sinova Izrailjevijeh, i optoči ih zlatom unaokolo.
 12. I metni ta dva kamena na poramenice oplećku, da budu kameni za spomen sinovima Izrailjevijem, i Aron da nosi imena njihova pred Gospodom na oba ramena svoja za spomen. 1.Moj. 9, 12. 1.Moj. 9, 15. 1.Moj. 12, 14. 1.Moj. 13, 9. 1.Moj. 39, 7. 2.Moj. 39, 7. 3.Moj. 24, 7. 4.Moj. 16, 40. 4.Moj. 31, 54. Isu. 4, 7. Psal. 135, 13. Zah. 6, 13. Zah. 6, 14. Mar. 14, 9. Dela. 10, 4. 1.Kor. 11, 24.
 13. I načini kopče od zlata.
 14. I dva lanca od čistoga zlata načini jednaka pletena, i objesi lance pletene o kopče.
 15. I naprsnik sudski načini naprave vezene onake kao oplećak, od zlata, od porfire, od skerleta, od crvca i od tankoga platna uzvedenoga načini ga. 2.Moj. 39, 8. 3.Moj. 8, 8. Isa. 59, 17. Ef. 6, 14. 1.Sol. 5, 7.
 16. Neka bude četvorouglast i dvostruk, u dužinu s pedi i u širinu s pedi.
 17. I udari po njemu drago kamenje, u četiri reda neka bude kamenje. U prvom redu: sardonih, topaz i smaragad;2.Moj. 30, 10. 2.Moj. 39, 10. Mal. 3, 17.
 18. A u drugom redu: karbunkul, safir i dijamanat;
 19. A u trećem redu: ligur i ahat i ametist;
 20. A u četvrtom redu: hrisolit, onih i jaspid; neka budu ukovani u zlato u svom redu.
 21. I tijeh kamena s imenima sinova Izrailjevijeh biće dvanaest po imenima njihovijem, da budu rezani kao pečat, svaki sa svojim imenom, za dvanaest plemena. 4.Moj. 1, 5. 4.Moj. 2, 3. 4.Moj. 10, 14. 4.Moj. 26, 5. Otkr. 7, 4. Otkr. 21, 12.
 22. I na naprsnik metni lance jednake, pletene, od čistoga zlata.
 23. I dvije grivne zlatne načini na naprsnik, i metni dvije grivne na dva kraja naprsniku.
 24. Pa provuci dva lanca zlatna kroz dvije grivne na krajevima naprsniku.
 25. A druga dva kraja od dva lanca zapni za dvije kopče, i metni na poramenice od oplećka sprijed.
 26. I načini druge dvije grivne zlatne, i metni ih na druga dva kraja naprsniku iznutra na strani koja je od oplećka.
 27. I načini još dvije zlatne grivne, i metni ih na poramenice od oplećka ozdo prema sastavcima njegovijem, više pojasa na oplećku.
 28. Tako neka vežu naprsnik grivne njegove za grivne na oplećku vrvcom od porfire, da stoji nad pojasom od oplećka, i da se ne odvaja naprsnik od oplećka.
 29. I neka nosi Aron imena sinova Izrailjevih na naprsniku sudskom na srcu svom kad ulazi u svetinju za spomen pred Gospodom vazda. 2.Moj. 28, 12. Pesma 8, 6. Isa. 49, 15. Jevr. 9, 24.
 30. I metni na naprsnik sudski Urim i Tumim, da bude na srcu Aronu kad ulazi pred Gospoda, i Aron će nositi sud sinova Izrailjevih na srcu svom pred Gospodom vazda. 3.Moj. 8, 8. 4.Moj. 27, 21. 5.Moj. 33, 8. 1.Sam. 28, 6. Jezd. 2, 63. Nem. 7, 65.
 31. I načini plašt pod oplećak sav od porfire. 2.Moj. 39, 22. 2.Moj. 39, 23. 3.Moj. 8, 7. 2.Sam. 6, 14. Os. 3, 4.
 32. I ozgo neka bude prorez u srijedi, i neka bude optočen prorez svuda unaokolo trakom tkanijem, kao prorez u oklopa, da se ne razdre.
 33. A po skutu mu načini šipke od porfire i od skerleta i od crvca svuda unaokolo, i među njima zlatna zvonca svuda unaokolo:
 34. Zvonce zlatno pa šipak, zvonce zlatno pa šipak po skutu od plašta svuda unaokolo.
 35. I to će biti na Aronu kad služi, da se čuje glas kad ulazi u svetinju pred Gospoda i kad izlazi, da ne pogine.
 36. I načini ploču od čistoga zlata, i na njoj izreži kao na pečatu: svetinja Gospodu. 2.Moj. 39, 30. 3.Moj. 8, 9. 3.Moj. 21, 12. 1.Dnev. 16, 29. Psal. 29, 2. Psal. 93, 5. Zah. 14, 20. Jevr. 4, 15. Jevr. 7, 26. Jevr. 12, 14.
 37. I veži je vrvcom od porfire za kapu, sprijed na kapi da stoji.
 38. I biće na čelu Aronovu, da nosi Aron grijehe svetijeh prinosa koje prinesu sinovi Izrailjevi u svijem darovima svojih svetijeh prinosa; biće na čelu njegovu vazda, da bi bili mili Gospodu. 3.Moj. 1, 4. 3.Moj. 10, 17. 3.Moj. 22, 9. 3.Moj. 22, 27. 3.Moj. 23, 11. 4.Moj. 18, 1. Isa. 53, 11. Isa. 56, 7. Jezek. 4, 4. Jovan 1, 29. Jevr. 9, 28. 1.Pet. 2, 24.
 39. I načini košulju od tankoga platna izmetanoga, i načini kapu od tankoga platna, a pojas načini vezen.
 40. I sinovima Aronovijem načini košulje, i načini im pojase, i kapice im načini za čast i diku. 2.Moj. 39, 27. Jezek. 44, 17.
 41. Pa to obuci Aronu bratu svojemu i sinovima njegovijem, i pomaži ih i napuni im ruke i posveti ih da mi budu sveštenici. 2.Moj. 29, 7. 2.Moj. 30, 30. 3.Moj. 10, 7.
 42. I načini im gaće lanene, da se pokrije golo tijelo; od bedara do dno stegna da budu. 3.Moj. 6, 10. Jezek. 44, 16. Jezek. 44, 18.
 43. I to neka je na Aronu i na sinovima njegovijem kad ulaze u šator od sastanka ili kad pristupaju k oltaru da služe u svetinji, da ne bi noseći grijehe poginuli. Ovo će biti uredba vječna njemu i sjemenu njegovu nakon njega. 2.Moj. 20, 26. 3.Moj. 17, 7. 3.Moj. 20, 19. 3.Moj. 22, 9. 4.Moj. 18, 22.