BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Mojsijeva - 27. glava

 1. I načini oltar od drveta sitima, pet lakata u dužinu i pet lakata u širinu, četvorouglast da bude oltar, tri lakta visok. 2.Moj. 38, 1. Jezek. 43, 13.
 2. I na četiri ugla načini mu rogove, iz njega da izlaze rogovi, i okovaćeš ga u mjed. 4.Moj. 16, 38. 1.Car. 1, 50. 1.Car. 2, 28. Psal. 118, 27. Jezek. 43, 15.
 3. I načinićeš mu lonce za pepeo i lopatice i kotliće i viljuške i mašice; sve mu posuđe načini od mjedi. 1.Sam. 2, 13. 1.Car. 7, 45.
 4. I načini mu rešetku od mjedi kao mrežu, i načini u rešetke četiri biočuga od mjedi na četiri ugla njezina.
 5. I metni je ispod oltara unaokolo, da bude rešetka do sredine oltara.
 6. Načini i poluge oltaru, poluge od drveta sitima, i okuj ih u mjed.
 7. I poluge da se provuku kroz biočuge, da budu poluge s dvije strane oltaru, kad se nosi. 4.Moj. 4, 15. Isa. 52, 11.
 8. Načinićeš ga od dasaka da bude iznutra šupalj; kao što ti je pokazano na gori tako neka načine. 2.Moj. 25, 40. 2.Moj. 26, 30. Dela. 7, 44. Jevr. 8, 5.
 9. I načinićeš trijem šatoru na južnoj strani; zavjesi trijemu da budu od tankoga platna uzvedenoga, sto lakata u dužinu na jednoj strani. 2.Moj. 38, 9. 2.Moj. 40, 33. 4.Moj. 3, 25. Psal. 100, 4.
 10. I dvadeset stupova i pod njih dvadeset stopica od mjedi, a kuke na stupovima i pasovi njihovi od srebra.
 11. Tako i sa zapadne strane da budu zavjesi sto lakata dugi, i dvadeset stupova i dvadeset stopica od mjedi, na stupovima kuke i njihovi pasovi od srebra.
 12. A širina će trijemu imati sa zapadne strane zavjese od pedeset lakata, deset stupova za njih i deset stopica pod njih.
 13. A na prednjoj strani prema istoku biće trijem širok pedeset lakata.
 14. Od petnaest lakata neka budu zavjesi na jednoj strani, i za njih tri stupa i tri stopice pod njih;
 15. Na drugoj strani zavjesi od petnaest lakata, i tri stupa za njih i tri stopice pod njih.
 16. A nad vratima od trijema zavjes od dvadeset lakata od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, vezen, i četiri stupa za nj, i pod njih četiri stopice.
 17. Svi stupovi u trijemu unaokolo da budu opasani srebrom, i kuke da su im srebrne a stopice od mjedi.
 18. U dužinu će trijem imati sto lakata, u širinu pedeset svuda, a u visinu pet lakata, da bude od tankoga platna uzvedenoga, a stopice od mjedi.
 19. Sve posuđe u šatoru za svaku službu, i sve kolje u njemu i sve kolje u trijemu da bude od mjedi. 2.Moj. 38, 20.
 20. I ti zapovjedi sinovima Izrailjevim da ti donesu ulja maslinova čistoga cijeđenoga za vidjelo, da bi žišci gorjeli svagda. 3.Moj. 24, 2. 1.Sam. 3, 3.
 21. U šatoru od sastanka pred zavjesom, koji će zaklanjati svjedočanstvo, neka ih Aron i sinovi njegovi spremaju da gore od večera do jutra pred Gospodom. To neka je uredba vječna koljenima njihovijem među sinovima Izrailjevim. 2.Moj. 16, 34. 2.Moj. 26, 31. 2.Moj. 28, 43. 2.Moj. 29, 9. 2.Moj. 29, 28. 2.Moj. 30, 8. 3.Moj. 3, 17. 3.Moj. 16, 34. 3.Moj. 24, 9. 4.Moj. 18, 23. 4.Moj. 19, 21. 1.Sam. 3, 3. 1.Sam. 30, 25. 2.Dnev. 13, 11.