BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Mojsijeva - 26. glava

 1. A šator ćeš načiniti od deset zavjesa od tankoga platna uzvedenoga i od porfire i od skerleta i od crvca; i po njima da budu vezeni heruvimi. 2.Moj. 25, 9. 2.Moj. 29, 42. 2.Moj. 31, 7. 2.Moj. 33, 7. 2.Moj. 36, 8. 2.Moj. 39, 32. 2.Moj. 39, 43. 2.Moj. 40, 2. 2.Moj. 40, 17. 4.Moj. 4, 25. Dela. 7, 44. 1.Kor. 12, 28. Jevr. 8, 2. Jevr. 8, 5. Jevr. 9, 2. Jevr. 9, 11. Otkr. 21, 3.
 2. Jedan zavjes neka bude dvadeset i osam lakata dug i četiri lakta širok; svi zavjesi da budu jedne mjere.
 3. Pet zavjesa neka se sastavljaju jedan s drugim, i pet drugih zavjesa neka se sastavljaju jedan s drugim. 1.Kor. 12, 4. 1.Kor. 12, 12.
 4. I načini petlje od porfire po kraju jednoga zavjesa, gdje će se krajevi sastavljati, i tako načini po kraju drugoga zavjesa, gdje će se krajevi sastavljati. Ef. 4, 13. Kol. 2, 2. Kol. 2, 19.
 5. Pedeset petalja načini na jednom zavjesu, a pedeset petalja načini na kraju drugoga zavjesa, gdje će se sastavljati s drugim, a petlje da budu jedna prema drugoj. 2.Moj. 36, 12.
 6. I načini pedeset kuka od zlata, da zapneš zavjese jedan za drugi kukama, i tako će biti šator jedan.
 7. I načini zavjese od kostrijeti za naslon nad šatorom; jedanaest takih zavjesa načini. 2.Moj. 36, 14.
 8. Zavjes jedan neka bude trideset lakata dug, a širok četiri lakta; tijeh jedanaest zavjesa da su jedne mjere.
 9. I sastavi pet zavjesa zajedno, a šest ostalijeh zajedno, na dvoje ćeš previti šesti zavjes s prednje strane naslonu.
 10. I načini pedeset petalja na stražnjem kraju prvoga zavjesa, gdje će se sastavljati, a pedeset petalja na kraju drugoga zavjesa, gdje će se sastavljati.
 11. I načini kuka mjedenijeh pedeset, i zapni kuke na petlje, i sastavi naslon, da bude jedno.
 12. A što je više u zavjesa na naslonu, polovina zavjesa što pretječe, neka visi na stražnjoj strani šatoru.
 13. I lakat s jedne strane a lakat s druge strane što ima više u dužinu u zavjesa na naslonu, neka visi šatoru sa strane i tamo i amo, da ga zaklanja.
 14. I načini pokrivač naslonu od koža ovnujskih crvenih obojenih, i svrh njega pokrivač od koža jazavčjih. 2.Moj. 36, 19. 4.Moj. 24, 5.
 15. I načini za šator daske od drveta sitima, koje će stajati pravo. 4.Moj. 4, 31.
 16. Deset lakata neka bude svaka daska duga a podrug lakta široka.
 17. Dva čepa neka budu na dasci, jedan prema drugome najednako; tako načini na svakoj dasci za šator.
 18. Tako načini daske za šator, dvadeset dasaka na južnoj strani.
 19. A pod dvadeset dasaka načini četrdeset stopica od srebra: dvije stopice pod jednu dasku za dva čepa njezina, i dvije stopice pod drugu dasku za dva čepa njezina. 2.Moj. 38, 27.
 20. A na drugoj strani šatora prema sjeveru dvadeset dasaka.
 21. Sa četrdeset stopica srebrnijeh, dvije stopice pod jednu dasku i dvije stopice pod drugu dasku.
 22. A na zapadnoj strani šatora načini šest dasaka,
 23. I dvije daske na dva ugla od šatora.
 24. I one neka se sastavljaju ozdo i neka se sastavljaju ozgo biočugom; tako neka bude u obje koje će biti na oba ugla.
 25. Tako će biti osam dasaka sa stopicama srebrnijem, sa šesnaest stopica, dvije stopice pod jednu dasku a dvije stopice pod drugu dasku.
 26. I načini prijevornice od drveta sitima, pet za daske na jednoj strani šatora, 2.Moj. 36, 31. 4.Moj. 3, 36. Rim. 15, 1. 1.Kor. 9, 19. 2.Kor. 13, 11. Gal. 6, 2.
 27. I pet prijevornica za daske na drugoj strani šatora, i pet prijevornica za daske na zapadnoj strani šatora do oba ugla.
 28. A srednja prijevornica da ide preko srijede dasaka od jednoga kraja do drugoga.
 29. A daske okuj zlatom, i biočuge im načini od zlata, da se kroz njih provuku prijevornice, a i prijevornice okuj zlatom.
 30. Tako ćeš podignuti šator po slici koja ti je pokazana na gori. 2.Moj. 25, 9. 2.Moj. 25, 40. 2.Moj. 27, 8. Dela. 7, 44. Jevr. 8, 5.
 31. I načini zavjes od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, i po njemu neka budu vezeni heruvimi. 3.Moj. 16, 2. Mat. 27, 51. Mar. 15, 38. Luka 23, 45. Jevr. 9, 3.
 32. I objesi ga o četiri stupa od drveta sitima, okovana zlatom, sa kukama zlatnim, na četiri stopice srebrne. 4.Moj. 3, 31.
 33. I objesi zavjes o kuke, i unesi za zavjes kovčeg od svjedočanstva, da vam zavjes rastavlja svetinju od svetinje nad svetinjama. 2.Moj. 25, 16. 2.Moj. 37, 1. 2.Moj. 40, 21. 3.Moj. 16, 2. 4.Moj. 3, 31. Isu. 4, 11. 1.Sam. 4, 6. 1.Sam. 6, 19. 1.Car. 8, 6. 1.Dnev. 15, 1. 2.Dnev. 3, 14. Psal. 132, 8. Mat. 24, 15. Jevr. 9, 2. Jevr. 9, 4. Otkr. 11, 19.
 34. I metni zaklopac na kovčeg od svjedočanstva u svetinji nad svetinjama. 2.Moj. 25, 21. 2.Moj. 40, 20. 3.Moj. 16, 2. Jevr. 9, 5.
 35. I namjesti sto pred zavjes a svijetnjak prema stolu na južnoj strani šatora, da sto stoji na sjevernoj strani. 2.Moj. 40, 22. 2.Moj. 40, 24. Jevr. 9, 2.
 36. I na vrata naslonu načinićeš zavjes od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, vezen; 2.Moj. 36, 37. 4.Moj. 3, 25.
 37. I za taj zavjes načinićeš pet stupova od drveta sitima, koje ćeš okovati zlatom, sa kukama zlatnijem, i salićeš za njih pet stopica od mjedi.