BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Mojsijeva - 25. glava

 1. I Gospod reče Mojsiju govoreći:
 2. Reci sinovima Izrailjevim da mi skupe prilog: od svakoga koji drage volje da uzmite prilog meni. 1.Dnev. 29, 3. 2.Kor. 9, 7.
 3. A ovo je prilog što ćete uzimati od njih, zlato i srebro i mjed, 2.Car. 22, 4.
 4. I porfiru i skerlet i crvac i tanko platno i kostrijet,
 5. I kože ovnujske crvene obojene, i kože jazavčje, i drvo sitim,
 6. Ulje za vidjelo, mirise za ulje pomazanja i za mirisavi kad,
 7. Kamenje onihovo i kamenje za ukivanje na oplećak i naprsnik. 2.Moj. 28, 15.
 8. I neka mi načine svetinju, da među njima nastavam; 3.Moj. 4, 6. Jevr. 3, 6. Otkr. 21, 3.
 9. Kao što ću ti pokazati sliku od šatora i sliku od svijeh stvari njegovijeh, tako da načinite.
 10. Neka načine kovčeg od drveta sitima, u dužinu od dva lakta i po, a u širinu od podrug lakta, i u visinu od podrug lakta. 2.Moj. 37, 1. 5.Moj. 10, 3. Jevr. 9, 4.
 11. I pokuj ga čistim zlatom, iznutra i spolja pokuj ga; i ozgo mu načini zlatan vijenac unaokolo.
 12. I salij mu četiri biočuga od zlata, i metni mu ih na četiri ugla, da mu s jedne strane budu dva biočuga i s druge strane dva biočuga.
 13. I načini poluge od drveta sitima, i okuj ih u zlato. 4.Moj. 4, 6.
 14. I provuci poluge kroz biočuge s obje strane kovčegu, da se o njima nosi kovčeg;
 15. U biočuzima na kovčegu neka stoje poluge, da se ne vade iz njih. 1.Car. 8, 8.
 16. Pa u kovčeg metni svjedočanstvo, koje ću ti dati. 2.Moj. 16, 34. 2.Moj. 31, 18. 2.Moj. 40, 20. 4.Moj. 17, 10. 5.Moj. 10, 2. 5.Moj. 31, 26. 1.Car. 8, 9. 2.Car. 11, 12.
 17. I načini zaklopac od čistoga zlata, u dužinu od dva lakta i po, a u širinu od podrug lakta. 2.Moj. 37, 6. Rim. 3, 25. Jevr. 9, 5.
 18. I načini dva heruvima zlatna, jednostavne ih načini, na dva kraja zaklopcu.
 19. I načini heruvima jednoga na jednom kraju a drugoga heruvima na drugom kraju; na zaklopcu načinite dva heruvima na oba kraja.
 20. I neka heruvimi rašire krila u vis da zaklanjaju krilima zaklopac, i neka budu licem okrenuti jedan drugom, prema zaklopcu neka su okrenuta lica heruvimima. 1.Car. 8, 7. 1.Dnev. 28, 18.
 21. I metnućeš zaklopac ozgo na kovčeg, a u kovčeg ćeš metnuti svjedočanstvo, koje ću ti dati. 2.Moj. 26, 34. 2.Moj. 40, 20. 5.Moj. 10, 2. 1.Car. 8, 9. 2.Dnev. 5, 10.
 22. I tu ću se sastajati s tobom i govoriću ti ozgo sa zaklopca između dva heruvima, koji će biti na kovčegu od svjedočanstva, sve što ću ti zapovijedati za sinove Izrailjeve. 2.Moj. 29, 42. 4.Moj. 7, 89. 4.Moj. 17, 4. 1.Sam. 4, 4. 2.Sam. 6, 2. 2.Car. 19, 15. Psal. 80, 1. Psal. 90, 1. Isa. 37, 16.
 23. Načini i sto od drveta sitima, u dužinu od dva lakta, a u širinu od jednog lakta, a u visinu od podrug lakta. 2.Moj. 37, 10. 1.Car. 7, 48. 2.Dnev. 4, 8. Jevr. 9, 2.
 24. I pokuj ga čistijem zlatom, i načini mu vijenac zlatan unaokolo.
 25. I načini mu oplatu unaokolo s podlanice, i načini zlatan vijenac oko oplate.
 26. I načini mu četiri biočuga od zlata, i metni mu te biočuge na četiri ugla koji će mu biti kod četiri noge.
 27. Pod oplatom neka budu biočuzi, da u njima stoje poluge da se nosi sto.
 28. A poluge načini od drveta sitima, i okuj ih zlatom da se o njima nosi sto.
 29. I načini mu zdjele i čaše i vijedra i kutliće, kojima će se preljevati, a načinićeš ih od čistoga zlata. 2.Moj. 37, 16. 4.Moj. 4, 7.
 30. I metaćeš na sto hljebove, da su postavljeni svagda preda mnom. 3.Moj. 24, 5.
 31. I načini svijetnjak od čistoga zlata, jednostavan neka bude svijetnjak; stup i grane i čašice, jabuke i cvjetovi neka budu u njega.2.Moj. 37, 17. 1.Car. 7, 49. Zah. 4, 2. Jevr. 9, 2. Otkr. 1, 12. Otkr. 4, 5.
 32. A šest grana neka mu izlazi sa strana, tri grane s jedne strane svijetnjaka a tri grane s druge strane svijetnjaka. 2.Moj. 37, 18. 4.Moj. 8, 4.
 33. Tri čašice kao badem neka budu na jednoj grani i jabuka i cvijet, i tri čašice kao badem i jabuka i cvijet na drugoj grani; tako neka bude na šest grana što izlaze iz svijetnjaka.
 34. I na samom svijetnjaku neka budu četiri čašice kao badem i jabuke i cvjetovi.
 35. Jedna jabuka pod dvije grane što izlaze iz njega, i jedna jabuka pod druge dvije grane što izlaze iz njega, i jedna jabuka pod druge dvije grane što izlaze iz njega; tako će biti pod šest grana što će izlaziti iz svijetnjaka;
 36. Jabuke i grane njihove iz njega neka izlaze; sve jednostavno od čistoga zlata.
 37. I načinićeš mu sedam žižaka, i palićeš ih da svijetle sa svake strane; 2.Moj. 27, 21. 2.Moj. 30, 8. 2.Moj. 40, 25. 3.Moj. 24, 3. 4.Moj. 8, 2. 2.Dnev. 13, 11. Otkr. 1, 12.
 38. I usekači i spremice za gar neka budu od čistoga zlata.
 39. Od talanta čistoga zlata neka bude načinjen sa svijem tijem spravama.
 40. I gledaj, te načini sve ovo po slici koja ti je pokazana na gori. 2.Moj. 26, 30. 4.Moj. 8, 4. 1.Dnev. 28, 11. 1.Dnev. 28, 19. Dela. 7, 44. Jevr. 8, 5.