BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Mojsijeva - 24. glava

 1. I reče Mojsiju: izađi gore ka Gospodu ti i Aron i Nadav i Avijud i sedamdeset starješina Izrailjevih, i poklonite se izdaleka. 2.Moj. 19, 24. 2.Moj. 28, 1. 3.Moj. 10, 1. 4.Moj. 11, 16. Jezek. 8, 11.
 2. I Mojsije sam neka pristupi ka Gospodu, a oni neka ne pristupe; i narod neka ne ide na gore s njim.
 3. I dođe Mojsije, i kaza narodu sve riječi Gospodnje i sve zakone. I odgovori narod jednijem glasom i rekoše: činićemo sve što je rekao Gospod. 4.Moj. 30, 1.
 4. I napisa Mojsije sve riječi Gospodnje, i ustavši rano načini oltar pod gorom i dvanaest stupova za dvanaest plemena Izrailjevih. 1.Moj. 28, 18. 1.Moj. 31, 45. 5.Moj. 31, 9.
 5. I posla mladiće između sinova Izrailjevih, koji prinesoše žrtve paljenice i prinesoše teoce na žrtve zahvalne Gospodu.
 6. I uzevši Mojsije polovinu krvi, metnu u zdjele, a polovinu krvi izli na oltar. Jevr. 9, 18. Jevr. 9, 19.
 7. I uze knjigu zavjetnu i pročita narodu. A oni rekoše: što je god rekao Gospod činićemo i slušaćemo. Jevr. 9, 19.
 8. A Mojsije uze krv, i pokropi njom narod, i reče: evo krv zavjeta, koji učini Gospod s vama za sve riječi ove. Jevr. 9, 20. Jevr. 10, 29. Jevr. 13, 20. 1.Pet. 1, 2.
 9. Potom otide gore Mojsije i Aron, Nadav i Avijud, i sedamdeset starješina Izrailjevih. Jezek. 8, 11.
 10. I vidješe Boga Izrailjeva, i pod nogama njegovijem kao djelo od kamena safira i kao nebo kad je vedro. 1.Moj. 32, 30. 2.Moj. 3, 6. 2.Moj. 33, 20. 2.Moj. 33, 23. Sud. 13, 22. Isa. 6, 1. Isa. 6, 5. Jezek. 1, 26. Jezek. 10, 1. Mat. 17, 2. Jovan 1, 18. 1.Tim. 6, 16. 1.Jov. 4, 12. Otkr. 4, 3.
 11. I ne pruži ruke svoje na izabrane između sinova Izrailjevih, nego vidješe Boga, pa jedoše i piše. 1.Moj. 16, 13. 1.Moj. 31, 54. 2.Moj. 18, 12. 2.Moj. 19, 21. 5.Moj. 4, 33. 1.Kor. 10, 18.
 12. I reče Gospod Mojsiju: popni se k meni na goru, i ostani ovdje, i daću ti ploče od kamena, zakon i zapovijesti, koje sam napisao, da ih učiš. 2.Moj. 32, 15. 5.Moj. 5, 22.
 13. Tada usta Mojsije s Isusom, koji ga služaše, i izađe Mojsije na goru Božiju. 2.Moj. 33, 11. 5.Moj. 1, 38.
 14. A starješinama reče: sjedite tu dok se vratimo k vama; a eto Aron i Or s vama; ko bi imao što, neka ide k njima.
 15. I otide Mojsije na goru, a oblak pokri goru. 2.Moj. 19, 9. Mat. 17, 5.
 16. I bijaše slava Gospodnja na gori Sinajskoj, i oblak je pokrivaše šest dana; a u sedmi dan viknu Mojsija ispred oblaka.2.Moj. 16, 10. 4.Moj. 14, 10.
 17. I slava Gospodnja bješe po viđenju kao oganj koji sažiže na vrh gore pred sinovima Izrailjevim. Jevr. 12, 18.
 18. I Mojsije uđe usred oblaka, i pope se na goru; i osta Mojsije na gori četrdeset dana i četrdeset noći. 2.Moj. 32, 1. 5.Moj. 9, 9.