BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga Mojsijeva - 18. glava

 1. A Jotor sveštenik Madijamski, tast Mojsijev, ču sve što učini Gospod Mojsiju i Izrailju narodu svojemu, kako izvede Gospod Izrailja iz Misira;
 2. I uze Jotor tast Mojsijev Seforu ženu Mojsijevu, koju bješe poslao natrag,
 3. I dva sina njezina, od kojih jednom bješe ime Girsam, jer reče: tuđin sam u zemlji tuđoj,
 4. A drugom bješe ime Eliezer, jer, reče, Bog oca mojega bi mi u pomoći i ote me od mača Faraonova.
 5. I pođe Jotor tast Mojsijev sa sinovima njegovijem i sa ženom njegovom k Mojsiju u pustinju, gdje bješe u okolu pod gorom Božijom.
 6. I poruči Mojsiju: ja tast tvoj Jotor idem k tebi i žena tvoja i oba sina njezina s njom.
 7. I Mojsije izide na susret tastu svojemu i pokloni mu se i cjeliva ga; i upitaše se za zdravlje, pa uđoše pod šator njegov.
 8. I pripovjedi Mojsije tastu svojemu sve što učini Gospod Faraonu i Misircima radi Izrailja, i sve nevolje, koje ih nalaziše putem, i kako ih izbavi Gospod.
 9. I radovaše se Jotor svemu dobru što učini Gospod Izrailju izbavivši ga iz ruke Misirske; 1.Sam. 15, 6.
 10. I reče Jotor: blagosloven da je Gospod, koji vas izbavi iz ruke Misirske i iz ruke Faraonove, koji izbavi narod iz ropstva Misirskoga.1.Sam. 15, 6.
 11. Sad vidim da je Gospod veći od svijeh bogova, jer čim se ponošahu onijem ih samijem nadvisi. 4.Moj. 33, 4. 2.Dnev. 2, 5. Jov 40, 6. Psal. 95, 3. Psal. 97, 9. Psal. 119, 21. Psal. 135, 5. Isa. 37, 16. Dan. 1, 10. Dan. 2, 47. Luka 1, 51.
 12. I uze Jotor tast Mojsijev i prinese Bogu žrtvu paljenicu i prinos; i dođe Aron i sve starješine Izrailjske, i jedoše s tastom Mojsijevijem pred Bogom. 5.Moj. 12, 7. 1.Kor. 10, 18. 1.Kor. 10, 21. 1.Kor. 10, 31.
 13. A sjutradan sjede Mojsije da sudi narodu; i stajaše narod pred Mojsijem od jutra do večera.
 14. A tast Mojsijev gledajući sve šta radi s narodom, reče: šta to radiš s narodom? zašto sjediš sam, a vas narod stoji pred tobom od jutra do večera?
 15. A Mojsije reče tastu svojemu: jer dolazi narod k meni da pita Boga. 4.Moj. 9, 6.
 16. Kad imaju što među sobom, dolaze k meni, te im sudim i kazujem naredbe Božje i zakone njegove. 4.Moj. 36, 6. 2.Sam. 15, 3. Jov 31, 13.
 17. A tast Mojsijev reče mu: nije dobro što radiš.
 18. Umorićeš se i ti i narod koji je s tobom; jer je to teško za tebe, nećeš moći sam vršiti. 4.Moj. 11, 14. 5.Moj. 1, 9. 5.Moj. 1, 12.
 19. Nego poslušaj mene; ja ću te svjetovati, i Bog će biti s tobom; ti budi pred Bogom za narod, i stvari njihove javljaj Bogu; 4.Moj. 27, 5. 5.Moj. 5, 5. 1.Sam. 15, 6.
 20. I uči ih naredbama i zakonima njegovijem, i pokazuj im put kojim će ići i šta će raditi. 5.Moj. 1, 18. 5.Moj. 4, 1. 5.Moj. 4, 5. Psal. 143, 8.
 21. A iz svega naroda izberi ljude poštene, koji se boje Boga, ljude pravedne, koji mrze na mito, pa ih postavi nad njima za poglavare, tisućnike, stotinike, pedesetnike i desetnike; 1.Moj. 42, 18. 4.Moj. 10, 4. 5.Moj. 1, 13. 5.Moj. 16, 18. 2.Sam. 23, 3. Jezd. 7, 25. Jezek. 18, 8. Dan. 6, 2. Dela. 6, 3.
 22. Oni neka sude narodu u svako doba; pa svaku stvar veliku neka javljaju tebi, a svaku stvar malu neka raspravljaju sami; tako će ti biti lakše, kad i oni stanu nositi teret s tobom. 3.Moj. 24, 11. 4.Moj. 15, 33. 5.Moj. 17, 8.
 23. Ako to učiniš, i Bog ti zapovjedi, možeš se održati, i sav će narod doći mirno na svoje mjesto.
 24. I Mojsije posluša tasta svojega, i učini sve što reče.
 25. I izabra Mojsije iz svega Izrailja ljude poštene, i postavi ih za poglavare nad narodom, tisućnike, stotinike, pedesetnike i desetnike,5.Moj. 1, 15. Dela. 6, 5.
 26. Koji suđahu narodu u svako doba, a stvari teške javljahu Mojsiju, a male stvari raspravljahu sami. 5.Moj. 1, 17. Jov 29, 16.
 27. Poslije otpusti Mojsije tasta svojega, koji se vrati u svoju zemlju. 4.Moj. 10, 29.