BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 7. glava

 1. Gospode, Bože moj! u tebe se uzdam, sačuvaj me od svijeh koji me gone, i izbavi me.
 2. Da mi neprijatelj ne iščupa duše kao lav. Čupa, a nema ko da izbavi.Os. 5, 14. 1.Pet. 5, 8.
 3. Gospode, Bože moj! ako sam to učinio, ako je nepravda u rukama mojima, 1.Sam. 26, 18. 2.Sam. 16, 7.
 4. Ako sam zlo vratio prijatelju svojemu, ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu; 1.Sam. 24, 8. Psal. 55, 20.
 5. Neka goni neprijatelj dušu moju, i neka je stigne, i pogazi na zemlju život moj i slavu moju u prah obrati.
 6. Ustani, Gospode, u gnjevu svojem; digni se na žestinu neprijatelja mojih; probudi se meni na pomoć, i otvori sud. Psal. 94, 2. Mih. 7, 9.
 7. I ljudstvo će se sleći oko tebe; iznad njega izađi u visinu.
 8. Gospod sudi narodima. Sudi mi, Gospode, po pravdi mojoj, i po bezazlenosti mojoj neka mi bude.
 9. Nek se prekine zloća bezbožnika, a pravednika potpomozi, jer ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni! 1.Sam. 16, 7.
 10. Štit je meni u Boga, koji čuva one koji su prava srca.
 11. Bog je pravedan sudija, i Bog je svaki dan gotov na gnjev.
 12. Ako se neće bezbožnik da obrati, on oštri mač svoj, nateže luk svoj, i naperuje ga; Avak. 3, 9.
 13. I zapinje smrtnu strijelu, čini strijele svoje da pale.
 14. Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan bijaše zločinstvom, i rodi sebi prijevaru.
 15. Kopa jamu i iskopa, i pade u jamu koju je načinio. Jest. 7, 10. Prič. 5, 22.
 16. Zloba njegova obrati se na njegovu glavu, i zločinstvo njegovo pade na tjeme njegovo. 1.Car. 2, 32. Psal. 140, 9.
 17. Hvalim Gospoda za pravdu njegovu, i pjevam imenu Gospoda višnjega.