BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 38. glava

 1. Gospode! nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakazati u jarosti svojoj.
 2. Jer strijele tvoje ustrijeliše me, i ruka me tvoja tišti.
 3. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega; nema mira u kostima mojim od grijeha mojega. Isa. 1, 6.
 4. Jer bezakonja moja izađoše vrh glave moje, kao teško breme otežaše mi.
 5. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega.
 6. Zgrčio sam se i pogurio veoma, vas dan idem sjetan; Jov 30, 28.
 7. Jer sam iznutra pun ognja, i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Jov 7, 5.
 8. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Psal. 55, 4.
 9. Gospode! pred tobom su sve želje moje, i uzdisanje moje nije od tebe sakriveno.
 10. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja, i vid očiju mojijeh, ni njega mi nema.Psal. 22, 15.
 11. Drugovi moji i prijatelji moji videći rane moje otstupiše, daleko stoje bližnji moji. Jov 6, 21. Luka 10, 31.
 12. Koji traže dušu moju namještaju zamku, i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prijevari.
 13. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvora usta svojijeh.
 14. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema u ustima svojim pravdanja.
 15. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode, Bože moj! Jer. 14, 8.
 16. Jer rekoh: da mi se ne svete, i da se ne razmeću nada mnom, kad se spotakne noga moja.
 17. Jer sam gotov pasti, i tuga je moja svagda sa mnom.
 18. Priznajem krivicu svoju, i tužim radi grijeha svojega. Jov 31, 33. Psal. 32, 5. Prič. 28, 13. 2.Kor. 7, 9.
 19. Neprijatelji moji žive, jaki su, i sila ih ima što me nenavide na pravdi.
 20. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. 1.Pet. 3, 13. 1.Jov. 3, 12.
 21. Nemoj me ostaviti, Gospode, Bože moj! nemoj se udaljiti od mene. Psal. 22, 11. Psal. 119, 8.
 22. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj! 2.Moj. 15, 2. Isa. 12, 2.