BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 150. glava

HAC logo
  1. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Psal. 68, 34.
  2. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu.
  3. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle.
  4. Hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ. 2.Moj. 15, 20. Isa. 38, 20.
  5. Hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne.
  6. Sve što diše neka hvali Gospoda! Aliluja! Otkr. 5, 13.