BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 126. glava

  1. Kad vraćaše Gospod roblje Sionsko, bijasmo kao u snu. 1.Moj. 45, 26. 5.Moj. 30, 3. Dela. 12, 9.
  2. Tada usta naša bijahu puna radosti, i jezik naš pjevanja. Tada govorahu po narodima: veliko djelo čini Gospod na njima. Jov 8, 21.
  3. Veliko djelo čini Gospod na nama; razveselismo se.
  4. Vraćaj, Gospode, roblje naše, kao potoke na sasušenu zemlju.
  5. Koji su sa suzama sijali, neka žanju s pjevanjem. Isa. 12, 1. Jer. 31, 9. Joil 2, 17. Mat. 5, 4. 2.Kor. 7, 8.
  6. Ide i plače koji nosi sjeme da sije; poći će s pjesmom noseći snopove svoje.