BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 111. glava

  1. Hvalim te, Gospode, od svega srca na vijeću pravedničkom i na saboru. Jevr. 12, 23.
  2. Velika su djela Gospodnja, draga svima koji ih ljube. Jov 38, 1.
  3. Djelo je njegovo slava i krasota, i pravda njegova traje dovijeka.
  4. Čudesa je svoja učinio da se ne zaborave; dobar je i milostiv Gospod.
  5. Hranu daje onima koji ga se boje, pamti uvijek zavjet svoj.
  6. Silu djela svojih javio je narodu svojemu davši im našljedstvo naroda.
  7. Djela su ruku njegovijeh istina i pravda; vjerne su sve zapovijesti njegove; Psal. 19, 7.
  8. Tvrde su za vavijek vijeka, osnovane na istini i pravdi. Otkr. 15, 3.
  9. Izbavljenje posla narodu svojemu; postavi zavavijek zavjet svoj. Ime je njegovo sveto, i valja mu se klanjati.
  10. Početak je mudrosti strah Gospodnji; dobra su razuma svi koji ih tvore. Hvala njegova traje dovijeka. 5.Moj. 4, 6. Jov 28, 28. Prič. 3, 4. Prop. 12, 13.