BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Jovu - 19. glava

 1. A Jov odgovori i reče:
 2. Dokle ćete mučiti dušu moju i satirati me riječima? 1.Sam. 1, 6. Psal. 6, 2.
 3. Već ste me deset puta naružili; nije vas stid što tako navaljujete na me? Jov 20, 3.
 4. Ali ako sam doista pogriješio, pogrješka će moja ostati kod mene. Psal. 19, 12. Jezek. 18, 4.
 5. Ako li se još hoćete da dižete na me i da me korite mojom sramotom, Psal. 38, 16. Mih. 7, 8.
 6. Onda znajte da me je Bog oborio i mrežu svoju razapeo oko mene. Plač. 1, 13.
 7. Eto, vičem na nepravdu, ali se ne slušam; vapijem, ali nema suda.
 8. Zagradio je put moj da ne mogu proći; na staze moje metnuo je mrak. Plač. 3, 5. Plač. 3, 7.
 9. Svukao je s mene slavu moju i skinuo vijenac s glave moje.
 10. Porušio me je otsvuda, da me nema; i kao drvo iščupao je nadanje moje. Jov 12, 14.
 11. Raspalio se na me gnjev njegov, i uzeo me je među neprijatelje svoje. 5.Moj. 32, 22. Jov 13, 24.
 12. Vojske njegove dođoše sve zajedno i nasuše sebi put k meni, i stadoše u oko okolo šatora mojega.Psal. 34, 19.
 13. Braću moju udaljio je od mene, i znanci moji tuđe se od mene. Jov 42, 11. Psal. 31, 11. Mat. 26, 56. 2.Tim. 4, 16.
 14. Bližnji moji ostaviše me, i znanci moji zaboraviše me.
 15. Domašnji moji i moje sluškinje gledaju me kao tuđina; stranac sam u očima njihovijem.
 16. Zovem slugu svojega, a on se ne odziva, a molim ga ustima svojim.
 17. Dah je moj mrzak ženi mojoj, a preklinjem je sinovima utrobe svoje.
 18. Ni djeca ne haju za me; kad ustanem, ruže me.
 19. Mrzak sam svjema najvjernijim svojim, i koje ljubljah postaše mi protivnici.
 20. Za kožu moju kao za meso moje prionuše kosti moje; jedva osta koža oko zuba mojih. Jov 16, 8. Psal. 102, 5. Plač. 4, 8.
 21. Smilujte se na me, smilujte se na me, prijatelji moji, jer se ruka Božija dotakla mene.
 22. Zašto me gonite kao Bog, i mesa mojega ne možete da se nasitite?
 23. O kad bi se napisale riječi moje! kad bi se stavile u knjigu!
 24. Pisaljkom gvozdenom i olovom na kamenu za vječni spomen kad bi se urezale!
 25. Ali znam da je živ moj iskupitelj, i na pošljedak da će stati nad prahom. Jov 16, 19.
 26. I ako se ova koža moja i raščini, opet ću u tijelu svom vidjeti Boga. Jov 7, 5.
 27. Ja isti vidjeću ga, i oči moje gledaće ga, a ne drugi. A bubrega mojih nestaje u meni.
 28. Nego bi trebalo da rečete: zašto ga gonimo? kad je korijen besjede u meni.
 29. Bojte se mača; jer je mač osveta za bezakonje; i znajte da ima sud.